X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Umowa dzierżawy

długopis
Dzierżawa jest typem umowy prawa cywilnego. Podstawą prawną dokumentu są: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zm.); Ustawa z 28 listopada 1998 r. O zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 z późn. zm.).


Podpisując umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się od oddania dzierżawcy rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, czerpiąc z tego pożytek, przez czas określony, bądź nieokreślony.

Umowa dzierżawy gruntu
Dla gruntu, który ma być dzierżawiony krócej niż rok dopuszcza się dwie formy umowy: pisemną i ustną. Jeśli dzierżawa spisywana jest na czas dłuższy bądź nieokreślony wymagana jest forma pisemna.
Umowę dzierżawy gruntu należy zgłosić do Urzędu Skarbowego nie później niż do uzyskania pierwszego przychodu. Z przychodami wiąże się podatek, który można wykazać ryczałtem w rocznym zeznaniu podatkowym.Co powinna zawierać umowa dzierżawy gruntu?
- dane (imię, nazwisko, adres zameldowania, seria i nr dowodu osobistego, w przypadku działalności nr NIP) osoby wydzierżawiającej i dzierżawcy,
- opis lokalizacji, przeznaczenia i wielkość nieruchomości,
- określenie strony umowy zobowiązanej do uiszczania opłat (podatków i innych kosztów) związanych z utrzymaniem gruntu,
- wysokość, termin i sposób płatności czynszu dzierżawnego.Wypowiedzenie umowy może nastąpić po uprzednim powiadomieniu o takim zamiarze dzierżawcy. Zanim dojdzie do wypowiedzenia, wydzierżawiający ma obowiązek udzielić w formie pisemnej dzierżawcy trzymiesięcznego, dodatkowego terminu w celu uregulowania zaległych opłat. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym dotyczy zaległości kilkumiesięcznych (w wypadku rocznego czynszu muszą minąć min. trzy pełne miesiące).

Wzór umowy dzierżawy nieruchomości może wyglądać następująco:

UMOWA DZIERŻAWY

Zawarta w dniu: 12 grudni 2009 r. w Warszawie

pomiędzy:
Tadeuszem Ziemianinem, zamieszkałym w Milanówku przy ul. Wielkowiejskiej 15 , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer): AWR 189450
zwanym dalej "Wydzierżawiającym"

a

Janem Niemajętnym , zamieszkałym w Mokronosie przy ul. Dzierżawców 1, legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer): XYZ 836489
zwanym dalej "Dzierżawcą"

ustala się co następuje:
§1

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego w Bogaczach, przy ul. Mieszkalnej 12/5 o powierzchni 75,00 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Bogaczach prowadzi księgę wieczystą nr …...............................oraz, że nieruchomość ta nie jest obciążona.


Lub (jeśli dzierżawa dotyczy gruntu, bądź działek):

§ 1.

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej w …………. Składającej się z działek nr ……… o powierzchni ………m2 i nr ……… o powierzchni ………m2 dla której Sąd Rejonowy w ………… prowadzi księgę wieczystą nr ………… oraz, że nieruchomość ta nie jest obciążona.

§ 2

Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę nieruchomość o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§4

Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki i zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich  napraw i remontów, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

§ 5

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie  niepogorszonym, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji na podstawie postanowień niniejszej  umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawy w wysokości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) miesięcznie, który Dzierżawca będzie płacił do dnia 15 każdego miesiąca przekazem pocztowym na adres wydzierżawia wskazany w niniejszej umowie.

§ 7

Dzierżawca zobowiązuje się płacić podatki, opłaty i koszty ubezpieczenia związane z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

§ 6

Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za 4 pełne okresy płatności lub narusza inne wyżej wymienione postanowienia umowy.

§ 8

Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Wydzierżawiający.

§ 9

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd …............................ przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w …....................................... zgodnie z Regulaminem tegoż Sądu.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................
(podpis dzierżawcy)
......................................
(podpis wydzierżawiającego)
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Wzory pism
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-06-19 13:44:00
Tagi do artykułu: umowa | nieruchomości | Wypowiedzenie
Podyskutuj na forum (0):
 
Bądź pierwszym, który doda komentarz do tego artykułu. Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać nowy komentarz...
 
Inne wiadomości
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
długopis

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wydaje się na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) (Czytaj: Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych)...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku

Rozdział 5 Prawa budowlanego o budowie i oddaniu do uzytku obiektów budowlanych...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 8 - Organy administracji i nadzoru budowlanego

Rozdział 8 Prawa budowlanego o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 10 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Rozdział 10 Prawa budowlanego o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie to zbiór 8 artykułów. Zawiera informacje o czynach i konsekwencjach a także odpowiedzialności i karach...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Umowa najmu mieszkania i wezwanie do zapłaty czynszu

długopis
Przez umowę najmu lokalu mieszkalnego należy rozumieć zobowiązanie wynajęcia lokalu mieszkalnego na ściśle określonych warunkach, w zamian za umówioną opłatę czynszową.
Podstawą prawną kształtującą swobodę formowania jej treści określa Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. ...

Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży

długopis
Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży, która została poprawnie sformułowana, powinna chronić interesy kupującego i sprzedającego. Forma i zawartość dokumentu jest bardzo ważna. To pewnego rodzaju „przyrzeczenie” sprzedaży/kupna przed zawarciem ostatecznej umowy i dokonaniem transakcji pieniężnej.

Wypowiedzenie umowy najmu

długopis
Wypowiedzenie przez najemcę bądź wynajmującego jest możliwe dla każdego typu umowy najmu. Niezależnie od tego czy został określony czas. W przypadku braku ram czasowych obowiązują terminy ustawowe. Dla czasu oznaczonego, zarówno najemca jak i wynajmujący mają prawo do wypowiedzenia na warunkach ustalonych w umowie...

Umowa Pośrednictwa Sprzedaży Nieruchomości

długopis
Podstawą prawną umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości są art. 179 – 183a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Reguluje ona większość aspektów. Pozostałe, nie regulowane ustawą rozstrzyga się w oparciu o przepisy dotyczące umów podobnych, zawarte w Kodeksie Cywilnym...