Wycinka drzew

Drewno i materiały drewnopochodne
drewno

fot. drewno

Zieleń wysoka i średnia to bardzo ważny element środowiska. Lasy, kompleksy drzew i krzewów, a także obszary zieleni niskiej mają zdecydowany wpływ na ukształtowanie klimatu. Zasady wycinki poszczególnych egzemplarzy i gatunków podyktowane są surowymi przepisami prawnymi. W Polsce reguluje to ustawa o ochronie przyrody (ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.880 z późn. zm.)).

Właściciele nieruchomości, na terenie których znajdują się drzewa i krzewy zobowiązani są utrzymać je we właściwym stanie. Wynika z tego, że przepisy nie tylko decydują o warunkach wycinki oraz przeniesienia zieleni wysokiej i średniej. Właściwa pielęgnacja drzew i krzewów należy do obowiązków właścicieli prywatnych, inwestorów i władz. Dotyczy każdego rodzaju zieleni: parkowej, leśnej, publicznej (skwery, szpalery, zieleń cmentarna), prywatnej na działce przy domku czy półprywatnej na terenie osiedla wielorodzinnego.

Usuwanie drzew

Las

fot. Las

Wycinka drzew na działce jest możliwa za pisemnym zezwoleniem wójta (burmistrza bądź prezydenta) miasta. Dla terenów chronionych, takich jak: parki i rezerwaty decyzję wydaje dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska. W przypadku wycinki drzew na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zgodę może wydać wojewódzki konserwator zabytków. Zgoda wydawana jest na wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew. Za usunięcie drzew nalicza się opłaty, których wysokość zależy od gatunku drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 1,3 m.

Wycinka drzew bez zezwolenia
Wycinka drzew bez zezwolenia dotyczy: terenów lasów, drzew owocowych na działkach, plantacji krzewów i drzew, drzew których wiek nie przekracza 5 lat, drzew i krzewów usuwanych w ogrodach botanicznych i zoologicznych.

Samowyrób drewna na terenach lasów
Zasady wycinki drzew na terenie lasów regulowane są na szczeblu lokalnym w każdym nadleśnictwie. Samodzielna wycinka jest płatna i zwykle dotyczy tylko drewna opałowego (np. wyróbka gałęziówki, czasem żerdzi). Leśniczy wydaje pozwolenie na wyrób drewna i wskazuje konkretne lokalizacje. Wyrobione drewno składa się w stos i wydaje do odbioru leśniczemu. Wyrób jest rejestrowany i wydawany za opłatą w określonym przez leśniczego terminie.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)