Wycinka drzew 2019 – nowe przepisy

Wycinka drzew

W ciągu ostatnich kilku lat przepisy dotyczące tego, jak na jakich zasadach ma przebiegać wycinka drzew na swojej posesji, zmieniały się kilkakrotnie.  Budziły też niemałe kontrowersje. Sprawdziliśmy więc dla Was, w jakiej sytuacji możliwa jest wycinka drzew bez zezwolenia oraz jakie formalności należy spełnić w pozostałych przypadkach.

Wycinka drzew 2019 – nowelizacja za nowelizacją

Drzewa porastające obszar naszego kraju mają ogromny wpływ na klimat, a także funkcjonowanie całego ekosystemu naturalnego. Jak już zdążyliśmy się przekonać, wdrożenie odpowiednich przepisów służących ich ochronie ma ogromne znaczenie, gdyż samowolna nieuregulowana prawnie wycinka drzew mogłaby skutkować szybkim zniszczeniem tych zasobów. Jednak, jeśli chodzi o to, w jakim zakresie możliwa jest wycinka drzew na własnej działce, 2019 rok przyniósł nam pewne niejasności. Jak teraz wygląda sytuacja prawna w Polsce?

Wycinka drzew – ustawa

Posiadacze nieruchomości, na których terenie rosną drzewa i krzewy, powinni utrzymać je we właściwym stanie. Odpowiednia pielęgnacja drzew i krzewów należy do obowiązków właścicieli prywatnych, ale także inwestorów oraz władz i dotyczy każdego rodzaju zieleni: parkowej, leśnej, publicznej, prywatnej czy półprywatnej znajdującej na terenie osiedla wielorodzinnego.

Ustawodawca mówi nam także oczywiście, w jakim zakresie i okolicznościach może przebiegać wycinka drzew. Przepisy na ten temat znajdziemy w Ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Wycinka drzew – z pewnymi wyjątkami, o których wspomnimy poniżej – jest możliwa za pisemnym zezwoleniem wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Dla terenów chronionych, takich jak parki lub rezerwaty decyzję wydaje dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska. Natomiast w przypadku wycinki drzew na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zgodę może wydać odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków.  Dokument ten wydaje się na wniosek właściciela nieruchomości lub spółdzielni mieszkaniowej.

Właściwy dla danego terenu organ ma 30 dni na odniesienie się do sprawy, chyba że wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające. W takiej sytuacji termin ten ulega wydłużeniu do 60 dni. Niewyrażenie stanowiska uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

Za usunięcie drzew, z pewnymi wyjątkami, nalicza się opłaty, których wysokość zależy od gatunku drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 1,3 m. Przy czym, w przypadku, gdy ma ono kilka pni, poddajemy obwód każdego z nich, a gdy nie ma pnia na tej wysokości, mierzymy jego obwód bezpośrednio poniżej korony. Opłata za wycinkę drzewa nie może jednak wynieść więcej niż 500 zł, natomiast za usunięcie krzewu 200 zł.

Wnioskodawca nie ponosi opłat w związku z usunięciem drzew lub krzewów między innymi gdy:

 • na ich wycinkę nie wymaga się zezwolenia;
 • ich usunięcie ma związek z pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • zagrażają one bezpieczeństwu ludzi lub mienia, ruchu drogowego, kolejowego czy żeglugi;
 • ich obwód na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 120 cm – w przypadku topoli, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego, robinii akacjowej, a także platanu klonolistnego;
  b) 80 cm – dla innych gatunków drzew;
 • doszło do ich obumarcia bądź nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

W przypadku, kiedy naliczenie opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz wydanie zezwolenia na jego usunięcie uzależniono od przesadzenia go albo wykonania nasadzeń zastępczych, opłata zostaje odroczona na czas 3 lat od dnia upływu terminu wykonania prac wskazanego w dokumencie. Jeżeli przesadzone albo posadzone rośliny zachowały do tego czasu żywotność lub też obumarły z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność zostaje umorzona.

Przeczytaj również: Wózki widłowe – BHP pracy

Wycinka drzew bez zezwolenia

Wycinka drzew bez zezwolenia dotyczy między innymi:

 • krzewów rosnących w skupisku o powierzchni nieprzekraczającej 25 midx2,
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, zaprojektowanych pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków
  drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – dla wierzby, topoli, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej lub platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w dla innych drzew;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyjątkiem tych rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • roślin usuwanych w celu przywrócenia danego terenu do użytkowania rolniczego,
  drzew lub krzewów uprawianych w lasach,
  drzew i krzewów, które wycina się w ogrodach botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów, rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, które mają zostać usunięte na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że ich obwód na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – dla wierzby, topoli, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – dla innych drzew;
  W pozostałych sytuacjach musimy zgłosić zamiar wycinki do urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, a także oznaczenie nieruchomości, z której chcemy usunąć drzewo oraz rysunek bądź mapkę określającą jego usytuowanie. Organ, do którego skierowaliśmy zgłoszenie, ma trzy tygodnie na dokonanie oględzin, a następnie kolejne dwa na wniesienie sprzeciwu. Jeśli nie zgłosi go w tym terminie lub wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, możemy zgodnie z prawem dokonać wycinki. Jednak jeśli nie zrobimy tego w ciągu pół roku, konieczne będzie ponowne zgłoszenie.

