Jak uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji?

termoizolacje

fot. termoizolacje

Nieodpowiednia izolacja cieplna przegród zewnętrznych, nieszczelna stolarka i nieefektywny system ogrzewania, to główne przyczyny wysokich rachunków za energię w sezonie grzewczym. Jeśli opłaty za ogrzewanie rosną w tym czasie nawet kilkukrotnie, to znak, że należy przeprowadzić termomodernizację. Inwestorzy, którzy zdecydują się na termomodernizację budynku i udowodnią, że poprawi ona audyt termiczny budynku, może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20% kwoty kredytu zaciągniętego na ten cel.

Od czego zacząć?
Na początek należy przeprowadzić audyt energetyczny. Jest to szczegółowe opracowanie zawierające ocenę stanu technicznego budynku oraz określające zakres i parametry techniczne możliwych wariantów termomodernizacji. Dokument ten powinien wskazać optymalne rozwiązania pozwalające możliwie najlepszą metodę oszczędności energii. W kolejnym kroku audyt energetyczny stanowi podstawę do sporządzenia projektu budowlanego i planu przebiegu termomodernizacji. Kiedy cała dokumentacja jest już gotowa, można złożyć wniosek o dofinansowanie do którego dołącza się wyniki audytu termomodernizacyjnego oraz wniosek kredytowy do jednego z komercyjnych banków, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie tzw. premii termomodernizacyjnych. Jeśli dokumenty zostaną pozytywnie zweryfikowane inwestor otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa, które może wynieść nawet 1/5 kwoty zaciągniętego kredytu. Wysokość dopłaty nie może jednak przekroczyć 16% całkowitych kosztów inwestycji lub dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności energii ustalonych w audycie energetycznym.
Ponadto premia termomodernizacyjna jest zwolniona z podatku dochodowego, a przyznana kwota dopłaty przesyłana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego do banku kredytującego dopiero wtedy, gdy prace związane z termomodernizacją zostaną zakończone.

O czym należy pamiętać wnioskując o przyznanie premii termomodernizacyjnej?
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku „O wspieraniu termomodernizacji i remontów”, mówi o tym, że dofinansowanie rządowe na termomodernizację można otrzymać tylko wtedy, gdy wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym i założonym planem termomodernizacji.

Przywołany zapis wymaga zatem sporządzenia projektu budowlanego zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Co więcej, składając wniosek o kredyt wraz ze zgłoszeniem o dofinansowanie, inwestor musi określić datę zakończenia wszelkich prac. Dotrzymanie tego terminu pozwala na przekazanie funduszy na poczet spłaty kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Wybierając bank należy najpierw sprawdzić czy kooperuje on z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pilotuje z ramienia Rządu program przyznawania i wypłacania tzw. premii termomodernizacyjnej ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Osobami wnioskującymi o przyznanie premii termomodernizacyjnej mogą być wyłącznie właściciele lub zarządcy nieruchomości. Warto także na zapoznać się ze stanem wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, które Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej raz na 3 miesiące. W przypadku ich braku, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza informacje na stronie internetowej oraz zawiadamia inwestora o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.

„Regulacje prawne umożliwiające dofinansowania do termomodernizacji domu bądź budynku wielorodzinnego to korzyść zarówno dla inwestorów, jak i producentów materiałów budowlanych. Pierwsi otrzymują zwrot części kosztów poniesionych na inwestycję, z kolei producenci mają gwarancję, że wykonawcy będą potrzebować materiałów do przeprowadzenia wszelkich prac. Tego rodzaju wsparcie ze strony państwa może ożywić całą branżę budowlaną, gdyż inwestorzy będą poszukiwać fachowców, którzy przeprowadzą modernizację budynku zgodnie z założonym projektem oraz planem robót” – podsumowuje Aleksandra Gilewska, Manager ds. Marketingu w firmie Baumit.REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)