Protokół przekazania mieszkania – wzór i wskazówki

Według prawa lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy.

Artykuł 348 kodeksu cywilnego mówi, że wydanie dokumentów i środków umożliwiających dysponowanie rzeczą jest jednoznaczne z jej wydaniem.

protokół przekazania nieruchomości po sprzedaży wzór

fot. protokół przekazania nieruchomości po sprzedaży wzór

Przekazanie mieszkania – niezbędne dokumenty

W przypadku przekazania lokalu mieszkalnego zwłaszcza z rynku wtórnego warto sporządzić protokół przekazania mieszkania, czyli protokół zdawczo – odbiorczy.

Protokół jest dokumentem sporządzanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca wspólnie stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach: dla sprzedawcy oraz dla nabywcy.

Identyczny dokument można sporządzić dla umowy najmu mieszkania i dołączyć do w formie załącznika do umowy.

Protokół przekazania mieszkania - treść

fot. Protokół przekazania mieszkania – treść

Protokół przekazania mieszkania po sprzedaży – wzór:

Poznań, 12 października 2018 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

Protokół dotyczy przekazania lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ……….. w …………. .

Przekazujący:

Imię i nazwisko/nazwa firmy:………………………………..
Adres zameldowania:………………………………..
PESEL/NIP i REGON firmy:………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego:………………………………..
Adres korespondencyjny (wypełnić, jeśli adres różni się od adresu zameldowania bądź siedziby firmy):………………………………..
telefon kontaktowy:………………………………..

Odbierający:

Imię i nazwisko/nazwa firmy:………………………………..
Adres zameldowania:………………………………..
PESEL/NIP i REGON firmy:………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego:………………………………..
Adres korespondencyjny (wypełnić, jeśli adres różni się od adresu zameldowania bądź siedziby firmy):………………………………..
telefon kontaktowy:………………………………..

Stan liczników (w dniu przekazania lokalu mieszkalnego):

Licznik elektryczny nr ………………………………..wskazanie ……………………..Kwh
Licznik gazowy nr …………………………………….wskazanie ……………………..m3
Licznik ciepłej wody nr ………………………………wskazanie ……………………..kJ
Licznik zimnej wody nr ………………………………wskazanie ……………………..m3

Wyposażenie lokalu:

Przekazujący i Odbierający potwierdzają spisane wskazania liczników na dzień przekazania lokalu mieszkalnego. Odbierający niniejszym kwituje odbiór ………….kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego.

W przypadku nadpłaty na koncie roszczeń proszę o:
– zwrot nadpłaty na rachunek bankowy nr: ………………………………………………………….
– naliczenie nadpłaty na poczet należności konta rozliczeń nr:………………………………..

 

PRZEKAZUJĄCY

ODBIERAJĄCY

Protokół przekazania mieszkania powinien wyszczególnić elementy wchodzące w skład nieruchomości zarówno wszelkie sprzęty ruchome (takie jak meble), jak i nieruchome (np. okna, drzwi, stan podłóg, ścian). Dbałość o szczegóły i dokładny opis pomoże uniknąć roszczeń i problemów podczas ewentualnych rozpraw sądowych.

protokół przekazania lokalu mieszkalnego

fot. protokół przekazania lokalu mieszkalnego

Sending
Ocena artykułu
1 (1 głos)