Budynek gospodarczy – kiedy nie potrzeba pozwolenia na budowę?

Budynek gospodarczy bez pozwolenia

Budynek gospodarczy to bardzo praktyczne pomieszczenie, które może w zależności od potrzeb pełnić na naszej posesji kilka przydatnych funkcji. Służy on zwykle przede wszystkim do majsterkowania lub przechowywania narzędzi i sprzętów bądź mebli ogrodowych, pozwalając odpowiednio zabezpieczyć je przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zgodnie z przepisami obowiązującym obecnie w naszym kraju, w obu przypadkach mamy prawo, pod pewnymi warunkami, postawić budynek gospodarczy bez pozwolenia. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę, planując taką inwestycję.

Budynek gospodarczy – definicja

Z ustawowego punktu widzenia budynek gospodarczy ma charakter niemieszkalny i może zostać przeznaczony do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu, ale także choćby płodów rolnych wykorzystywanych przez mieszkańców domu lub użytkowników budynku rekreacyjnego oraz ich otoczenie. Prawo zezwala również na niezawodowe wykonywanie tam drobnych prac warsztatowych na własny użytek. Dokładne informacje na ten temat znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku, na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie Budowlanym.

Budynek gospodarczy bez pozwolenia

fot. Budynek gospodarczy bez pozwolenia

Kiedy można postawić budynek gospodarczy na zgłoszenie?

Zgodnie z art. 29 pkt 1-6 Prawa Budowlanego wolnostojący, czyli niestykający się z innym obiektem, parterowy budynek gospodarczy do 35 m2 nie wymaga pozwolenia w dwóch odrębnych przypadkach:

  • jeśli stanowi obiekt gospodarczy związany z produkcją rolną i uzupełniający zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, a rozpiętość jego konstrukcji nie przekracza 4,80 m;
  • gdy łączna liczba wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, ale też wiat, garaży czy ogrodów zimowych wzniesionych bez pozwolenia, nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
    Tak więc w przypadku osób nieprowadzących działalności rolniczej, możemy odnieść się wyłącznie do drugiego przypadku. Należy przy tym pamiętać, że powierzchnię budynków liczymy po obrysie ścian zewnętrznych, uwzględniając ocieplenie.

Jeżeli na działce znajduje się już na przykład altana ogrodowa, wiata lub oranżeria wzniesiona bez pozwolenia, a liczba budynków tego typu wraz z planowaną konstrukcją przekracza dwa na każde 500 m,2 powierzchni na budynek gospodarczy, musimy bezwzględnie uzyskać pozwolenie.

Odrębne przepisy mogą obowiązywać w obszarach chronionych bądź wpisanych do rejestru zabytków. Gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy możemy postawić budynek na zgłoszenie, najlepiej zwrócić się z pytaniem do właściwego dla danego terenu urzędu.

Budynek gospodarczy bez pozwolenia do 35 m2 spełniający powyższe warunki, ale niezwiązany z działalnością rolną, wymaga zgłoszenia w starostwie przed rozpoczęciem budowy. Jeśli nie otrzymamy odmowy w ciągu następnych 30 dni od złożenia dokumentu, możemy rozpocząć planowane prace.

Budynek gospodarczy – lokalizacja

Obowiązujące obecnie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 12 kwietnia 2002 roku, z późniejszymi zmianami, odpowiada także na pytania dotyczące tego, w jakiej odległości od innych budynków może zostać umiejscowiony budynek gospodarczy.

Przeczytaj również: Taras w rustykalnym klimacie

Ściana budynku gospodarczego z otworami okiennymi lub drzwiowymi nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego czy też użyteczności publicznej, lub innego budynku, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Wyjątek stanowi budynek gospodarczy o wysokości mniejszej niż 3 m i długości poniżej 6,5 m, który można wznieść bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Budynek gospodarczy nie może również znaleźć się w  mniejszej odległości od granicy działki niż 4 metry w przypadku ściany z otworami okiennymi oraz 3 m w pozostałych sytuacjach, chyba że z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub  Warunków Zabudowy wynika inaczej.

Jednak jeżeli nasza działka budowlana jest węższa niż 16 m, a zapisy zawarte w decyzji o warunkach zabudowy tego nie zabraniają, wówczas budynek gospodarczy można usytuować w odległości 1,5 m od granicy działki, ścianą bez okien.

Mały budynek gospodarczy

fot. Mały budynek gospodarczy

Podatek od budynków gospodarczych

Aby zgodnie z przepisami uiścić obowiązkowy podatek od budynku gospodarczego, musimy wypełnić pismo informacyjne o obiektach budowlanych. Należy liczyć się z tym, że podatek od budynków gospodarczych znacznie przewyższa opłaty, które ponosimy za nieruchomość mieszkalną. Informacje zawarte w oświadczeniu zostaną zweryfikowane na podstawie zgodności z wpisem do rejestru gruntów, a właściciel pouczany jest o odpowiedzialności karnej wynikającej z udzielenia nieprawdziwych informacji, bądź zatajenia informacji mogących wpływać na wysokość podatku. Według ustawy zwolnione z podatku zostają budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej.

Budynek gospodarczy - przepisy

fot. Budynek gospodarczy – przepisy

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny, czyli zmiana jego dotychczasowego przeznaczenia, wiąże się ze spełnieniem szeregu formalności, podobnie jak w przypadku budowy domu. Prace budowlane  przede wszystkim uzyskania pozwolenia na budowę.

Zanim jednak podejmiemy jakiekolwiek działania w tym kierunku, warto zapoznać się zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danego terenu lub indywidualną decyzją o warunkach zabudowy. W niektórych przypadkach umieszczenie na danym terenie budynku mieszkalnego lub odpowiednie przekształcenie go do tego celu może okazać się niemożliwe.

Jeśli rodzaj gruntu umożliwia spożytkowanie go w planowany przez nas sposób, możemy rozpocząć planowanie przebudowy. Należy wybrać gotowy projekt lub też zlecić jego wykonanie na podstawie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji obiektu w stanie istniejącym, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub warunkami zabudowy, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Zatwierdzenie go wiąże się z wydaniem pozwolenia na budowę.

W niektórych sytuacjach, jeśli modernizacja lub remont budynku gospodarczego nie wiąże się z wprowadzeniem skomplikowanych zmian, inwestor może zostać zwolniony przez odpowiedni organ z obowiązku zatrudnienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Praktyczny budynek gospodarczy bez formalności

Przepisy umożliwiające posiadaczom posesji wybudować budynek gospodarczy bez zezwolenia stanowią znaczne ułatwienie i pozwalają w zgodzie z prawem uniknąć czasochłonnych i kosztownych formalności.  Zanim jednak zdecydujemy się na taki krok, powinniśmy upewnić się, czy spełniamy wszystkie aktualne wymogi na temat wielkości konstrukcji, jej usytuowania, jak również innych obiektów znajdujących się na posesji. Należy wziąć pod uwagę, że brzmienie poszczególnych przepisów może ulegać zmianie lub nie obowiązywać w pewnych szczególnych przypadkach wskazanych w ustawie.

Sending
Ocena artykułu
4 (3 głosów)