Co to jest konsystencja i urabialność betonu?

beton

fot. beton

Konsystencja mieszanki betonowej bardzo często mylona jest z jego urabialnością. W prawdzie oba terminy dotyczą świeżego betonu, jednak określają całkowicie inne właściwości. Na czym polegają różnice i co wpływa na urabialność betonu?

Przeczytaj również: Wodne ogrzewanie podłogowe

Konsystencja betonu
Konsystencja to termin służący do opisania stanu świeżej mieszanki betonowej. Określa ona płynność wyrobu i powinna być odpowiednio dobrana w zależności od czynników takich jak: sposób transportu, kształt betonowanego elementu, rozmieszczenie zbrojenia oraz sposobu zagęszczania mieszanki.
Często konsystencja rozumiana jest jako ocena zawartości wody w betonie. Należy jednak wiedzieć, że niedopuszczalne jest regulowanie płynności mieszanki betonowej poprzez dodawanie wody podczas betonowania. Ilość poszczególnych składników na 1 m3 betonu jest tak dobierana, aby beton uzyskał żądane parametry. Dolanie wody do gotowej receptury spowodowałoby zwiększenie stosunku wodno-cementowego (W/C), powodując tym samym pogorszenie szeregu właściwości stwardniałego betonu, m.in. obniżeniem wytrzymałości oraz trwałości betonu.

Aby zwiększyć płynność mieszanki, nie pogarszając przy tym jej właściwości, należy dodać domieszki uplastyczniającej i/lub upłynniającej, w ilości takiej, aby jej całkowita zawartość w betonie nie przekroczyła wartości zalecanych przez producenta.

Urabialność betonu
Pojęcie urabialności związane jest z ilością pracy koniecznej do uzyskania pełnego zagęszczenia betonu. Właściwość ta określa łatwość z jaką mieszanka betonowa może być zmieszana, ułożona, zagęszczona i wykończona przy jednoczesnym zachowaniu jednorodności. Na urabialność mają wpływ m.in.:
objętość zaprawy wprowadzonej do mieszanki betonowej – dobiera się ją do kształtu i wymiarów elementu, intensywności zbrojenia, a także od sposobu efektywnego zagęszczania. Im element masywniejszy, prosty w kształcie i skuteczne zagęszczanie, tym mniej zaprawy należy wprowadzić do mieszanki,
zawartość drobnych frakcji (< 0,125 mm), do której zalicza się również cement. Wpływa ona m.in. na spoistość mieszanki, wygląd betonu po rozformowaniu oraz utrzymanie wody przez mieszankę;
zawartość domieszek chemicznych takich jak plastyfikatory i superplastyfikatory, które ograniczają znacznie ilość wody wprowadzanej do betonu.

Pożądana urabialność mieszanki betonowej jest bezpośrednio związana ze sposobem jej zagęszczania. Z tego powodu mieszanka, która cechuje się odpowiednią urabialnością w przypadku dużych mas betonu, niekoniecznie musi posiadać wystarczającą urabialność dla elementów cienkich i silnie zbrojonych. Generalnie przyjmuje się, że betony o większej płynności cechują się wyższą urabialnością, niż betony suche. Jednak betony o tej samej konsystencji mogą różnić się między sobą urabialnością.

Należy pamiętać, że parametry świeżej mieszanki powinny być dobrane w taki sposób, aby umożliwiły łatwą pracę przez całkowity czas pracy z betonem – od momentu wytworzenia w betoniarni, aż do jej wbudowania.

Paweł Madej, kierownik Centrum Badania Betonów LafargeREKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)