Rozdział 12 – Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania

paragraf

fot. paragraf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

Uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

ROZDZIAŁ 12 – Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania
§39. Zasada prawidłowego działania i stan techniczny instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w budynku.
§40. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw i kontroli instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania.
§41. Instalacja, legalizacja i konserwacja urządzeń do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach.
§42. Warunki zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu.

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
_______________________________________________________________________________

Rozdział 12
Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania


§ 39.

1. Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach właściwe temperatury określone Polską Normą.

2. W przypadku gdy instalacja i urządzenia nie spełniają warunku, o którym mowa w ust. 1, należy określić przyczyny zakłóceń oraz podjąć działania usprawniające ich funkcjonowanie.

3. W przypadku gdy przyczyną zakłóceń, o których mowa w ust. 2, są produkty korozji lub substancje pochodzące ze związków zawartych w wodzie instalacyjnej osadzone na wewnętrznych powierzchniach instalacji i urządzeń, przed podjęciem decyzji w sprawie usprawnienia ich funkcjonowania należy opracować ekspertyzę zawierającą analizę celowości i opłacalności oraz określenie sposobu usunięcia osadów.

§ 40.
W okresie użytkowania instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania należy zapewniać:

1) drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
2) utrzymywanie wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz właściwe warunki ich użytkowania,
3) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
4) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad
wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych
kontroli w lokalach,
5) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
6) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji i urządzeń.

§ 41.
1. W przypadku gdy instalacja centralnego ogrzewania została wyposażona w urządzenia służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację lub wymianę.

2. W przypadku uszkodzenia urządzeń służących do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania lub urządzenia do pomiaru zużycia ciepła – należy niezwłocznie poinformować jednostkę prowadzącą rozliczenia kosztów ciepła.

3. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.

§ 42.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.
_______________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ROZDZIAŁ 13 – Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych
§43. Zasada prawidłowego działania i stan techniczny instalacji gazowej.
§44. Próba szczelności w nowej, przebudowanej i wyłączonej na dłuższy okres instalacji gazowej.
§45. Częstotliwość przeprowadzania prób szczelności, w przypadku wyłączenia dopływu gazu do instalacji gazowej przez dłuższy okres.
§46. Obowiązek utrzymania właściwego stanu technicznego, nadzór i kontrola instalacji gazowej.
§47. Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)