X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

długopis
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje na drodze postępowania określonego w art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.):

„Art. 40.
1. W sprawach ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu orzeka się, w drodze decyzji, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1, na podstawie przepisów szczególnych.


2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przygotowuje osoba posiadająca uprawnienia urbanistyczne.

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi.

3a. W odniesieniu do terenów zamkniętych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje wojewoda.


3b. W stosunku do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje dyrektor właściwego miejscowo urzędu morskiego.
3c. W przypadku inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczącą terenu położonego w granicach jednego województwa, wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na obszarze właściwości którego znajduje się największa część terenu inwestycji, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się po uzgodnieniu z:
1) (skreślony),
2) (skreślony),
3) Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych - zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) działającym w imieniu wojewody wojewódzkim konserwatorem zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
5) dyrektorem właściwego urzędu morskiego, w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, ochronnego, morskich portów i przystani,
6) właściwym organem państwowego nadzoru górniczego, w odniesieniu do terenów górniczych.
4a. (skreślony).

5. (skreślony). „


Odwołanie i załączniki
Zgodnie z art. 41 niniejszej ustawy, aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy złożyć wniosek, w który odwołuje się do art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.). Do wniosku obowiązkowo dołącza się następujące załączniki:
- mapę terenu objętego wnioskiem
- plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu
- opinie dostawców sieci: wodociągowej, gazowej, elektrycznej

Dane identyfikacji inwestycji
Po pierwsze wymagane jest podanie rodzaju obiektu lub inny sposób planowanego użytkowania terenu. W przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic przez które przebiega planowana inwestycja i dołączyć wykaz działek.

Pozostałe dane to:
dla nieruchomości - Dane adresowe (nazwa ulicy, numer, numer lokalu)
dla działki budowlanej – numer działki, arkusz mapy i obręb

Charakterystyka inwestycji
Charakterystyka inwestycji to informacje o sposobie użytkowania i zapotrzebowaniu na dostawę mediów. Wśród najważniejszych danych należy wymienić:
- zapotrzebowanie na energię i wodę (określona ilość do poszczególnych celów)
- potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- unieszkodliwianie odpadów
- część graficzna (załącznik graficzny - przykładowe zagospodarowanie: przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów, obsługa komunikacyjna, miejsca parkingowe)
- parametry techniczne, charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko.

Pomimo pozornego natłoku niezbędnych informacji, wniosek ma bardzo prostą konstrukcję. Można go zapisać w następujący sposób:

Wrocław 1 stycznia 2010 r.

Jan Kowalski
ul. Mickiewicza 1 m 2
34 – 567 Wrocław

Wydział Architektury i Budownictwa
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Pl. Nowy Targ 1/8
50-141 Wrocław

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

W oparciu o art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnioskuję o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji:

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:......................................................
Miejscowość:......................................................
Ulica/Plac:......................................................
nr domu/nr lokalu:......................................................

Dane identyfikacyjne inwestycji:
Planowany obiekt bądź inny sposób planowanego użytkowania terenu:
......................................................Miejscowość:......................................................
Ulica/Plac:......................................................
nr domu/nr lokalu:......................................................
nr działki:......................................................
arkusz mapy:......................................................
obręb:......................................................

Charakterystyka inwestycji:
1. Zapotrzebowanie na energię i wodę:......................................................


2. Potrzeby inne z zakresu infrastruktury technicznej:......................................................

3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:......................................................

4. Unieszkodliwianie odpadów:......................................................


5. Parametry techniczne, charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:......................................................6. Część graficzna: Część graficzną stanowią : Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)


_________________________________
Załączniki:
1. mapa terenu objętego wnioskiem
2. plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu
3. opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Wzory pism
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-04-18 06:52:13
Tagi do artykułu: decyzja o warunkach zabudowy | wniosek | działki budowlane
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
długopis

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wydaje się na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) (Czytaj: Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych)...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku

Rozdział 5 Prawa budowlanego o budowie i oddaniu do uzytku obiektów budowlanych...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 8 - Organy administracji i nadzoru budowlanego

Rozdział 8 Prawa budowlanego o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Kupno działki budowlanej

zieleń publiczna
Decydując się na kupno działki budowlanej należy wziąć pod uwagę wiele praktycznych aspektów. Sugerując się jedynie dogodną lokalizacją, wielkością czy lokalnym urokiem możemy popełnić błąd, który będzie nas kosztował majątek lub zniweczy dotychczasowe plany budowlane.

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego

odległości od granicy działki
Z dniem 8 lipca 2009 r. wchodzą w życie nowe warunki techniczne dotyczące usytuowania na działce budynków oraz innych obiektów. Dzięki dość precyzyjnym zapisom nowe prawo ogranicza uznaniowość organów administracyjnych w przypadku sytuowania budynku przy granicy działki. Nowe przepisy wydają się być bardziej liberalne i przyjazne inwestorom, lecz mogą być niekiedy krzywdzące dla sąsiadów.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego

długopis
Wydanie opinii o zgodności zabudowy i zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub przepisami odrębnymi jest jednym z warunków złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę...

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

wyburzenia - slider
Z samowolą budowlaną mamy do czynienia wtedy, gdy inwestor nie dopełni wszystkich niezbędnych formalności uprawniających do budowy nieruchomości. Pojęcie funkcjonuje od dawna, a za dopuszczenie się wykroczenia grożą poważne konsekwencje. Mimo to definicja dotąd nie ma jednoznacznej formy...