Jakie warunki musi spełniać lokal przeznaczony na aptekę?

wejście

fot. wejście

Założenie apteki wiąże się z obowiązkiem znalezienia lokalu, który będzie spełniał określone prawem wymagania. Kwestię tą regulują Rozporządzenia, w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. (Dz.U. nr 171 poz. 1395).

Zobacz również: Działka siedliskowa

Zgodnie z wyżej powołanym aktem prawnym lokal przeznaczony na aptekę musi spełniać w szczególności wszystkie wymagania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziane dla budynków użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy.

Szukając odpowiedniego lokalu, należy mieć na uwadze, iż lokal przeznaczony na aptekę ogólnodostępną może stanowić odrębny budynek, lub może być usytuowany w innym obiekcie z tym że lokal ten musi być w pełni wydzielony od innych lokali. Zapewniona musi być również odpowiednia ilość pomieszczeń umożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie apteki. Pomieszczenia muszą być tak rozplanowane, aby zapewnić prawidłową organizację pracy, ale również pełne bezpieczeństwo. Nie ulega wątpliwości, iż powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Materiały budowlane oraz materiały za pomocą których lokal został wykończony muszą spełniać warunki określone dla lokali zakładów opieki zdrowotnej.

Powierzchnia lokalu przeznaczonego na aptekę dzieli się na powierzchnię podstawową i powierzchnię pomocniczą. Powierzchnia podstawowa, w skład której wchodzi między innymi izba ekspedycyjna nie może być, co do zasady mniejsza niż 80 m2, jednak od tej zasady ustawodawca przewidział jeden wyjątek: mianowicie na terenach wiejskich oraz w miejscowościach, gdzie liczba ludności nie przekracza 1.500 powierzchnia ta musi być nie mniejsza niż 60 m2.
Apteka ogólnodostępna powinna zostać usytuowana na parterze, czyli pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku. Obligatoryjnie wymaganie to dotyczy izby ekspedycyjnej apteki ogólnodostępnej. Pozostałe pomieszczenia apteki mogą być usytuowane na innych kondygnacjach z tym, że lokal apteki musi stanowić organizacyjnie i funkcjonalnie wydzieloną całość. Wszystkie pomieszczenia muszą być dostępne w sposób nie wiążący się z koniecznością wychodzenia na zewnątrz.

Ponad wymagania podane powyżej, należy wskazać, że pomieszczenie w którym znajduje się izba ekspedycyjna nie może być pomieszczeniem „przechodnim”.
Do apteki ogólnodostępnej muszą prowadzić minimum dwa odrębne wyjścia, jedno przeznaczone na dostawy towary i wejście dla personelu, drugie dla osób korzystających z usług apteki. Wejście dla klientów także musi spełniać odpowiednie warunki, tj. nieograniczony dostęp do izby ekspedycyjnej także dla osób niepełnosprawnych, a także musi umożliwiać wydawanie leków w porze nocnej.

Pomieszczenia apteczne wyposaża się również w urządzenia wentylacyjne, zapewniające minimum 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny, przy czym w pomieszczeniach będących izbą recepturową, izbą do sporządzania produktów homeopatycznych oraz w zmywalni wymiana powietrza musi nastąpić minimum dwukrotnie w ciągu godziny.

Należy pamiętać, że wyżej wymienione wymagania dotyczą apteki ogólnodostępnej. W przypadku innych rodzajów aptek, np. apteki szpitalnej, wymagania są nieco inne.

Aleksandra Piotrowska – Aplikant Adwokacki HILLS LTS S.A.
REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)