Nowelizacja warunków technicznych użytkowania budynków

paragraf

fot. paragraf

W dniu 19 grudnia 2009r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 27 listopada 2009r. Zmieniające Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836).

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.(2))- (czytaj: Przewodnik po prawie budowlanym) do paragrafu 2 dodano podpunkt regulujący normy oświetlenia światłem dziennym mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Odnosi się on do § 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.(3)) – (czytaj: Przewodnik po warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Ponadto uchwalono dodatkowy paragraf 14a, który reguluje sposób użytkowania budynku wielorodzinnego. Wszelkie instalacje zewnętrzne znajdujące się na elewacjach lub w pobliżu budynku, nie mogą ograniczać dostępu światła dziennego do lokali mieszkalnych. Przepis nie odnosi się do instalacji stosowanych podczas remontów i robót naprawczych.

Rozporządzenie wraz z aktualizacją jest dostępne w naszym serwisie. Zostało opracowane w formie przewodnika z odnośnikami do poszczególnych rozdziałów:
Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Aktualizacje dotyczą następujących rozdziałów rozporządzenia:
ROZDZIAŁ 1 – Przepisy Ogólne
ROZDZIAŁ 4 – Ogólne warunki użytkowania budynku
____________
(1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

(2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279.

(3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 461.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)