Na czym polegają przeglądy techniczne budynków oraz czym różnią się opinia i  ekspertyza techniczna? 

Kiedy przydaje się ekspertyza techniczna?

Prawo budowlane zawiera w sobie nie tylko wytyczne dotyczące tego, jak wznieść dom spełniając przy tym podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale także nakłada na właścicieli bądź zarządców obiektu obowiązek dokonywania późniejszych regularnych kontroli jego stanu technicznego. Podpowiadamy, co musi uwzględniać przegląd roczny budynku oraz czym różnią się ekspertyza i opinia techniczna.

Kiedy należy przeprowadzać przegląd techniczny budynku?

Zgodnie z artykułem 62 ustawy o Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. na właścicielu bądź zarządcy obiektu ciąży obowiązek dopilnowania tego, aby we właściwym czasie przeprowadzony został przegląd techniczny budynku. Przy czym przegląd roczny budynku powinien obejmować przede wszystkim instalacje gazowe czy kominowe, a także elementy narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych, natomiast szerzej zakrojoną ocenę należy przeprowadzać co pięć lat. Szczegółowy zakres tych działań w odniesieniu do niektórych budowli oraz informację na temat ewentualnego obowiązku częstszego ich przeprowadzania znajdziemy w rozporządzeniach dotyczących przepisów techniczno-budowlanych.

Przeczytaj również: Oświetlenie w stylu Glamour
Kiedy przeprowadzić przegląd techniczny?

fot. Kiedy przeprowadzić przegląd techniczny?

Należy jednak pamiętać o tym, że przeprowadzenie kontroli stanu technicznego może okazać się konieczne nie tylko w terminach wskazanych przez ustawodawcę. Trzeba bezwzględnie przeprowadzić ją również w przypadku powstania stanowiącego zagrożenie uszkodzenia obiektu, bez względu na to, czy to pojawiło się ono na skutek oddziaływania czynników naturalnych takich jak wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, pożary bądź intensywne opady, czy też w wyniku działalności człowieka. Niedopełnienie związanych z tym obowiązków może nieść za sobą poważne konsekwencje prawne.

Przeczytaj również: Formalne etapy budowy domu

Co obejmuje przegląd roczny budynku?

Zgodnie z art. 62 ustawy o Prawie budowlanym, przegląd roczny budynku powinien sprawdzać stan techniczny:

  • instalacji gazowej i kominowej (w tym przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  • wszystkich elementów, które na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych czy też innych szkodliwych czynników zewnętrznych narażone są na uszkodzenia;
  • instalacji i urządzeń związanych z ochroną środowiska naturalnego (na przykład przydomowych oczyszczalni ścieków, urządzeń filtrujących czy szamb).
Przegląd roczny budynku - pora na kominiarza

fot. Przegląd roczny budynku – pora na kominiarza

Przeglądy techniczne budynków dokonywane raz na 5 lat

Kontrola, która odbywa się co pięć lat, powinna szerzej sprawdzać stan techniczny całego budynku, w tym instalacji elektrycznej i piorunochronnej z uwzględnieniem sprawności sprzętu oraz środków ochrony od porażeń, , a także jakości izolacji, przewodów czy uziemień Co ważne, kontroli podlega również ogólna przydatność obiektu do użytkowania, a także estetyka budynku i terenu wokół niego.

Kto może wykonywać przeglądy techniczne budynków i w jakim zakresie?

Kontrolę stanu technicznego budynku może przeprowadzić wyłącznie osoba do tego uprawniona, a wyniki oględzin powinny być protokołowane.

Zobacz również: Wyższe limity cenowe w MdM
  • Mistrz kominiarski może dokonywać kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
  • Dozorcy i konserwatorzy urządzeń energetycznych i gazowych uprawnieni są do oceny stanu instalacji elektrycznych, piorunochronnych oraz gazowych;
  • Projektant architekt, konstruktor albo kierownik tego zakresu robót budowlanych ma możliwość wykonania ogólnej kontroli stanu technicznego całego budynku.

Dokumentacja dotycząca robót dokonywanych w obiekcie oraz jego budowy powinna być przechowywana przez zarządcę lub właściciela budynku przez cały okres jego istnienia.

Czym różni się ekspertyza techniczna i opinia techniczna?

Ogólna ocena stanu technicznego budynku może zostać wykonana jako opinia techniczna lub ekspertyza techniczna. Choć pojęcia te brzmią dość podobnie i oba dotyczą opisowej oceny stanu danej budowli, ich zakres jest w rzeczywistości zupełnie inny.

Opinia techniczna to dość pobieżna i ogólna ocena, dokonywana przez eksperta w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Ekspertyza techniczna budynku to natomiast szersze i zdecydowanie droższe opracowanie, wymagające przeprowadzenia bardziej złożonych badań i kalkulacji dotyczących nośności poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego musimy zlecić jej wykonanie na przykład, jeśli planujemy modernizację, zmianę sposobu użytkowania obiektu, a także wtedy, gdy jego konstrukcja nośna została naruszona, co doprowadziło na przykład do powstania spękań na murze lub stropach.

Kto może wykonywać ekspertyzy budowlane?

Opinia techniczna może zostać sporządzona przez technika lub inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane. Jednak ekspertyza techniczna musi być wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego z odpowiednimi uprawnieniami. Aby je otrzymać, musi on posiadać co najmniej pięcioletnią praktykę w zawodzie, a dodatkowo uzyskać pozytywną opinię od minimum dwóch innych rzeczoznawców reprezentujących tę samą dziedzinę. Wszyscy eksperci rejestrowani w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych pod indywidualnym numerem identyfikacyjnym, co ułatwia szybką weryfikację posiadanych przez nich uprawnień.

Sending
Ocena artykułu
1.5 (2 głosów)