Rozdział 3 – Remont budynku

paragraf

fot. paragraf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

ROZDZIAŁ 3 – Remont budynku
§7. Zestawienie i plan robót remontowych budynku.
§8. Metoda realizacji robót remontowych budynku.

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
_______________________________________________________________________________

Rozdział 3
Remont budynku

§ 7.
1. Dane zawarte w protokołach kontroli, o których mowa w § 4, powinny stanowić podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać podział robót na:

1) roboty konserwacyjne,
2) naprawy bieżące,
3) naprawy główne.

3. Zestawienie napraw bieżących i głównych stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych.

4. Plan robót remontowych powinien być sporządzony z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu:

1) eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich,
2) zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
3) spełnienie wymagań ochrony środowiska,
4) zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.

§ 8.
1. Przy remontach budynku należy zapewnić:

1) realizację robót w kolejności wynikającej z opracowanego planu remontów,
2) bezpieczeństwo użytkowników i osób trzecich w trakcie prowadzenia robót,
3) stosowanie rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych
ograniczających uciążliwość użytkowania lokali oraz podnoszących walory
użytkowe robót.

2. Wszelkie zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywanie w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować pogorszenia stanu
technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku oraz naruszać interesów
użytkowników lokali lub osób trzecich.
_______________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ROZDZIAŁ 4 – Ogólne warunki użytkowania budynku
§9. Dokumentacja użytkowania budynku.
§10. Przeglądy i zakres robót konserwacyjnych pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz elementów i urządzeń stanowiących wspólne wyposażenie budynku.
§11. Utrzymanie i naprawa urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez użytkowników budynku.
§12. Zabezpieczenie: pomieszczeń technicznych, piwnic, strychów i innych pomieszczeń do wspólnego użytkowania przez użytkowników budynku.
§13. Warunki użytkowania, naprawa i konserwacja urządzeń technicznych i instalacji.
§14. Bezpieczeństwo pożarowe budynku.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)