Prawo budowlane: Rozdział 2 – Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

paragraf

fot. paragraf

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Przeczytaj również: Pozwolenie na budowę w 2013 r.

Rozdział 1: Przepisy ogólne
– przedmioty normowane niniejszą ustawą (Art. 1.)
– przedmioty nie normowane niniejszą ustawą (Art. 2.),
– słowniczek pojęć (Art. 3.),
– prawo do zabudowy nieruchomości gruntowej (Art. 4.),
– warunki jakie musi spełniać obiekt budowlany (Art. 5.),
– wymagania dla obiektów budowlanych liniowych (Art. 5a.),
– zagospodarowanie działki budowlanej (Art 6.),
– przepisy techniczno-budowlane (Art. 7.),
– dodatkowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa (Art. 8.),
– warunki odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych (Art. 9.),
– obiekty trwałe o właściwościach użytkowych jakie można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych (Art. 10.),
– dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych wydzielanych przez materiały i urządzenia budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (Art. 11.);

Wróć do: „Przewodnik po prawie budowlanym”

Rozdział 2
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art. 12.
1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz technicznoorganizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) (uchylony);
7)rzeczoznawstwo budowlane.

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1–5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.

5. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych.

6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

8.(uchylony).

9.Organy samorządu zawodowego są obowiązane przekazywać bezzwłocznie informacje o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz o wykreśleniu z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a.

Art. 12a.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Art. 12b. (uchylony).

Art. 12c. (uchylony).

Art. 13.
1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:

1) projektowania;
2) kierowania robotami budowlanymi.

2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem.

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 65).

Art. 14.
1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej;
2a) drogowej;
2b) mostowej;
2c) kolejowej;
2d) wyburzeniowej;
2e) telekomunikacyjnej;
3)(uchylony);
4)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
5)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
6)(uchylony).

2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane.

3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:

1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:

a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o
wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

4.Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

5.Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt 3 lit. b.

Art. 15.
1. Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

1)korzysta w pełni z praw publicznych;
2)posiada:
a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

2. Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając zakres rzeczoznawstwa.

3. Właściwy organ samorządu zawodowego może również nadać tytuł rzeczoznawcy osobie, która nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, ale posiada szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie nieobjętym uprawnieniami budowlanymi.

4. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

5. Właściwy organ samorządu zawodowego orzeka, w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie:

1) pozbawienia praw publicznych;
2) ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
3) nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.

6. Właściwy organ samorządu zawodowego przesyła ostateczną decyzję o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7. Skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych następuje:

1) na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
2)w razie śmierci rzeczoznawcy.

Art. 16.
1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu
uprawnień budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego
dla danej specjalności, wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach
poszczególnych specjalności, a także sposób przeprowadzania i zakres egzaminu,
zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania
członków komisji egzaminacyjnej.

1a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności uregulować
sprawy:

1) sposobu dokumentowania posiadanego wykształcenia i kwalifikowania wykształcenia
za odpowiednie lub pokrewne,
2) sposobu dokumentowania praktyki i kryteriów uznawania praktyki,
3) sposobu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane,
4)ustalania wysokości odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne,
5)ustalania wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,
6) sposobu stwierdzania przygotowania zawodowego oraz uzyskiwania specjalizacji
techniczno-budowlanej,
7) ograniczania zakresu uprawnień budowlanych,
8) określania rodzajów specjalizacji techniczno-budowlanych,
w taki sposób, aby mając na względzie zachowanie interesu osób ubiegających
się o nadanie uprawnień budowlanych, rozporządzenie nie stwarzało problemów
interpretacyjnych przy stosowaniu w praktyce.,/div>

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6.(uchylony).

Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
– uczestnictwo w procesie budowlanym (Art. 17.),
– organizacja procesu i nadzoru przez inwestora (Art. 18.),
-nałożenie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i określenie listy obiektów, które nie wymagają ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (Art. 19.),
– podstawowe obowiązki projektanta (Art. 20.),
– prawa projektanta w trakcie realizacji budowy (Art. 21.),
– obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21a.),
obowiązki kierownika budowy (Art. 22.),
– prawa kierownika budowy (Art. 23.),
– łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru (Art. 24.),
– obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (Art. 25.),
– prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (Art. 26.),
– wyznaczenie koordynatora czynności na budowie (Art. 27.);

Wróć do: „Przewodnik po prawie budowlanym”

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)