Kredyt hipoteczny „Rodzina na swoim”

dom jednorodzinny

fot. dom jednorodzinny

„Rodzina na Swoim” to rządowy program dopłat do kredytów hipotecznych. W myśl ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, Rodzina na Swoim rozumiana jest jako małżeństwo lub samotny rodzic. Dopłata nie jest wbrew pozorom taka symboliczna.

Pomyślne podjęcie kredytu hipotecznego w ramach tego programu to gwarancja pokrycia przez Skarb Państwa 50% odsetek, naliczonych według stopy referencyjnej, przez okres pierwszych ośmiu lat spłat.
W prawdzie przepis o finansowym wsparciu jest aktywny od września 2006 roku, ale prawdziwy renesans swojego istnienia przeżywa od niedawna.

Kto udziela kredytu preferencyjnego?
Obsługą i koordynacją programu zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Oferta nie jest dostępna w każdej placówce udzielającej kredyty hipoteczne.
Banki, które na początku marca podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, upoważnione do przydzielania tego typu kredytów, to:
– Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
– Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe,
– Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
– Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
– Bank Pocztowy S.A.,
– Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
– Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
– Alior Bank S.A. – wnioski o kredyt preferencyjny przyjmowane są od 2 kwietnia 2009 roku.,
– Dom Bank Hipoteczny Oddział GETIN Bank S.A. – wnioski o kredyt preferencyjny przyjmowane są od 1 kwietnia 2009 roku.,
– Pekao Bank Hipoteczny S.A. – wnioski o kredyt preferencyjny przyjmowane są od 1 kwietnia 2009 roku.
Kredyt mieszkaniowy Rodzina na swoim udzielany jest tylko w walucie polskiej.

Przeczytaj również: Dziennik budowy

Komu udzielany jest kredyt Rodzina na swoim i jakie warunki musi spełnić?
Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z programu mogą być:
– małżeństwa – Zarówno te z długim jak i krótkim „stażem”, dzietne lub bezdzietne,
– osoby samotnie wychowujące dzieci;

Tej drugiej grupie stawia się przynajmniej jeden z poniższych warunków do spełnienia:
1. dziecko pobiera świadczenie, lub zasiłek pielęgnacyjny (na podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.)– bez określonych ram wiekowych;
2. dziecko małoletnie lub do 25 roku życia, które uczy się w : szkołach (także wyższych, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ) i innych o których jest mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Brane pod uwagę są także ośrodki kształcenia duchownego prowadzone nie tylko przez Kościół katolicki RP.

Warunki jakie należy spełnić aby móc ubiegać się o kredyt hipoteczny Rodzina na swoim są następujące:
1.Po pierwsze i najważniejsze: trzeba mieć zdolność kredytową. Zdolność liczona jest dla stawki pełnej raty kredytu hipotecznego, bez uwzględnienia dopłat programowych. To jednak nie koniec świata, jeśli podmiot zainteresowany owej zdolności nie ma, a jest ktoś z rodziny kto chciałby pomóc. Program pozwala na przystąpienie osobom trzecim, pod warunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa.
2.Nie można mieć innych umów o charakterze hipoteki lub kredytów preferencyjnych,
3.W dniu zawarcia umowy kredytowej należy spełnić kolejne warunki:
a) nie można być właścicielem, ani nawet współwłaścicielem nieruchomości o charakterze mieszkalnym (dotyczy to zarówno mieszkań i budynków),
b) nie można mieć spółdzielczego własnościowego prawa własności do nieruchomości o charakterze mieszkalnym (dotyczy to zarówno mieszkań i budynków),
c) nie można mieć spółdzielczego lokatorskiego prawa własności do nieruchomości o charakterze mieszkalnym,
d) nie można tez być najemcą lokalu, czy domu mieszkalnego;
Odnośnie punktu 3 podp. c) i d): Istnieje opcja uzyskania kredytu preferencyjnego pod warunkiem pisemnego wypowiedzenia lub zrzeczenia członkostwa w spółdzielni. Ponadto należy rozwiązać umowę najmu i opuścić lokal w ciągu pół roku od nabycia nieruchomości na która został przeznaczony kredyt. W przypadku budowy domu termin ten jest liczony od dnia, w którym dom jest przystosowany prawnie do zamieszkania.

Jakie nieruchomości spełniają warunki stawiane przez program Rodzina na swoim ?
1.Nieruchomości mogą pochodzić zarówno od developerów, jak i z rynku wtórnego.
2.Warunki które muszą spełnić lokale mieszkalne to maksymalna powierzchnia użytkowa: 75m2; Warunki które muszą spełnić domy to maksymalna powierzchnia użytkowa: 140m2;
3.Cena za 1 m2 nieruchomości, która określana jest wskaźnikami przeliczeniowymi kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonymi odrębnie dla każdego województwa. Według owych wskaźników w drugim kwartale 2009 r. cena za 1 m2 (od 1.04.2009 do 30.09.2009) kształtuje się następująco(dane dla przykładowych miejscowości. Cena oznacza maksymalną stawkę za m2):
województwo dolnośląskie: 3 097,00 zł,
Wrocław (w mieście): 4 653,00 zł,
Kraków: 30982,00 zł,
Warszawa: 5 463,00 zł;
Łódź: 4 154,00 zł
Opole: 4 089,00 zł;
Gdańsk: 3 975,00 zł;
Katowice: 3 676,00 zł;
Poznań: 5 160,00 zł;
Szczecin: 3 366,00 zł;
Kielce: 3 795,00 zł;
Białystok: 4 048,00 zł;
Rzeszów: 3 328,00 zł

4.Nieruchomość musi znajdować się w granicach administracyjnych RP.

Artykuł powstał na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (źródło: www.sejm.gov.pl)

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)