Rozdział 9 – Użytkowanie instalacji wodociągowej

paragraf

fot. paragraf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

ROZDZIAŁ 9 – Użytkowanie instalacji wodociągowej
§31. Zasada prawidłowego działania instalacji wodociągowej w budynku.
§32. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw i kontroli instalacji wodociągowej.
§33. Instalacja i legalizacja wodomierzy do rozliczeń zużycia wody w lokalach.

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
_______________________________________________________________________________

Rozdział 9
Użytkowanie instalacji wodociągowej

§ 31.
Instalacja wodociągowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość dostarczenia wody do wszystkich punktów czerpalnych w budynku, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie tej instalacji.

§ 32.
W okresie użytkowania instalacji wodociągowej należy zapewniać:

1) drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
2) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
3) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
5) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji,
6) utrzymywanie wymaganego stanu technicznego urządzeń hydroforowych.

§ 33.
1. W przypadku gdy instalacja wodociągowa została wyposażona w wodomierze do
rozliczeń zużycia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać
okresowa ich legalizację.

2. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.
______________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ROZDZIAŁ 10 – Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej
§34. Zasada prawidłowego działania instalacji kanalizacyjnej w budynku.
§35. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw i kontroli instalacji kanalizacyjnej.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)