Prawo budowlane: Rozdział 11 – Przepisy przejściowe i końcowe

paragraf

fot. paragraf

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
– kto podlega odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 95.),
– konsekwencja czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie (Art. 96.),
– postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 96.),
– organy orzekające w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 97),
– decyzja o karze w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 98.),
– przekaz decyzji o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art.99.),
– czas po którym nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 100.),
– zatarcie kary na wniosek ukaranego (Art. 101.),

Wróć do: „Przewodnik po prawie budowlanym”

Rozdział 11
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 103.
1. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Właściwość organów do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie przepisów ustawy.

Art. 104.
Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Art. 105.
1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie nowych materiałów budowlanych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy w dotychczasowym zakresie.

2. (pominięty).15)

Art. 106. (pominięty).16)

Art. 107.
1. Traci moc ustawa z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198), z zastrzeżeniem art. 103 ust. 2.

2. (pominięty).17)

Art. 108.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

15) Zamieszczony w obwieszczeniu.
16) Zamieszczony w obwieszczeniu.
17) Zamieszczony w obwieszczeniu.

Wróć do: „Przewodnik po prawie budowlanym”

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)