Premia termomodernizacyjna – jak uzyskać dofinansowanie​?

wełna mineralna

fot. wełna mineralna

Planując docieplenie domu lub wymianę systemu ogrzewania warto postarać się o premię termomodernizacyjną. Jest to rodzaj wsparcia finansowego, które polega na umorzeniu części zaciągniętego kredytu na termomodernizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby je uzyskać należy między innymi przedstawić wyniki audytu energetycznego, z którego wynika, że po realizacji przedsięwzięcia nastąpi roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Jakie jeszcze wymagania trzeba spełnić aby otrzymać wsparcie?

Co to jest Premia termomodernizacyjna?
Premia termomodernizacyjna to rodzaj wsparcia dla inwestorów planujących realizację przedsięwzięcia, które ma poprawić wydajność energetyczną obiektu. Premia przyznawana jest z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jej wysokość to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, ale nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację projektu termomodernizacyjnego.
Należy wiedzieć, że inwestorzy, którzy będą chcieli opłacić realizację z własnych środków nie mogą liczyć na możliwość otrzymania premii. Mogą ją uzyskać jedynie osoby, które korzystają ze wspomnianego wcześniej kredytu. Ważną kwestią jest także brak konieczności opłacenia podatku dochodowego od uzyskanego wsparcia, natomiast 0,6% uzyskanej premii odliczane jest dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prowizji.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać premię termomodernizacyjną?
Głównym wymogiem, jaki należy spełnić jest załączenie do wniosku kredytowego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego. Takie opracowanie musi zawierać opis parametrów technicznych i ekonomicznych dotyczących planowanej inwestycji ze wskazaniem najbardziej optymalnego rozwiązania – zarówno w obszarze kosztów realizacji jak oszczędności energii. Z dokumentu powinno jasno wynikać, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w skali roku oraz zmniejszenia rocznych strat energii o co najmniej 25%.
Wniosek o kredyt i premię termomodernizacyjna może złożyć inwestor, będący właścicielem lub zarządcą budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.  

Jakie przedsięwzięcia można zrealizować z udziałem Premii termomodernizacyjnej?
Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na:
– ocieplenia ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie,
– remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
– modernizację lub wymianę urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami,
– modernizację lub wymianę instalacji grzewczej,
– modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody,
– usprawnienia systemu wentylacji,
– wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.

Proces ubiegania się o premię termomodernizacyjną
1. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premię w przypadku dostępności wolnych  środków oraz nie przekroczenia limitu określonego w jego planie finansowym.
2. Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego oraz oświadczeniem na temat wykluczenia wykorzystania kredytu na spłatę prac, na które uzyskano środki z Unii Europejskiej, a także potwierdzenie o nie korzystaniu wcześniej z tego typu wsparcia.
3. Rozpatrzenie wniosków przez BGK w kolejności ich wpłynięcia.
4. Weryfikacja załączonych dokumentów pod kątem spełnienia warunków ustawowych.
5. Wydanie opinii w ciągu 30 dni przez BGK – w przypadku negatywnej weryfikacji powiadamia się inwestora oraz bank kredytujący. Pozytywna decyzja, potwierdzająca spełnienie wszystkich warunków przyznania premii przekazywana jest do banku kredytującego wraz z podaniem jej wysokości.
6. Premia termomodernizacyjna przekazywana jest bankowi kredytującemu w momencie zakończenia prac zgodnie z projektem budowlanym oraz we wskazanym wcześniej terminie.
7. Pobranie przez BGK od inwestora prowizji  w wysokości 0,6% przyznanej premii.

Więcej na temat możliwości uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można dowiedzieć się na stronie firmy ogólnobudowlanej Profil.REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)