Prawo budowlane – legalizacja samowoli budowlanej

rozbiórka

fot. rozbiórka

Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego mówią o tym, że wszelkie roboty budowlane mogą być przeprowadzane legalnie jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pod pojęciem robót budowlanych w świetle ustawy należy rozumieć każdą budowę, przebudowę, rozbudowę, remont, montaż a także rozbiórkę obiektu budowlanego.

Legalizacja samowoli budowlanej w świetle obowiązujących przepisów
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane mówi o tym, że wszelkie obiekty zrealizowane samowolnie podlegają rozbiórce. Jednocześnie znajdują się w niej regulacje, które umożliwiają legalizację takiego przedsięwzięcia. Warunki, jakie należy w tym celu spełnić zostały opisane w art. 48 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
W pierwszej kolejności trzeba udokumentować zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym (a w szczególności z ustaleniami MPZP) dla obszaru, na którym leży działka budowlana. Drugi warunek zakazuje naruszania przepisów, w tym techniczno-budowlanych w sposób, który uniemożliwia doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.
Trzeci warunek dotyczy gotowych realizacji i nakazuje wykazanie, iż obiekt spełnia prawnie określone warunki techniczne oraz nadaje się do użytkowania.

Obiekt zrealizowany samowolnie w pierwszej kolejności jest oceniany przez nadzór budowlany. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego sprawdza, czy inwestycja spełnia oba warunki określone w ustawie. Jeśli tak, wówczas inwestor otrzymuje listę niezbędnych formalności do wypełnienia wraz z terminem ich realizacji.

Dokumenty, które inwestor jest zobowiązany dostarczyć zostały opisane w art. 48 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. Są to między innymi:
– zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami MPZP wydane przez wójta lub burmistrza,
– 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganą prawem dokumentacją,
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dodatkowo inwestor może być zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów, a wszystko to w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru budowlanego. Wraz ze złożeniem dokumentacji wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę legalizacyjną, której wysokość ustala organ nadzoru budowlanego wg przepisów Prawa budowlanego. To spory wydatek, który w przypadku budowy domu jednorodzinnego może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Złożony w terminie komplet wymaganej dokumentacji traktowany jest jednocześnie jak wniosek o zatwierdzenie projektu oraz pozwolenie na wznowienie budowy. Co ciekawe, nie dotyczy to obiektów w budowie – tylko gotowych realizacji.
Jeżeli wymagana dokumentacja nie zostanie złożona w terminie uznaje się, że obowiązki nałożone na inwestora nie zostały spełnione i wydawany jest nakaz rozbiórki.

Legalizacja samowoli budowlanej obiektów będących w budowie
Jeśli inwestycja jest w trakcie realizacji, wówczas odpowiedni organ sprawdza, czy spełnia ona oba warunki regulacji o legalizacji samowoli budowlanej określone w art. 48 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Gdy są one spełnione, budowla zostaje wstrzymana i rozpoczyna się procedurę legalizacyjną. Jeżeli nie, wydawany jest nakaz rozbiórki obiektu.REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)