Rozdział 7 – Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych

paragraf

fot. paragraf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

ROZDZIAŁ 7 – Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych
§25. Zasada prawidłowego działania kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych w budynku.
§26. Utrzymanie i prawidłowy stan techniczny kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych w budynku.
§27. Warunki zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu.

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
_______________________________________________________________________________

Rozdział 7
Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych

§ 25.
1. Kanały i przewody spalinowe w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możliwość odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi warunkami.

Przeczytaj również: Wycinka drzew

2. kanały i przewody dymowe powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość odprowadzania dymu powstałego w procesie spalania paliw stałych, zgodnie z założonymi warunkami.

§ 26.
1. Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w
stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.

2. W okresie użytkowania kanałów i przewodów, o których mowa w ust. 1, należy zapewniać:

1) ich drożność oraz szczelność,
2) realizację planu remontów przez osoby posiadające kwalifikacyjne, o których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy,
3) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
5) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tych kanałów i przewodów.

§ 27.
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.
_______________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ROZDZIAŁ 8 – Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej
§28. Zasada prawidłowego działania instalacji ciepłej wody w budynku.
§29. Zasady prawidłowego użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej.
§30. Instalacja i legalizacja wodomierzy do rozliczeń zużycia ciepłej wody w lokalach.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)