X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Umowa o roboty budowlane

długopis
Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor jednocześnie zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.


Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne.

Bardzo ważne jest ustalenie zakresu robót wziętych pod uwagę w umowie. Może się zdarzyć, że dokumentacja, teren pod budowę, maszyny budowlane bądź inne okoliczności przeszkodzą we właściwym i terminowym wykonaniem robót. Wówczas wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, każdorazowo informować o tym inwestora.
Wykonawca przejmując protokolarnie teren budowy, jest za niego i obiekt odpowiedzialny prawnie aż do chwili oddania obiektu. Odpowiedzialność dotyczy też zdarzeń losowych na placu budowy.Jeśli wykonawca zatrudnia podwykonawcę, za jego wynagrodzenie odpowiedzialny jest także inwestor.

Umowa pomiędzy wykonawcą a inwestorem o roboty budowlane może wyglądać następująco:

"Umowa o roboty budowlane

Zawarta w dniu....................................................., pomiędzy:

Nazwa firmy:
Adres siedziby:...................................................
REGON:...................................................
KRS:...................................................
NIP:...................................................
Reprezentowana przez:...................................................
zwanym dalej Wykonawcą,

a

Nazwa firmy:...................................................
Adres siedziby:...................................................
REGON:...................................................
KRS:...................................................
NIP:...................................................
Reprezentowana przez:...................................................
zwanym dalej Inwestorem

ustanawia się co następuje:

§ 1

1. Inwestor powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji następujących robót budowlanych polegających na …..................................................................................
2. Załącznik nr …. określa szczegółowy zakres prac, objętych umową, wynika z załącznika do umowy.
3. Załącznik nr ... stanowi dokumentację techniczną na podstawie której przedmiot umowy zostanie wykonany.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie następujące prace: …......................................................................................
2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie następujących prac zleci podwykonawcy: …......................................................................................
(lub
2. Wykonawca oświadcza, że pozostały zakres robót zleci podwykonawcy.)

§ 3

Inwestor oświadcza, że:
1. Posiada prawo do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną ......................................................................................na cele budowlane.
2. Posiada pozwolenie na budowę obiektu budowlanego o którym mowa w pkt 1 § 1 niniejszej umowy.

§ 4

Przekazanie dokumentacji i terenu budowy Wykonawcy nastąpi do dnia.................................

§ 5

Rozpoczęcie robót budowlanych ustala się na dzień ................................................, a termin ich zakończenia na dzień.................................................................

§ 6

Inwestor, w szczególności, zobowiązuje się do:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................

§ 7

Wykonawca, w szczególności, zobowiązuje się do:
1. …......................................................................................
2. …......................................................................................
3. …......................................................................................

§ 8

Inwestor zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …....................................... zł (słownie: .....................................................................................).

§ 9

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w częściach, których podstawą będą przedstawiane Inwestorowi przez Wykonawcę faktury z zestawieniami miesięcznymi wykonanych prac budowlanych, pod warunkiem, że zostaną wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem robót budowlanych.
2. Wypłata części wynagrodzenia będzie następować w terminie …..................... dni od daty doręczenie Inwestorowi faktury od Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy do wysokości ..................... zł (słownie:............................................................................................................) jako gwarancji bankowej.
2. Inwestor tym samym zobowiązuje się w terminie ………………dni od zgłoszenia żądania przez wykonawcę do udzielenia mu gwarancji wypłaty wynagrodzenia.

§ 11

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ............................... ....................................................................................
2. Inwestor zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ............................... ...................................................................................
W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku ..................................................................................
2. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku ..................................................................................

§ 13

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


Inwestor
Wykonawca
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Wzory pism
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-05-29 06:47:41
Tagi do artykułu: umowa | roboty budowlane | pozwolenie na budowę
Podyskutuj na forum (0):
 
Bądź pierwszym, który doda komentarz do tego artykułu. Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać nowy komentarz...
 
Inne wiadomości
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
długopis

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wydaje się na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) (Czytaj: Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych)...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku

Rozdział 5 Prawa budowlanego o budowie i oddaniu do uzytku obiektów budowlanych...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 8 - Organy administracji i nadzoru budowlanego

Rozdział 8 Prawa budowlanego o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 10 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Rozdział 10 Prawa budowlanego o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie to zbiór 8 artykułów. Zawiera informacje o czynach i konsekwencjach a także odpowiedzialności i karach...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Roboty dodatkowe w realizacji inwestycji

paragraf
W toku realizacji inwestycji budowlanych dość często zachodzi potrzeba zmiany projektów i materiałów, zlecenia robót dodatkowych, przedłużenia terminu zakończenia prac i w efekcie powstaje konieczność dokonania związanych z takimi zmianami rozliczeń finansowych...

Prawo budowlane: Rozdział 1 - Przepisy Ogólne

paragraf
Rozdział 1 Prawa budowlanego to 11 artykułów o znaczeniu ogólnym. Określa przedmioty normowane i nienormowane ustawą, wyjaśnienie pojęć, podstawowe wymogi dla obiektów budowlanych i liniowych...

Prawo budowlane: Rozdział 9 - Przepisy karne

paragraf
Rozdział 9 Prawa budowlanego to zestaw 9 artykułów o przepisach karnych...

Prawo budowlane: Rozdział 3 - Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

paragraf
Rozdział 3 Prawa budowlanego o prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego...