Inspektor nadzoru na budowie – uprawnienia i obowiązki

nadzór budowlany

fot. nadzór budowlany

Inspektor nadzoru to jedna postać, która spełnia równie istotną rolę jak inwestor, projektant czy kierownik budowy. Jaką funkcję pełni na budowie, oraz jakie ma uprawnienia i obowiązki?

Inspektor powoływany jest przez inwestora lub może zostać ustanowiony obligatoryjnie, w przypadku szczególnie skomplikowanych prac, budynków użyteczności publicznej lub takich, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Bywa też że obowiązek powołania inspektora nadzoru jest nałożony w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obowiązki inspektora nadzoru
Głównym obowiązkiem inspektora na terenie budowy jest kontrolowanie wykonywanych prac pod kątem projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Jest on odpowiedzialny także za jakość użytych materiałów budowlanych oraz wykonywanych prac. Ponadto bierze udział w próbach i odbiorach technicznych wszystkich instalacji, a także robót ulegających zakryciu i zanikających. inspektor przekazuje również gotowe obiekty do użytkowania, potwierdza wykonanie prac, bierze udział przy usuwaniu ewentualnych wad oraz kontroluje rozliczenia budowy.

Jakie są prawa inspektora nadzoru?
Inspektor nadzoru ma prawo wydawać polecenia kierownikowi budowy, ale wszystkie działania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Polecenia dotyczą najczęściej usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób oraz badań, przedstawiania ekspertyz związanych z pracami czy okazania dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów i urządzeń technicznych. Na polecenie inspektora kierownik budowy musi także wprowadzić wskazane poprawki albo wstrzymać realizację prac, które są niezgodne z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Każdy zatrudniony inspektor nadzoru budowlanego musi:
– Posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
– Należeć do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz być wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co musi być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.
– Posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia trudności wykonywanych prac.
– Posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego.
– Posiadać ważne ubezpieczenie OC.

Odpowiedzialność
Jeśli prace, które odebrał inwestor nie spełniają określonych wymogów, wówczas może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Wówczas ciąży na inspektorze obowiązek udowodnienia, że dochował należytej staranności w odbiorze prac, a wszelkie zdarzenia – jeśli miały miejsce – były niezależne od niego. Co ważne odpowiedzialność inspektora obejmuje tylko ten okres, w którym pełnił on tę funkcję. Należy pamiętać, że inspektor nie jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z oczekiwaniami właściciela, ale z prawem i sztuką budowlaną.
Więcej informacji o obowiązkach inspektora budowlanego znaleźć można w Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)