Wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego

długopis

fot. długopis

Wydanie opinii o zgodności zabudowy i zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub przepisami odrębnymi jest jednym z warunków złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczy to przede wszystkim: podziału działki i lokalizacji nowych inwestycji.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz obowiązujący plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim, w wydziale budownictwa lub w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Wzór wniosku może wyglądać następująco:

Wrocław 1 stycznia 2010 r.
Jan Kowalski
ul. Mickiewicza 1 m 2
34 – 567 Wrocław
Wydział Gospodarki Przestrzennej
w Mścisławie
Pl. Gospodarczy 15
01-234 Mścisławie
Wniosek o zgodności zabudowy i zagospodarowania terenu z planem zagospodarowania przestrzennego miasta

W oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwracam się z prośbą o wydanie opinii w sprawie realizacji niniejszej inwestycji:

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:……………………………………………………..
Miejscowość:……………………………………………………..
Ulica/Plac:……………………………………………………..
nr domu/nr lokalu:……………………………………………………..

Dane identyfikacyjne inwestycji:
Planowany obiekt bądź inny sposób planowanego użytkowania terenu:……………………………………………………..

Przeznaczenie inwestycji:……………………………………………………..
powierzchnia inwestycji:……………………………………………………..
Miejscowość:……………………………………………………..
Ulica/Plac:……………………………………………………..
Nr domu/nr lokalu:……………………………………………………..
Nr działki:……………………………………………………..
Arkusz mapy:……………………………………………………..
Obręb:……………………………………………………..

Niniejsza inwestycja jest zgodna/nie jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie dla wyżej opisanego terenu zaplanowano takie przeznaczenie.

…………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

_______________
Załączniki:
1. (OOŚ) Ocena Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji
2. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
3. kopia wniosku inwestora

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)