Prawo budowlane: Rozdział 7 – Katastrofa budowlana

paragraf

fot. paragraf

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych
– obowiązki zarządcy obiektu budowlanego (Art. 61.),
– obowiązek kontroli obiektów budowlanych (Art. 62.),
– dokumentacja obiektu budowlanego (Art. 63.),
– udostępnienie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku bądź lokalu (Art. 64.),
– obowiązek udostępnienia dokumentów przez właściciela bądź zarządcę obiektu budowlanego (Art. 65.),
– stwierdzenie nieprawidłowości stanu technicznego obiektu budowlanego (Atr. 66.),
– nakaz rozbiórki obiektu budowlanego (Art. 67.),
– opróżnienie całości lub części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi (Art. 68.),
– usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia (Art. 69.),
– obowiązek napraw (Art. 70.),
– zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Art. 71.),
– postępowanie właściwego organu w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia (Art. 71a.),
– warunki i tryb postępowania w przypadku rozbiórek (Art. 72.);

Wróć do: „Przewodnik po prawie budowlanym”

Rozdział 7
Katastrofa budowlana

Art. 73.
1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

2. Nie jest katastrofą budowlaną:

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
3) awaria instalacji.

Art. 74.
Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego.

Art. 75.
1. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany:

1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy;
2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, o którym mowa w art. 74;
3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
a) właściwy organ,
b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych przypadkach należy szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach.

Art. 76.
1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany:

1) niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawcy lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.

3. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:

1) inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;
2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych;
3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

4. Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego.

Art. 77.
Organy, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2, mogą przejąć prowadzenie postępowania
wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.

Art. 78.
1. Po zakończeniu prac komisji właściwy organ niezwłocznie wydaje decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zlecić na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy.

Art. 79.
Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, o którym mowa w art. 78, jest obowiązany podjąć niezwłocznie działania niezbędne do usunięcia skutków katastrofy budowlanej.

Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
– organy wykonujące zadania administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 80.),
– obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 81.),
– prawa wstępu organów nadzoru budowlanego lub osoby działającej z ich upoważnieniem (Art. 81a.),
– udostępnianie informacji i dokumentów organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (Art. 81c.),
– właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 82.),
– obowiązek starosty w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 82a.),
– organy administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 82b.),
– właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (Art. 83.),
– zadania organów nadzoru budowanego (Art. 84.),
– kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego (art. 84a.),
– kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 84b.),
– zasady współdziałania organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-budowalnej i organami kontroli państwowej (Art. 85.),
– kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy (Art. 85a.),
– powoływanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (Art. 86.),
– powoływanie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (Art. 87.),
– Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (Art. 88.),
– zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Art. 88a.),
– Organizacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (Art. 98b.),
– środki działania administracji architektoniczno-budowalnej w dziedzinie górnictwa (Art. 89a.),
– obowiązki administracji architektoniczno-budowalnej w sprawie pozwolenia na – budowę w dziedzinie górnictwa (Art. 89b.),
– postępowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi w przypadku rozbiórki bądź utrzymania obiektów budowlanych (Art. 89c.);

Wróć do: „Przewodnik po prawie budowlanym”

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)