DZIAŁ XI – Przepisy przejściowe i końcowe

paragraf

fot. paragraf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

uaktualnione o
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.4)) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2) (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.(4)) wprowadzono zmiany, które w poniższym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

DZIAŁ XI : Przepisy przejściowe i końcowe
§ 330. Kiedy nie stosuje się przepisów rozporządzenia.
§ 331. Rozporządzenie które traci moc.
§ 332. Termin wejścia rozporządzenia w życie.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690) WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

Wróć do: Przewodnik po warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
_____________________________________________________________________________

§ 330.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

Przeczytaj również: Pielęgnacja trawnika jesienią
1) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robot budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 331.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 i Nr 44, poz. 434, z 2000 r. Nr 16, poz. 214 oraz z 2001 r. Nr 17, poz. 207).

§ 332.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690)

WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie

1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości Uk(max) określone w tabelach:
izolacyjność cieplna

fot. izolacyjność cieplna

izolacyjność cieplna

fot. izolacyjność cieplna

wymagania izolacyjności cieplnej

fot. wymagania izolacyjności cieplnej

wymagania izolacyjności cieplnej

fot. wymagania izolacyjności cieplnej

1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości Uk(max) określone w tabelach:
izolacyjność cieplnej

fot. izolacyjność cieplnej

izolacyjność cieplna

fot. izolacyjność cieplna

Izolacyjność cieplna

fot. Izolacyjność cieplna

1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego większe wartości współczynnika Uk niż Uk(max) określone w pkt 1.1 i 1.2, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

1.4. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także budynku produkcyjnym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna być izolowana dodatkową izolacją cieplną. Suma oporów cieplnych warstw podłogowych, dodatkowej izolacji cieplnej (poziomej lub pionowej) i gruntu, obliczona zgodnie z Polska Norma dotycząca obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie powinna być mniejsza od wartości określonych w poniższej tabeli:

izolacyjność cieplna

fot. izolacyjność cieplna

Podłogom stykającym się z gruntem w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej ti ≤ 8°C oraz podłogom usytuowanym poniżej 0,6 m od poziomu terenu nie stawia się żadnych wymagań izolacyjności cieplnej.
1.5. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym wartości oporów cieplnych ścian stykających się z gruntem, na odcinku ściany równym 1,0 m, licząc od poziomu terenu, nie mogą być mniejsze niż:
a) przy ti > 16°C — 1,0 m2 ⋅ K/W,
b) przy 4°C < ti ≤ 16°C — 0,8 m2 ⋅ K/W. Na odcinku ściany poniżej 1,0 m, licząc od poziomu terenu, wartości oporu cieplnego nie ogranicza się.

2. Inne wymagania związane z oszczędnością energii

2.1. Powierzchnia okien
2.1.1. W budynku jednorodzinnym pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła Uk nie mniejszym niż 2,0 W/(m2 ⋅ K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru:

A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw

gdzie:
Az — jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,
Aw — jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

2.1.2. W budynku użyteczności publicznej pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła Uk nie mniejszym ni˝ 2,0 W/(m2 ⋅ K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2.1.1, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami odnośnie do zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym, określonymi w § 57 rozporządzenia.
2.1.3. W budynku produkcyjnym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie może być większe niż:
a) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) — 15%,
b) w budynku wielokondygnacyjnym — 30%.
2.2. Punkt rosy
2.2.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym opór cieplny nieprzezroczystych przegród zewnętrznych powinien umożliwiać utrzymanie na wewnętrznych jej powierzchniach temperatury wyższej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu, przy obliczeniowych wartościach temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz przy obliczeniowej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, obliczonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego.
2.2.2. W pomieszczeniu klimatyzowanym, z utrzymywana stałą wilgotnością względną powietrza, temperatura na wewnętrznej powierzchni przegród powinna być wyższa od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu.
2.3. Szczelność na przenikanie powietrza
2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżnicami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.
2.3.2. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki, powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m ⋅ h ⋅ daPa2/3), a w pozostałych przypadkach powyżej 0,5, lecz nie więcej niż 1,0 m3/(m ⋅ h ⋅ daPa2/3), z zastrzeżeniem § 155 ust. 3 i 4 rozporządzenia.

Wróć do: Przewodnik po warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)