Dziennik budowy

dziennik budowy

fot. dziennik budowy

Każdy inwestor, który otrzymał pozwolenie na budowę i odczekał okres uprawomocnienia decyzji, ma obowiązek złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy.

Dziennik budowy to urzędowy dokument, który należy na bieżąco uzupełniać o przebieg robót, zdarzeń i okoliczności zachodzących na budowie. Jest integralną częścią dokumentacji budowlanej, wchodzącą w skład dokumentacji powykonawczej.

O obowiązku prowadzenia dokumentu informuje art. 45 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane: Rozdział 5 – Budowa i oddawanie do użytku).

Jak wygląda dziennik budowy?
Dziennik budowy wydaje odpłatnie uprawniona instytucja (np. urząd miejski). Jest to zeszyt formatu A-4, z ponumerowanymi stronami. Każda ze stron dokumentu jest podwójna i opatrzona pieczęcią organu który go wydał.

Strona tytułowa dziennika budowy
Na stronie tytułowej dziennika budowy muszą się znaleźć następujące informacje:
– numer dziennika budowy, wydany przez uprawniony organ
– data wydania dokumentu
– liczba stron
– informacje personalne o inwestorze
– dane inwestycji: adres i rodzaj budowy
– data nadania i numer pozwolenia na budowę

Pierwsza strona dziennika budowy
Na pierwszej stronie dziennika budowy należy wpisać dane wykonawcy lub ekipy wykonawczej, a także inspektora nadzoru budowlanego. Do niezbędnych informacji należą: numery uprawnień i podpisy świadczące o podjęciu odpowiedzialności.
Przebieg prac opisuje się w sposób chronologiczny. Za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dziennika budowlanego odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów są: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót budowlanych, kierownik budowy, pracownicy organów nadzoru budowlanego, inwestor, projektant, kierownik budowy i geodeta.
Każda z tych osób, ma obowiązek dopisania daty, danych osobowych, informacji o pełnionej funkcji i podpisania się.

Jeśli w zapis wkradnie się błąd trzeba go skreślić w taki sposób, aby pozostał czytelny, dopisać treść poprawioną i uzasadnienie zmiany zapisu. Dokument przechowuje się na terenie budowy i udostępnia do wglądu każdej upoważnionej osobie.

Złożenie dziennika budowy po zakończeniu robót
Dziennik budowlany jest dokumentem, który należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przed złożeniem dziennika inwestor oddziela strony kopiowane i dołącza je do wniosku. Oryginał zapisów dołącza do dokumentacji powykonawczej. Należy ją przechowywać przez cały czas użytkowania inwestycji.

Brak dziennika budowy naraża na karę grzywny (od 50 do 500zł) od organu nadzoru budowlanego. Ponadto do odpowiedzialności pociągnięty jest kierownik budowy. Staje on przed właściwą izbą samorządu zawodowego. Pewnym problemem jest również zaginięcie dokumentu. Należy wtedy wystąpić o wydanie nowego dziennika, a po otrzymaniu go uzupełnić o wszystkie wpisy dokonane w starym. Powinny zrobić to osoby, które dokonywały wpisów w poprzednim.

Nowe wydanie dziennika budowy (dziennik budowy wzór widoczny na zdjęciu) zgodny z obowiązującym rozporządzeniem MI oferuje w sprzedaży Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe GEOPRO Sp. z o.o.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)