Przewodnik po Prawie budowlanym

paragraf

fot. paragraf

Planując budowę domu lub innego obiektu budowlanego, należny postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy przewodnik po przepisach Prawa budowlanego powstał w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994r i późniejszymi zmianami. Jego celem jest ułatwienie lokalizacji treści poszczególnych artykułów we wszystkich rozdziałach.

Rozdział 1: Przepisy ogólne
– przedmioty normowane niniejszą ustawą (Art. 1.)
– przedmioty nie normowane niniejszą ustawą (Art. 2.),
– słowniczek pojęć (Art. 3.),
– prawo do zabudowy nieruchomości gruntowej (Art. 4.),
– warunki jakie musi spełniać obiekt budowlany (Art. 5.),
– wymagania dla obiektów budowlanych liniowych (Art. 5a.),
– zagospodarowanie działki budowlanej (Art 6.),
– przepisy techniczno-budowlane (Art. 7.),
– dodatkowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa (Art. 8.),
– warunki odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych (Art. 9.),
– obiekty trwałe o właściwościach użytkowych jakie można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych (Art. 10.),
– dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych wydzielanych przez materiały i urządzenia budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (Art. 11.);

Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
– samodzielna funkcja techniczna w budownictwie (Art. 12.),
– kto może wykonywać samodzielne funkcje techniczna (Art. 12a.),
– uprawnienia budowlane (Art. 13.)
– komu udzielane są uprawienia budowlane i w jakim zakresie (Art. 14.)
– rzeczoznawstwo budowlane (Art. 15.)
– upoważnienia (Art. 16.)

Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
– uczestnictwo w procesie budowlanym (Art. 17.),
– obowiązki inwestora (Art. 18.),
– nałożenie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i określenie listy obiektów, które nie wymagają ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (Art. 19.),
– podstawowe obowiązki projektanta (Art. 20.),
– prawa projektanta w trakcie realizacji budowy (Art. 21.),
– obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21a.),
– obowiązki kierownika budowy (Art. 22.),
– prawa kierownika budowy (Art. 23.),
– łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru (Art. 24.),
– obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (Art. 25.),
– prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (Art. 26.),
– wyznaczenie koordynatora czynności na budowie (Art. 27.);

Rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
– warunki rozpoczęcia robót budowlanych (Art. 28.),
– obiekty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę (Art. 29.),
– obiekty wymagające sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej (Art. 29a.)
– obiekty, które wymagają zgłoszenia właściwemu organowi (Art. 30.)
– obiekty, które nie wymagają zgody na rozbiórkę (Art. 31.)
– czynności poprzedzające wycofanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych i kryteria przyznania pozwoleń (Art. 32.)
– czego dotyczy pozwolenie na budowę (Art. 33.)
– wymagania jakie powinie spełniać projekt budowlany (Art. 34.)
– co sprawdza właściwy organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji (Art. 35),
– postępowanie w przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę (Art. 35a.)
– co w razie potrzeby może określić właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę (Art. 36.),
– odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (Art. 36a.)
– wygaśnięcie decyzji o pozwolenie na zabudowę i wznawianie budowy (Art. 37.)
– postępowanie właściwego organu przy wydawaniu decyzji o pozwolenie na budowę (Art. 38.)
– czynności przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (Art. 39.),
– budowa obiektu budowlanego lub tymczasowego obiektu budowlanego na obszarze lub w strefie ochronnej Pomnika Zagłady (Art. 39a.),
– przeniesienie decyzji o pozwolenie na zabudowę i zagospodarowania terenu na rzecz innego podmiotu (Art. 40.),
– co należy rozumieć poprze decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (Art. 40a);

Rozdział 5: Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
– rozpoczęcie budowy i prace przygotowawcze (Art. 41.),
– obowiązki kierownika budowy (Art. 42),
– czynności geodezyjno-kartograficzne (Art. 43.),
– zawiadomienia o zmianach nadzoru budowlanego (Art. 44.),
– dziennik budowy (Art.45.),
– przechowywanie i udostępnianie dokumentów stanowiących o podstawach robót budowlanych (Art. 46.),
– procedury związane z wejściem na teren sąsiedniej nieruchomości (Art. 47.)
– nakaz rozbiórki obiektu budowlanego będącego w budowie lub wybudowanego bez pozwolenia na budowę (Art. 48.),
– wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych (Art. 49.),
– uchylenie w postępowaniu odwoławczym decyzji o której mowa w Art. 49. (Art. 49a.),
– nakaz rozbiórki obiektu budowlanego będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu właściwego organu (Art. 49b.),
– wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych (Art. 50.),
– wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych oraz nakaz rozbiórki części lub całości obiektu budowlanego (Art. 50a.),
– postępowanie właściwego organu w przypadku wydania postanowienia o którym mowa w Art. 50 ust. 1 (Art. 51.),
– obowiązek dokonania czynności nakazanych w decyzji, o której mowa w Art 48, art. 49b, art. 50a i art. 51 (Art. 52),
– wskazanie listy obiektów, które podlegają rozbiórce w terminach wskazanych w art. 36 ust. 1 pkt 3. (Art. 53.),
– warunek przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę (Art. 54.),
– uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (Art. 55.),
– metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego (Art. 55a.),
– zawiadomienie odpowiednich organów przez inwestora który ma obowiązek uzyskać pozwolenie na budowę obiektu budowlanego (Art. 56.),
– zaświadczenia, które inwestor ma obowiązek dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (Art. 57.),
– obowiązkowa kontrola przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (Art. 59.),
– zbiór czynności obowiązkowej kontroli w celu ustalenia zgodności warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę (Art. 59a.),
– termin przeprowadzenia obowiązkowej kontroli (Art. 59c.),
– protokół obowiązkowej kontroli (Art. 59d.),
– uprawnienia pozwalające na przeprowadzenie obowiązkowej kontroli (Art. 59e.),
nałożenie kary w przypadku niezgodności z warunkami uzgodnionymi w pozwoleniu na budowę (Art. 59f.),
– przepisy określające wymierzenie kary o której mowa w art. 59f. (Art. 59g.),
– przekazanie obiektu budowlanego zarządcy bądź właścicielowi (Ar. 60.);

Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych
– obowiązki zarządcy obiektu budowlanego (Art. 61.),
– obowiązek kontroli obiektów budowlanych (Art. 62.),
– dokumentacja obiektu budowlanego (Art. 63.),
– udostępnienie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku bądź lokalu (Art. 64.),
– obowiązek udostępnienia dokumentów przez właściciela bądź zarządcę obiektu budowlanego (Art. 65.),
– stwierdzenie nieprawidłowości stanu technicznego obiektu budowlanego (Atr. 66.),
– nakaz rozbiórki obiektu budowlanego (Art. 67.),
– opróżnienie całości lub części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi (Art. 68.),
– usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia (Art. 69.),
– obowiązek napraw (Art. 70.),
– zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Art. 71.),
– postępowanie właściwego organu w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia (Art. 71a.),
– warunki i tryb postępowania w przypadku rozbiórek (Art. 72.);

Rozdział 7: Katastrofa budowlana
– definicja katastrofy budowlanej (Art. 73.),
– postępowanie w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej (Art. 74.),
– postępowanie zarządcy, właściciela, kierownika budowy, bądź użytkownika w przypadku katastrofy budowlanej (Art. 75.),
– obowiązki odpowiedniego organu po otrzymaniu informacji o katastrofie budowlanej (Art. 76.),
– osoby mogące przejąć prowadzenia postępowania wyjaśniającego przyczyny katastrofy budowlanej (Art. 77.),
– wydanie decyzji o zakresie i terminie niezbędnych robót porządkowych dla terenu katastrofy budowlanej i zabezpieczenia obiektu budowlanego (Art. 78.),
– usunięcie skutków katastrofy budowlanej (Art. 79.);

Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
– organy wykonujące zadania administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 80.),
– obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 81.),
– prawa wstępu organów nadzoru budowlanego lub osoby działającej z ich upoważnieniem (Art. 81a.),
– udostępnianie informacji i dokumentów organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (Art. 81c.),
– właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 82.),
– obowiązek starosty w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 82a.),
– organy administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 82b.),
– właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (Art. 83.),
– zadania organów nadzoru budowanego (Art. 84.),
– kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego (art. 84a.),
– kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej (Art. 84b.),
– zasady współdziałania organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-budowalnej i organami kontroli państwowej (Art. 85.),
– kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy (Art. 85a.),
– powoływanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (Art. 86.),
– powoływanie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (Art. 87.),
– Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (Art. 88.),
– zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Art. 88a.),
– organizacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (Art. 98b.),
– środki działania administracji architektoniczno-budowalnej w dziedzinie górnictwa (Art. 89a.),
– obowiązki administracji architektoniczno-budowalnej w sprawie pozwolenia na budowę w dziedzinie górnictwa (Art. 89b.),
– postępowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi w przypadku rozbiórki bądź utrzymania obiektów budowlanych (Art. 89c.),

Rozdział 9: Przepisy karne
Konsekwencje nie spełnienia obowiązków i nakazów wynikających z artykułów prawa budowlanego.

Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
– kto podlega odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 95.),
– konsekwencja czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie (Art. 96.),
– postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 96.),
– organy orzekające w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 97),
– decyzja o karze w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 98.),
– przekaz decyzji o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art.99.),
– czas po którym nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Art. 100.),
– zatarcie kary na wniosek ukaranego (Art. 101.),

Rozdział 11: Przepisy przejściowe i końcowe
– rozstrzygniecie spraw wszczętych przed dniem wejścia ustawy w życie (Art. 103.),
– uzyskanie uprawnień budowlanych, stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego przed dniem wejścia ustawy w życie (Art. 104.),
– dopuszczenie nowych materiałów budowlanych do powszechnego użycia (Art. 105.),
– data utraty mocy ustawy z dnia 24 października 1974r. (Art. 107.),
– data wejścia ustawy w życie (Art. 108.);

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)