X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Umowa o roboty budowlane

długopis
Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor jednocześnie zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.


Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne.

Bardzo ważne jest ustalenie zakresu robót wziętych pod uwagę w umowie. Może się zdarzyć, że dokumentacja, teren pod budowę, maszyny budowlane bądź inne okoliczności przeszkodzą we właściwym i terminowym wykonaniem robót. Wówczas wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, każdorazowo informować o tym inwestora.
Wykonawca przejmując protokolarnie teren budowy, jest za niego i obiekt odpowiedzialny prawnie aż do chwili oddania obiektu. Odpowiedzialność dotyczy też zdarzeń losowych na placu budowy.Jeśli wykonawca zatrudnia podwykonawcę, za jego wynagrodzenie odpowiedzialny jest także inwestor.

Umowa pomiędzy wykonawcą a inwestorem o roboty budowlane może wyglądać następująco:

"Umowa o roboty budowlane

Zawarta w dniu....................................................., pomiędzy:

Nazwa firmy:
Adres siedziby:...................................................
REGON:...................................................
KRS:...................................................
NIP:...................................................
Reprezentowana przez:...................................................
zwanym dalej Wykonawcą,

a

Nazwa firmy:...................................................
Adres siedziby:...................................................
REGON:...................................................
KRS:...................................................
NIP:...................................................
Reprezentowana przez:...................................................
zwanym dalej Inwestorem

ustanawia się co następuje:

§ 1

1. Inwestor powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji następujących robót budowlanych polegających na …..................................................................................
2. Załącznik nr …. określa szczegółowy zakres prac, objętych umową, wynika z załącznika do umowy.
3. Załącznik nr ... stanowi dokumentację techniczną na podstawie której przedmiot umowy zostanie wykonany.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie następujące prace: …......................................................................................
2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie następujących prac zleci podwykonawcy: …......................................................................................
(lub
2. Wykonawca oświadcza, że pozostały zakres robót zleci podwykonawcy.)

§ 3

Inwestor oświadcza, że:
1. Posiada prawo do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną ......................................................................................na cele budowlane.
2. Posiada pozwolenie na budowę obiektu budowlanego o którym mowa w pkt 1 § 1 niniejszej umowy.

§ 4

Przekazanie dokumentacji i terenu budowy Wykonawcy nastąpi do dnia.................................

§ 5

Rozpoczęcie robót budowlanych ustala się na dzień ................................................, a termin ich zakończenia na dzień.................................................................

§ 6

Inwestor, w szczególności, zobowiązuje się do:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................

§ 7

Wykonawca, w szczególności, zobowiązuje się do:
1. …......................................................................................
2. …......................................................................................
3. …......................................................................................

§ 8

Inwestor zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …....................................... zł (słownie: .....................................................................................).

§ 9

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w częściach, których podstawą będą przedstawiane Inwestorowi przez Wykonawcę faktury z zestawieniami miesięcznymi wykonanych prac budowlanych, pod warunkiem, że zostaną wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem robót budowlanych.
2. Wypłata części wynagrodzenia będzie następować w terminie …..................... dni od daty doręczenie Inwestorowi faktury od Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy do wysokości ..................... zł (słownie:............................................................................................................) jako gwarancji bankowej.
2. Inwestor tym samym zobowiązuje się w terminie ………………dni od zgłoszenia żądania przez wykonawcę do udzielenia mu gwarancji wypłaty wynagrodzenia.

§ 11

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ............................... ....................................................................................
2. Inwestor zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ............................... ...................................................................................
W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku ..................................................................................
2. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku ..................................................................................

§ 13

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


Inwestor
Wykonawca
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Wzory pism
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-05-29 06:47:41
Tagi do artykułu: umowa | roboty budowlane | pozwolenie na budowę
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
długopis

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wydaje się na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) (Czytaj: Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych)...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku

Rozdział 5 Prawa budowlanego o budowie i oddaniu do uzytku obiektów budowlanych...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 8 - Organy administracji i nadzoru budowlanego

Rozdział 8 Prawa budowlanego o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Roboty dodatkowe w realizacji inwestycji

paragraf
W toku realizacji inwestycji budowlanych dość często zachodzi potrzeba zmiany projektów i materiałów, zlecenia robót dodatkowych, przedłużenia terminu zakończenia prac i w efekcie powstaje konieczność dokonania związanych z takimi zmianami rozliczeń finansowych...

Prawo budowlane: Rozdział 1 - Przepisy Ogólne

paragraf
Rozdział 1 Prawa budowlanego to 11 artykułów o znaczeniu ogólnym. Określa przedmioty normowane i nienormowane ustawą, wyjaśnienie pojęć, podstawowe wymogi dla obiektów budowlanych i liniowych...

Prawo budowlane: Rozdział 9 - Przepisy karne

paragraf
Rozdział 9 Prawa budowlanego to zestaw 9 artykułów o przepisach karnych...

Prawo budowlane: Rozdział 3 - Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

paragraf
Rozdział 3 Prawa budowlanego o prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego...