Decyzja o warunkach zabudowy

formalności

fot. formalności

Decyzja o warunkach zabudowy, czyli tzw. DWZ lub potocznie wuzetka, to decyzja regulująca zasady zagospodarowania terenu, poprzez wykonanie robót budowlanych lub budowę obiektu budowlanego (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace.

Warto wiedzieć, że wydanie decyzji jest bezpłatne i można ją uzyskać jeszcze przed zakupem działki budowlanej.
DWZ informuje o:
– sposobie zagospodarowania działki i jaki rodzaj zabudowy jest na niej dopuszczony,
– zasadach ładu przestrzennego (wysokość zabudowy, powierzchnia zabudowy, kształt, kubatura, kąt nachylenia dachu, rodzaj pokrycia dachu, linia zabudowy),
– metodzie zaopatrzenia w media,
– szczególnych ustaleniach dla terenu, dotyczących: ochrony środowiska, ochrony kulturowej, ochrony zabytków, przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.

Warunki konieczne i niezbędne formalności, jakie należy spełnić, by otrzymać DWZ
Warunki uzyskania decyzji o warunkach zabudowy reguluje art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Są to, m.in.:
– dostęp do drogi publicznej
– uzbrojenie terenu
– klasa gleby, która otrzyma przyzwolenie na odrolnienie
– istnienie zabudowy na działce sąsiedniej, wg której można określić: linię zabudowy, kubaturę i styl zabudowy do sporządzenia decyzji.

Wizyta w urzędzie gminy i rozeznanie w terenie
Zanim wystąpimy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, warto rozeznać sytuację w terenie i zasięgnąć informacji w urzędzie gminy. W urzędzie gminy dowiemy się, czy MPZP jest w trakcie realizacji i czy objęto już ustaleniami wybraną działkę. W przypadku, gdy prace nad planem są bardzo zaawansowane, wydanie decyzji może zostać zawieszone.

Rozeznanie w terenie, czyli zapoznanie się z sytuacją na działce sąsiadującej, dotyczy jednego z warunków określonych w art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jeśli działka sąsiednia:
– nie posiada dostępu do drogi publicznej,
– nie jest zabudowana,
– zabudowa istniejąca nie daje możliwości określenia nowej zabudowy w celu kontynuacji, a także linii zabudowy, gabarytów i formy architektonicznej,
wówczas nie otrzymamy decyzji o warunkach zabudowy.

Jak sporządzić wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?
DWZ wydaje: wójt, burmistrz lub prezydent miasta i do Niego właśnie kierowane jest pismo. Wniosek to formularz, który jest dostępny na stornach internetowych gmin lub w urzędzie.

W miejscu na opis budynku, należy określić powierzchnię, wysokość inwestycji, ilość kondygnacji, rodzaj obiektu (mieszkalny, przemysłowy, handlowo-usługowy, mieszkaniowo-usługowy, lub mieszkalny).

Do wniosku trzeba dołączyć mapę zasadniczą działki, wraz obszarem obejmującym tereny przyległe i wypis z rejestru gruntów. Na mapie trzeba wrysować: obiekty i budynku budowlane, szamba, miejsca postojowe i wjazd na działkę.

Dodatkowo, we wniosku, określa się OOŚ, czyli ocenę oddziaływania na środowisko. W przypadku budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, nie jest ona wymagana.

Decyzja może być pozytywna lub negatywna. Pozytywna, wskaże kierunek działań i zestawienie niezbędnych formalności do uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast od negatywnej decyzji lub odmowy wydania decyzji, można się odwołać do Samorządowego Kolegium odwoławczego.

Zobacz też:
Wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)