Wszystko o budowie domu – poradnik

budowa domu

fot. budowa domu

Każdy, kto planuje budowę domu, musi uzyskać pozwolenie na jego budowę. Jest to decyzja administracyjna, na podstawie której można legalnie rozpocząć prace budowlane.

Odpowiednio przygotowany wniosek należy złożyć w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa. Gotowe formularze są dostępne w urzędzie.
Cała procedura uzyskania pozwolenia na budowę składa się z kilku etapów. Podpowiadamy, jakie należy podjąć kroki i które formalności związane z budową domu są niezbędne, aby cały proces nie przysporzył zbyt wielu kłopotów.

Budowa domu – wymagane dokumenty
Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zezwalającego na budowę domu, należy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty. Wnioskodawca powinien:
– wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
– uzyskać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, która została sporządzona przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia,
– zakupić projekt domu,

budowa domu

fot. budowa domu

– uzyskać oświadczenia od Zakładu Energetycznego, Zakładu Gazowniczego, Zakładów Wodociągowych i Kanalizacyjnych, zapewniające dostawę energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków. Należy także otrzymać warunki przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych oraz elektroenergetycznych.
– uzyskać, jeżeli jest taka potrzeba, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwość połączenia działki z drogą publiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
– uzyskać odpowiednie uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej, które dotyczą projektu przyłączenia energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz projektu gazowego.

Do złożenia wniosku niezbędny będzie także dokument potwierdzający nabycie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (akt własności nieruchomości). Jeśli nie jesteśmy właścicielami, a jedynie korzystamy z nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub użytkowania, potrzebna będzie, oprócz dokumentów wskazujących właściciela gruntu, jego pisemna zgoda na zabudowanie nieruchomości.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
Na tym etapie posiadamy już działkę budowlaną, projekt domu, niezbędne uzgodnienia, zaświadczenia i opinie. Teraz należy wypełnić wniosek na urzędowym formularzu, który jest dostępny na stronach internetowych starostw. W dokumencie należy wskazać inwestora, a także określić rodzaj inwestycji. Należy także wpisać adres miejsca budowy wraz z oznaczeniem nieruchomości – obręb ewidencyjny oraz numer działki ewidencyjnej.

Budowa domu – formalności, które należy dołączyć do wniosku:

Projekt domu

fot. Projekt domu

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć w czterech egzemplarzach projekt budowlany z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami. Jest to dokument, który składa się z rysunków technicznych i dokumentacji, wskazującej jak w przyszłości będzie wyglądać obiekt, który chcemy zbudować. Projekt budowlany powinien także zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na mapie w skali 1:500 oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Niezbędne jest także zaświadczenie potwierdzające wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pozwolenia na budowę w celach mieszkalnych wydawane są bezpłatnie. Natomiast jeżeli chodzi o koszty pozwolenia na budowę innych obiektów – opłaty uzależnione są od rodzaju inwestycji.

Jak długo trwa uzyskanie pozwoleń na budowę
Jeżeli pozwolenie na budowę domu nie zostanie wydane w ciągu 65 dni od złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza starostwu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Projekt architektoniczny

fot. Projekt architektoniczny

Warto wiedzieć, że pozwolenie na budowę wygasa, jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja została wydana.

Jeżeli złożony wniosek okaże się niekompletny lub zostaną stwierdzone braki w dokumentach lub dokumentacji projektowej, należy niezwłocznie usunąć nieprawidłowości. Jeżeli do wyznaczonego przez urząd dnia nieprawidłowości nie zostaną usunięte, urzędnicy wydadzą decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Jak uzyskać kredyt na budowę domu
Ubieganie się o kredyt na budowę domu wygląda tak samo, jak w przypadku starania się o uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, z tą różnicą, że należy przedłożyć inne dokumenty, jako załącznik do wniosku kredytowego.
Aby uzyskać kredyt, należy posiadać odpowiednio wysoką dla banku zdolność kredytową, wiarygodność finansową oraz bardzo często wkład własny na realizację inwestycji.
Kredyt na zakup wybudowanej nieruchomości wypłacany jest jednorazowo. Natomiast ten na budowę, przyznawany jest w transzach, po ukończeniu każdego etapu. Aby bank mógł wypłacić kolejną część, należy udokumentować i uzyskać jego pozytywną opinię. Bardzo często trzeba przedłożyć zdjęcia z budowy, a także dziennik z budowy z wpisami poświadczającymi postępy pracy.
Kredyt na budowę domu może pokrywać koszty zakupu działki, jak i pełne koszty wybudowania domu lub wyłącznie na wzniesienie nieruchomości na posiadanej działce. REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)