X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Prawo budowlane: Rozdział 9 - Przepisy karne

paragraf
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

- organy wykonujące zadania administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 80.),
- obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 81.),
- prawa wstępu organów nadzoru budowlanego lub osoby działającej z ich upoważnieniem (Art. 81a.),
- udostępnianie informacji i dokumentów organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (Art. 81c.),
- właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 82.),
- obowiązek starosty w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 82a.),
- organy administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 82b.),
- właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (Art. 83.),


- zadania organów nadzoru budowanego (Art. 84.),
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego (art. 84a.),
- kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 84b.),
- zasady współdziałania organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-budowalnej i organami kontroli państwowej (Art. 85.),
- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy (Art. 85a.),
- powoływanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (Art. 86.),
- powoływanie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (Art. 87.),
- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (Art. 88.),
- zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Art. 88a.),
- organizacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (Art. 98b.),
- środki działania administracji architektoniczno-budowalnej w dziedzinie górnictwa (Art. 89a.),
- obowiązki administracji architektoniczno-budowalnej w sprawie pozwolenia na budowę w dziedzinie górnictwa (Art. 89b.),
- postępowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi w przypadku rozbiórki bądź utrzymania obiektów budowlanych (Art. 89c.),

Wróć do: "Przewodnik po prawie budowlanym"

Rozdział 9
Przepisy karne

Art. 90.

Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 91.
1. Kto:
1) udaremnia określone ustawą czynności właściwych organów,
2) wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


2. (uchylony).

Art. 91a.
Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 92.
1. Kto:
1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 75 lub art. 79,
2) nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
3)utrudnia, określone ustawą, czynności właściwych organów, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny.


2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej:
1) nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji właściwych organów;
2) (uchylony).


Art. 93.
Kto:
1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5,
1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10,
2) (uchylony),
3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2,
4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45,
5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis art. 41 ust. 5,
6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,
7) (uchylony),
8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,
9) nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego,
9a) nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2,
9b) zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3–5,
10)nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c ust. 1, żądanych przez właściwy organ, związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem, podlega karze grzywny.
11) sporządza i przekazuje do obrotu prawnego świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie posiadając uprawnień, o których mowa w art. 5 ust. 8,


Art. 94.
Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
- kto podlega odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 95.),
- konsekwencja czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie (Art. 96.),
- postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 96.),
- organy orzekające w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 97),
- decyzja o karze w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 98.),
- przekaz decyzji o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art.99.),
- czas po którym nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 100.),
- zatarcie kary na wniosek ukaranego (Art. 101.);

Wróć do: "Przewodnik po prawie budowlanym"
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Prawo Budowlane
2016-03-20 11:21:56
Tagi do artykułu: prawo budowlane | nadzór budowlany | roboty budowlane | katastrofa budowlana | rozbiórka | pozwolenie na budowę | odpowiedzialność zawodowa
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku

Rozdział 5 Prawa budowlanego o budowie i oddaniu do uzytku obiektów budowlanych...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 10 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Rozdział 10 Prawa budowlanego o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie to zbiór 8 artykułów. Zawiera informacje o czynach i konsekwencjach a także odpowiedzialności i karach...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 7 - Katastrofa budowlana

Rozdział 7 Prawa budowlanego o katastrofie budowlanej to zbiór siedmiu artykułów. Definiują katastrofę budowlaną, opisują zastępstwa...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Przewodnik po Prawie budowlanym

paragraf
Planując budowę domu lub innego obiektu budowlanego, należny postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy przewodnik po przepisach Prawa budowlanego powstał w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. i późniejszymi zmianami.

Prawo budowlane - legalizacja samowoli budowlanej

rozbiórka
Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego mówią o tym, że wszelkie roboty budowlane mogą być przeprowadzane legalnie jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Prawo budowlane: Rozdział 8 - Organy administracji i nadzoru budowlanego

paragraf
Rozdział 8 Prawa budowlanego o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego...

Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

paragraf
Rozdział 4 Prawa budowlanego o postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych...