Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

długopis

fot. długopis

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje na drodze postępowania określonego w art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.):

„Art. 40.
1. W sprawach ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu orzeka się, w drodze decyzji, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1, na podstawie przepisów szczególnych.

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przygotowuje osoba posiadająca uprawnienia urbanistyczne.

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi.

3a. W odniesieniu do terenów zamkniętych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje wojewoda.
3b. W stosunku do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje dyrektor właściwego miejscowo urzędu morskiego.
3c. W przypadku inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczącą terenu położonego w granicach jednego województwa, wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na obszarze właściwości którego znajduje się największa część terenu inwestycji, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się po uzgodnieniu z:
1) (skreślony),
2) (skreślony),
3) Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych – zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) działającym w imieniu wojewody wojewódzkim konserwatorem zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
5) dyrektorem właściwego urzędu morskiego, w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, ochronnego, morskich portów i przystani,
6) właściwym organem państwowego nadzoru górniczego, w odniesieniu do terenów górniczych.
4a. (skreślony).

5. (skreślony). „

Odwołanie i załączniki
Zgodnie z art. 41 niniejszej ustawy, aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy złożyć wniosek, w który odwołuje się do art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.). Do wniosku obowiązkowo dołącza się następujące załączniki:
– mapę terenu objętego wnioskiem
– plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu
– opinie dostawców sieci: wodociągowej, gazowej, elektrycznej

Dane identyfikacji inwestycji
Po pierwsze wymagane jest podanie rodzaju obiektu lub inny sposób planowanego użytkowania terenu. W przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic przez które przebiega planowana inwestycja i dołączyć wykaz działek.

Pozostałe dane to:
dla nieruchomości – Dane adresowe (nazwa ulicy, numer, numer lokalu)
dla działki budowlanej – numer działki, arkusz mapy i obręb

Charakterystyka inwestycji
Charakterystyka inwestycji to informacje o sposobie użytkowania i zapotrzebowaniu na dostawę mediów. Wśród najważniejszych danych należy wymienić:
– zapotrzebowanie na energię i wodę (określona ilość do poszczególnych celów)
– potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej
– odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
– unieszkodliwianie odpadów
– część graficzna (załącznik graficzny – przykładowe zagospodarowanie: przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów, obsługa komunikacyjna, miejsca parkingowe)
– parametry techniczne, charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko.

Pomimo pozornego natłoku niezbędnych informacji, wniosek ma bardzo prostą konstrukcję. Można go zapisać w następujący sposób:

Wrocław 1 stycznia 2010 r.
Jan Kowalski
ul. Mickiewicza 1 m 2
34 – 567 Wrocław
Wydział Architektury i Budownictwa
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Pl. Nowy Targ 1/8
50-141 Wrocław
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

W oparciu o art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnioskuję o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji:

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:………………………………………………
Miejscowość:………………………………………………
Ulica/Plac:………………………………………………
nr domu/nr lokalu:………………………………………………

Dane identyfikacyjne inwestycji:
Planowany obiekt bądź inny sposób planowanego użytkowania terenu:
………………………………………………

Miejscowość:………………………………………………
Ulica/Plac:………………………………………………
nr domu/nr lokalu:………………………………………………
nr działki:………………………………………………
arkusz mapy:………………………………………………
obręb:………………………………………………

Charakterystyka inwestycji:
1. Zapotrzebowanie na energię i wodę:………………………………………………

2. Potrzeby inne z zakresu infrastruktury technicznej:………………………………………………

3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:………………………………………………

4. Unieszkodliwianie odpadów:………………………………………………

5. Parametry techniczne, charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:………………………………………………

6. Część graficzna: Część graficzną stanowią : Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2

…………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

_________________________________
Załączniki:
1. mapa terenu objętego wnioskiem
2. plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu
3. opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)