Wentylacja i klimatyzacja budynków mieszkalnych

wentylacja

fot. wentylacja

Aktem prawnym przedstawiającym wymogi dotyczące wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, uaktualniony o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (1) z dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2) (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009r.).

Zagadnienie zostało rozwinięte szczegółowo w DZIALE IV: Wyposażenie techniczne budynków, Rozdział 6 – Wentylacja i klimatyzacja.

Zgodnie z § 147, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy instalować wentylację grawitacyjną. Dobrze wykonana wentylacja zapewnia odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego (wymiana, czystość, wilgotność, temperatura i prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniu).

W § 148 mowa jest o wentylacji mechanicznej (nawiewnej i wywiewnej). Ma zastosowanie przede wszystkim w budynkach wysokościowych, gdzie nie można zapewnić odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń poprzez wentylację grawitacyjną.

§ 149. normuje wymagania wentylacyjne dla pomieszczeń nie będących miejscem pracy, gdzie obowiązują wytyczne Polskich Norm. Dla pomieszczeń mieszkalnych strumień powietrza wywiewanego nie może być mniejszy niż 20 m kw/h na 1 osobę przebywającą stale w pomieszczeniu.

§ 150. Punkt 1 mówi, że: „W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza”.

W pomieszczeniach mieszkalnych ruch powietrza powinien odbywać się z pokoi mieszkalnych w kierunku kuchni, wnęki kuchennej i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, nie odwrotnie.
Instalacje wentylacyjne nie powinny łączyć między sobą, przewodami, pomieszczeń o różnym przeznaczeniu i wymaganiach użytkowych.

Według Polskiej Normy PN-83/B-03430/Az3:2000, dla poszczególnych pomieszczeń w budynku mieszkalnym zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, strumienie powietrza niezbędne do wentylacji powinny wynosić co najmniej:
– dla kuchni (posiadającej okno, z kuchenka gazową bądź węglową), to 70 m3/h
– dla kuchni (posiadającej okno, z kuchenką elektryczną,) w mieszkaniu trzyosobowym, to 30 m3/h, w mieszkaniu powyżej 3 osób, to 50 m3/h;
– dla kuchni lub wnęki kuchennej bez okna (z kuchenką elektryczną), to 50 m3/h

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)