X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
Najpopularniejsze
 
 
 
 

Ochrona środowiska na placu budowy

Pamiętajmy o ochronie zwierząt
W dzisiejszych czasach prężnego rozwoju cywilizacji i powstających na każdym kroku nowych technologii, ochrona przyrody, to nie tylko indywidualne postępowanie każdego obywatela ale szeroki zakres działań normowanych przez prawo, mający na celu zapobieganie niszczeniu otaczającego nas środowiska naturalnego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. reguluje kwestie prawne w zakresie budownictwa - od wielkich inwestycji na skalę krajową - po budowę domu jednorodzinnego. Na co warto zwrócić uwagę i o czym pamiętać realizując swoją prywatną inwestycję, by nie działać nieświadomie przeciw prawu?


Zarówno w fazie budowy domu jak i w fazie ją poprzedzającej, czyli przygotowania placu budowy obowiązują nas przepisy prawne. Zgodnie z art.75 ww. ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, pamiętać należy o uwzględnieniu ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, zarówno inwestor jak i wykonawca zobowiązani są podejmować działania mające na celu naprawę wyrządzonych szkód prowadzącą do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. Szczegółowy zakres opisanych wyżej obowiązków określany jest przez starostę lub wojewodę w pozwoleniu na budowę. Naruszenie powyższych obowiązków stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Do nakładania tych grzywien w uprawnieni są m. in. inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.Budownictwo jednorodzinne w ujęciu prawa środowiskowego

W wymaganej przed ubieganiem się o pozwolenie na budowę, decyzji o wyłączeniu gruntu rolnego z produkcji, może zostać nałożony na inwestora obowiązek zdjęcia i wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIa, IIIb, III, IVa i IV oraz torfowisk. Wartstwa próchnicza to wierzchnia warstwa gleby o zawartości powyżej 1,5% próchnicy glebowej. Miąższość tej warstwy określa się w decyzji o wyłączeniu gruntu rolnego z produkcji. W przypadku zaniechania powyższego, osoba wyłączająca grunty z produkcji musi uiścić dodatkową opłatę za każdy 1m3 niewłaściwie wykorzystanej próchniczej warstwy gleby.

Warunki wykonywania robót melioracyjnych, odwodnień oraz robót ziemnych zmieniających stosunki wodne ustalane są w osobnej decyzji. Uzyskanie powyższej decyzji jest obowiązkiem inwestora i musi nastąpić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Warunek ten dotyczy przede wszystkim działań zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych.

Natomiast pozwolenia wodnoprawnego wymaga tzw. szczególne korzystanie z wód, czyli pobieranie oraz odprowadzanie powierzchniowych i podziemnych wód, a także odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. Powyższej zgody wymaga również odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu działki. Obliczenia oraz zasady prowadzenia robót odwodnieniowych powinny być zawarte w projekcie budowlanym.

Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub o pozwoleniu na budowę nie określają warunków i sposobu zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych usuwanych lub przemieszczanych w trakcie budowy, to takie masy ziemne traktowane są jak odpady zgodnie z ustawą o odpadach. Także gleba lub ziemia używane w pracach ziemnych powinny spełniać określone standardy jakościowe. Dopuszczalne wartości stężeń określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

Jako władający nieruchomością zobowiązani jesteśmy także do utrzymania we prawidłowym stanie drzewostanu rosnącego na terenie przyszłej budowy. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów należy wykonywać w sposób mający na względzie ich bezpieczeństwo. Za niszczenie terenów zieleni, powodowane niewłaściwym prowadzeniem robót, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną i obciąża nią odpowiedzialnego za zniszczenia. Wycinka drzew lub krzewów (za wyjątkiem owocowych), których wiek przekracza 5 lat może nastąpić za zezwoleniem odpowiedniej jednostki administracyjnej. Organ może uzależnić udzielenie zezwolenia lub przeniesienia drzew we wskazane przez siebie miejsce lub zastąpienie ich innymi drzewami.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Roboty ziemne
2016-05-30 21:07:09
Tagi do artykułu: plac budowy | ochrona środowiska | inwestor | inspekcja ochrony środowiska | roboty melioracyjne | odwodnienia | projekt budowlany | miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | wycinka drzew | inwestycje
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
formalności

Decyzja o warunkach zabudowy

Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace.
paragraf

Rozdział 15 - Użytkowanie instalacji elektrycznej

Rozdział 15 reguluje zasady prawidłowego funkcjonowania oraz sposób użytkowania i konserwacji instalacji elektrycznej...
wózek widłowy

BHP pracy wózkiem widłowym

Bezpieczeństwo i higienę pracy z wózkiem widłowym reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Przepisy określają w sposób jednoznaczny i dokładny jak należy transportować przedmioty ze względu na ich ciężar.
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Wycinka drzew

drewno
Zieleń wysoka i średnia to bardzo ważny element środowiska. Lasy, kompleksy drzew i krzewów, a także obszary zieleni niskiej mają zdecydowany wpływ na ukształtowanie klimatu. Zasady wycinki poszczególnych egzemplarzy i gatunków podyktowane są surowymi przepisami prawnymi...

Roboty ziemne

maszyna budowlana
W świetle prawa roboty ziemne i roboty budowlane należy rozróżnić. Roboty ziemne, szczególnie niwelacja i podnoszenie terenu, nie zawsze mają związek z robotami budowlanymi.

Zima na budowie

budowa domu
Zima nie musi oznaczać stagnacji na placu budowy. Z powodzeniem można wykorzystać ten czas na prowadzenie prac wykończeniowych we wnętrzu. Musimy jednak pamiętać o odpowiednich na tą porę roku środkach ostrożności i materiałach budowlanych.

Pierwsze prace na budowie

Pierwsze prace na budowie
Końcówka zimy to czas, gdy wielu inwestorów z niecierpliwością wyczekuje cieplejszych dni, aby móc rozpocząć prace budowlane. Jeśli etap formalności związanych z budową inwestor ma już za sobą – pierwsze dni wiosny można wykorzystać na prace geodezyjne, budowę obiektów tymczasowych, zrównanie terenu, a także zdjęcie humusu i wykonanie wykopów pod fundamenty.