Umowa o roboty budowlane

długopis

fot. długopis

Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor jednocześnie zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne.

Bardzo ważne jest ustalenie zakresu robót wziętych pod uwagę w umowie. Może się zdarzyć, że dokumentacja, teren pod budowę, maszyny budowlane bądź inne okoliczności przeszkodzą we właściwym i terminowym wykonaniem robót. Wówczas wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, każdorazowo informować o tym inwestora.
Wykonawca przejmując protokolarnie teren budowy, jest za niego i obiekt odpowiedzialny prawnie aż do chwili oddania obiektu. Odpowiedzialność dotyczy też zdarzeń losowych na placu budowy.

Jeśli wykonawca zatrudnia podwykonawcę, za jego wynagrodzenie odpowiedzialny jest także inwestor.

Umowa pomiędzy wykonawcą a inwestorem o roboty budowlane może wyglądać następująco:

Umowa o roboty budowlane

Zawarta w dniu…………………………………………….., pomiędzy:

Nazwa firmy:
Adres siedziby:……………………………………………
REGON:……………………………………………
KRS:……………………………………………
NIP:……………………………………………
Reprezentowana przez:……………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,

a

Nazwa firmy:……………………………………………
Adres siedziby:……………………………………………
REGON:……………………………………………
KRS:……………………………………………
NIP:……………………………………………
Reprezentowana przez:……………………………………………
zwanym dalej Inwestorem

ustanawia się co następuje:

§ 1

1. Inwestor powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji następujących robót budowlanych polegających na ………………………………………………………………………….
2. Załącznik nr …. określa szczegółowy zakres prac, objętych umową, wynika z załącznika do umowy.
3. Załącznik nr … stanowi dokumentację techniczną na podstawie której przedmiot umowy zostanie wykonany.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie następujące prace: ……………………………………………………………………………..
2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie następujących prac zleci podwykonawcy: ……………………………………………………………………………..
(lub
2. Wykonawca oświadcza, że pozostały zakres robót zleci podwykonawcy.)

§ 3

Inwestor oświadcza, że:
1. Posiada prawo do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną …………………………………………………………………………..na cele budowlane.
2. Posiada pozwolenie na budowę obiektu budowlanego o którym mowa w pkt 1 § 1 niniejszej umowy.

§ 4

Przekazanie dokumentacji i terenu budowy Wykonawcy nastąpi do dnia……………………………

§ 5

Rozpoczęcie robót budowlanych ustala się na dzień …………………………………………, a termin ich zakończenia na dzień………………………………………………………..

§ 6

Inwestor, w szczególności, zobowiązuje się do:
1. …………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………..

§ 7

Wykonawca, w szczególności, zobowiązuje się do:
1. ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………..

§ 8

Inwestor zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………….).

§ 9

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w częściach, których podstawą będą przedstawiane Inwestorowi przez Wykonawcę faktury z zestawieniami miesięcznymi wykonanych prac budowlanych, pod warunkiem, że zostaną wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem robót budowlanych.
2. Wypłata części wynagrodzenia będzie następować w terminie …………………… dni od daty doręczenie Inwestorowi faktury od Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy do wysokości ………………… zł (słownie:………………………………………………………………………………………………) jako gwarancji bankowej.
2. Inwestor tym samym zobowiązuje się w terminie ………………dni od zgłoszenia żądania przez wykonawcę do udzielenia mu gwarancji wypłaty wynagrodzenia.

§ 11

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości …………………………. …………………………………………………………………………
2. Inwestor zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości …………………………. ………………………………………………………………………..
W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku ……………………………………………………………………….
2. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku ……………………………………………………………………….

§ 13

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Inwestor

Wykonawca

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)