Wycinka drzew w lasach.

Wycinka drzew na terenie lasów regulowana jest na szczeblu lokalnym w każdym nadleśnictwie i zwykle dotyczy drewna opałowego, gałęziówki, a czasem także żerdzi. Wiąże się też z poniesieniem określonych opłat. W takiej sytuacji pozwolenie na wycinkę wydaje leśniczy, który wskazuje też konkretne lokalizacje. Wyrobione drewno składa się w stos i wydaje do odbioru oraz rejestracji. Po uregulowaniu opłat można pobrać je w uzgodnionym terminie.

Wycinka drzew w lesie

fot. Wycinka drzew w lesie

Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew – wzór z omówieniem

Wniosek o pozwolenie na wycinkę, składany do wójta lub prezydenta, musi zawierać pewne stałe elementy wskazane w ustawie:

 • imię i nazwisko bądź nazwę oraz adres właściciela nieruchomości;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm;
 • w przypadku krzewu – wielkość powierzchni, z której planujemy go usunąć;
 • miejsce, przyczynę oraz termin, w którym planowana jest wycinka drzew lub krzewów, a także wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kartuzy, 1 marca 2019

Jan Nowak
ul. Lipowa 1 m 2
34 – 567 Kartuzy

Wójt Gminy Kartuzy
ul. Hallera 1
01-234 Kartuzy

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew

W oparciu o art. 83 – 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.), wnioskuję o zezwolenie na wycinkę drzewa/drzew/krzewów z zadrzewień.

Gatunek drzewa:………………………………………………………
Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm:………………………………………………………
Ilość drzew:………………………………………………………

Opis i przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa
nr działki:………………………………………………………
tytuł prawny do nieruchomości:………………………………………………………
odległość od budynku:………………………………………………………
odległość od drogi:………………………………………………………

Przyczyny usunięcia drzewa: zbyt bliska odległość od budynku mieszkalnego, co grozi zniszczeniem budynku i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Przewidywany termin usunięcia drzewa: pierwsza połowa czerwca 2019 r.

……………………………………………………………..
(podpis właściciela, posiadacza nieruchomości)

Załączniki:

 1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 2. mapa zagospodarowania terenu
 3. projekt nasadzeń zastępczych
 4. ……………

Niezbędne załączniki do wniosku:

 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego władania nieruchomością;
 • rysunek, mapa bądź – jeśli planujemy wykonanie konkretnej inwestycji, która tego wymaga – sporządzony przez fachowca posiadającego odpowiednie uprawnienia projekt zagospodarowania terenu;
 • zgodę właściciela nieruchomości (jeśli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem);
 • projekt planu wykonania nasadzeń zastępczych, stanowiących kompensację przyrodniczą za wycinkę, czyli posadzenia drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów;
 • plan przesadzenia drzew bądź krzewów wraz z ich liczbą, nazwą gatunku oraz lokalizacją i terminem prac;
 • inne niezbędne zgody i zezwolenia określone w ustawie, związane na przykład z oddziaływaniem na obszary lub gatunki podlegające ochronie.

Wycinka drzew bez zezwolenia – wzór zgłoszenia

Kartuzy, 1 marca 2019

Jan Nowak
ul. Lipowa 1 m 2
34 – 567 Kartuzy

Wójt Gminy Kartuzy
ul. Hallera 1
01-234 Kartuzy

Zgłoszenie wycinki drzew

W oparciu o art. 83 – 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.), zgłaszam zamiar usunięcia drzewa z nieruchomości.

adres nieruchomości………………………………………………………

numer geodezyjny działki…………………………………………..

numer księgi wieczystej:………………………………………………………

Załączniki:

 1. mapa określająca lokalizację drzewa na nieruchomości
 2. zgoda pozostałych współwłaścicieli (jeśli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości.
 3. ……………

………………………….

(podpis właściciela)

W przypadku zgłoszenia nie trzeba podawać przyczyny wycinki, a dane rośliny takie jak nazwa gatunku ustala właściwy organ w czasie oględzin. Nie ma też obowiązku umotywowania wniosku ani uiszczenia dodatkowych opłat.

Wycinka drzew bez zezwolenia –  nowe przepisy 2019 – podsumowanie

 

Wycinka drzew na swojej posesji nie wymaga pozwolenia pod warunkiem, że nie ma związku prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nie przebiega na terenach wpisanych w całości lub w części do rejestru zabytków bądź podlegających ochronie z innych względów. Jeśli jednak obwód pnia wycinanego drzewa na wysokości 5 cm przekracza wartości wskazane w ustawie, pojawia się konieczność złożenia do właściwego urzędu zgłoszenia.

Niedopełnienie obowiązków ustawowych związanych z planowaną wycinką drzew może nieść za sobą przykre konsekwencje finansowe w postaci kary administracyjnej wymierzonej przez wójta bądź prezydenta miasta. Nie warto więc pochopnie wykonywać tego typu prac, bez znajomości aktualnie obowiązujących przepisów i lepiej mieć na uwadze to, że nawet w krótkim czasie mogą one ulec zmianie.

Sending
Ocena artykułu
1 (1 głos)