Rozdział 10 – Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej

paragraf

fot. paragraf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

ROZDZIAŁ 10 – Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej
§34. Zasada prawidłowego działania instalacji kanalizacyjnej w budynku.
§35. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw i kontroli instalacji kanalizacyjnej.

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
_________________________________________________________________________________

Rozdział 10
Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej

§ 34.
1. Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej użytkowania być utrzymywana w pełnej sprawności technicznej zapewniającej możliwość odprowadzania ścieków.

2. Jakość ścieków odprowadzanych instalacją kanalizacyjną powinna odpowiadać wymaganiom określonym przepisami szczególnymi.

§ 35.
W okresie użytkowania instalacji kanalizacyjnej należy zapewniać:

1) ochronę przed wprowadzeniem do instalacji ścieków zawierających substancje, które mogą spowodować uszkodzenia instalacji i sieci kanalizacyjnej lub substancje wymagające neutralizacji przed wprowadzeniem ich do tej instalacji,
2) ochronę przed wydostawaniem się ścieków na zewnątrz instalacji i pełną jej drożność,
3) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
4) nadzór nad realizacja robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
5) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
6) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji.

_______________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ROZDZIAŁ 11 – Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych
§36. Zasada prawidłowego działania wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych w budynku.
§37. Stan wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych w budynku.
§38. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw oraz kontroli urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych w budynku.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)