Wycinka drzew

Drewno i materiały drewnopochodne
drewno

fot. drewno

Zieleń wysoka i średnia to bardzo ważny element środowiska. Lasy, kompleksy drzew i krzewów, a także obszary zieleni niskiej mają zdecydowany wpływ na ukształtowanie klimatu. Zasady wycinki poszczególnych egzemplarzy i gatunków podyktowane są surowymi przepisami prawnymi. W Polsce reguluje to ustawa o ochronie przyrody (ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.880 z późn. zm.)).

Właściciele nieruchomości, na terenie których znajdują się drzewa i krzewy zobowiązani są utrzymać je we właściwym stanie. Wynika z tego, że przepisy nie tylko decydują o warunkach wycinki oraz przeniesienia zieleni wysokiej i średniej. Właściwa pielęgnacja drzew i krzewów należy do obowiązków właścicieli prywatnych, inwestorów i władz. Dotyczy każdego rodzaju zieleni: parkowej, leśnej, publicznej (skwery, szpalery, zieleń cmentarna), prywatnej na działce przy domku czy półprywatnej na terenie osiedla wielorodzinnego.

Usuwanie drzew

Przeczytaj: Garaż, czy wiata?
Las

fot. Las

Wycinka drzew na działce jest możliwa za pisemnym zezwoleniem wójta (burmistrza bądź prezydenta) miasta. Dla terenów chronionych, takich jak: parki i rezerwaty decyzję wydaje dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska. W przypadku wycinki drzew na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zgodę może wydać wojewódzki konserwator zabytków. Zgoda wydawana jest na wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew. Za usunięcie drzew nalicza się opłaty, których wysokość zależy od gatunku drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 1,3 m.

Wycinka drzew bez zezwolenia
Wycinka drzew bez zezwolenia dotyczy: terenów lasów, drzew owocowych na działkach, plantacji krzewów i drzew, drzew których wiek nie przekracza 5 lat, drzew i krzewów usuwanych w ogrodach botanicznych i zoologicznych.

Samowyrób drewna na terenach lasów
Zasady wycinki drzew na terenie lasów regulowane są na szczeblu lokalnym w każdym nadleśnictwie. Samodzielna wycinka jest płatna i zwykle dotyczy tylko drewna opałowego (np. wyróbka gałęziówki, czasem żerdzi). Leśniczy wydaje pozwolenie na wyrób drewna i wskazuje konkretne lokalizacje. Wyrobione drewno składa się w stos i wydaje do odbioru leśniczemu. Wyrób jest rejestrowany i wydawany za opłatą w określonym przez leśniczego terminie.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)