Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

paragraf

fot. paragraf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) dotyczy warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki i poszczególne lokale w okresie ich użytkowania.

Przeczytaj również: Wycinka drzew

Przepisy regulują ogólne zasady użytkowania budynku, lokali, sposobu zarządzania oraz konserwacji elementów budynku, urządzeń i instalacji przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) zostało uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY(1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.(2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 8 (3)
2) po § 14 dodaje się § 14a

§ 2.
Do urządzeń i nośników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem budynku lub mieszkania, zainstalowanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wprowadzone zmiany, w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.
_______________________________________________________________________________

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)
Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88,poz. 554 i Nr 111, poz. 726, 1998r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 41,poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1 – Przepisy Ogólne
§1. Przedmiot ustaleń rozporządzenia
§2. Kiedy stosuje się przepisy rozporządzenia
§3. Słowniczek pojęć

ROZDZIAŁ 2 – Kontrola okresowa budynku
§4. Kontrole okresowe budynku, zakres protokołu kontrolnego i dokumentacji graficznej.
§5. Tok kontroli elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i zagrożenia, które mogą powodować.
§6. Elementy budynku i otoczenia, które należy objąć kontrolą.

ROZDZIAŁ 3 – Remont budynku
§7. Zestawienie i plan robót remontowych budynku.
§8. Metoda realizacji robót remontowych budynku.

ROZDZIAŁ 4 – Ogólne warunki użytkowania budynku
§9. Dokumentacja użytkowania budynku.
§10. Przeglądy i zakres robót konserwacyjnych pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz elementów i urządzeń stanowiących wspólne wyposażenie budynku.
§11. Utrzymanie i naprawa urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez użytkowników budynku.
§12. Zabezpieczenie: pomieszczeń technicznych, piwnic, strychów i innych pomieszczeń do wspólnego użytkowania przez użytkowników budynku.
§13. Warunki użytkowania, naprawa i konserwacja urządzeń technicznych i instalacji.
§14. Bezpieczeństwo pożarowe budynku.

ROZDZIAŁ 5 – Użytkowanie lokali
§15. Zasady użytkowania lokali.
§16. Sposób użytkowania oraz postępowanie w przypadku awarii instalacji i urządzeń znajdujących się w wyposażeniu lokalu.
§17. Zasady użytkowania, naprawa, konserwacja i próby szczelności instalacji gazowej.
§18. Sposób użytkowania, postępowanie w przypadku awarii, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej.
§19. Sposób użytkowania, postępowanie w przypadku awarii, naprawa i konserwacja przewodów i kanałów dymowych oraz wentylacyjnych.
§20. Warunki zmian instalacji w lokalu.
§21. Warunki wykonywania robót remontowych w lokalu.

ROZDZIAŁ 6 – Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych
§22. Stan techniczny oraz sposób użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych.
§23. Zasady prawidłowego użytkowania instalacji urządzeń wentylacyjnych.
§24. Warunki zmian w instalacji i urządzeniach wentylacyjnych w lokalu.

ROZDZIAŁ 7 – Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych
§25. Zasada prawidłowego działania kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych w budynku.
§26. Utrzymanie i prawidłowy stan techniczny kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych w budynku.
§27. Warunki zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu.

ROZDZIAŁ 8 – Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej
§28. Zasada prawidłowego działania instalacji ciepłej wody w budynku.
§29. Zasady prawidłowego użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej.
§30. Instalacja i legalizacja wodomierzy do rozliczeń zużycia ciepłej wody w lokalach.

ROZDZIAŁ 9 – Użytkowanie instalacji wodociągowej
§31. Zasada prawidłowego działania instalacji wodociągowej w budynku.
§32. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw i kontroli instalacji wodociągowej.
§33. Instalacja i legalizacja wodomierzy do rozliczeń zużycia wody w lokalach.

ROZDZIAŁ 10 – Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej
§34. Zasada prawidłowego działania instalacji kanalizacyjnej w budynku.
§35. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw i kontroli instalacji kanalizacyjnej.

ROZDZIAŁ 11 – Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych
§36. Zasada prawidłowego działania wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych w budynku.
§37. Stan wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych w budynku.
§38. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw oraz kontroli urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych w budynku.

ROZDZIAŁ 12 – Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania
§39. Zasada prawidłowego działania i stan techniczny instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w budynku.
§40. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw i kontroli instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania.
§41. Instalacja, legalizacja i konserwacja urządzeń do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach.
§42. Warunki zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu.

ROZDZIAŁ 13 – Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych
§43. Zasada prawidłowego działania i stan techniczny instalacji gazowej.
§44. Próba szczelności w nowej, przebudowanej i wyłączonej na dłuższy okres instalacji gazowej.
§45. Częstotliwość przeprowadzania prób szczelności, w przypadku wyłączenia dopływu gazu do instalacji gazowej przez dłuższy okres.
§46. Obowiązek utrzymania właściwego stanu technicznego, nadzór i kontrola instalacji gazowej.
§47. Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

ROZDZIAŁ 14 – Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym
§48. Wymiana, remont i próba szczelności instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym od dostawcy lub z butli gazowej.
§49. Termin użytkowania i wymiana przewodu elastycznego do pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli.
§50. Zasady korzystania z zasilania instalacji gazowej gazu płynnego z baterii butli i odbiór instalacji.
§51. Warunki korzystania z instalacji gazu płynnego zasilanej ze zbiornika lub grupy zbiorników.

ROZDZIAŁ 15 – Użytkowanie instalacji elektrycznej
§52. Zasada prawidłowego działania instalacji elektrycznej.
§53. Stan techniczny i obowiązek kontroli urządzeń i instalacji elektrycznej w budynku.
§54. Warunki korzystania z instalacji elektrycznej w budynku.
§55. Obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznej.

ROZDZIAŁ 16 – Użytkowanie instalacji piorunochronnej
§56. Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej.
§57. Lista obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej.

ROZDZIAŁ 17 – Przepis końcowy
§58. Data wejścia rozporządzenia w życie.
_______________________________________________________________________________
(1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

(2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279.

(3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 461.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)