Zmiana przeznaczenia gruntu

grunty rolne - slider

fot. grunty rolne – slider

Jeśli chcesz zacząć budowę domu na wiosnę, rozpocznij niezbędne formalności. Polscy inwestorzy planując inwestycje, zwykle w złym okresie inicjują sprawy formalne względem najlepszego terminu rozpoczęcia budowy. Powinni o tym pomyśleć jak najszybciej właściciele działek o przeznaczeniu rolnym lub leśnym.

Zobacz również: Dach z widokiem na niebo

Procedura wyłączenia gruntów z produkcji na cele nierolnicze lub nieleśne jest konieczna. W wypadku, gdy plan miejscowy nie przewiduje ich w przyszłości pod jakąkolwiek budowę, może to być niemożliwe. Dlatego zanim padnie decyzja o kupnie gruntu, koniecznością jest zapoznanie z jego przeznaczeniem dotychczasowym i planowanym.
Kolejność czynności związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (odrolnieniem) lub leśnych określa ustawa z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tak naprawdę wyłączenie (czyli zaniechanie dotychczasowego sposobu użytkowania) gruntów rolnych lub leśnych przez ich właściciela to ostatni etap pozornie prostej procedury. Zasadnicze są pierwsze dwa etapy, czyli: zmiana przeznaczenia w MPZP i wydanie decyzji o warunkach wyłączenia.

Procedura w skrócie
Aby zmienić przeznaczenie gruntów w MPZP dla użytków rolnych powyżej 0,5 ha, klas I, II i III należy uzyskać zgodę ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Są to klasy najcenniejsze dla gospodarki rolnej. Dla powierzchni do 0,5 ha zgoda nie jest wymagana. Jeśli grunty są własnością Skarbu Państwa, zgodę musi wyrazić minister środowiska lub osoba przez niego upoważniona.
– Dla gruntów klasy IV o powierzchni powyżej 1 ha wymagana jest zgoda Wojewody
– Dla gruntów klasy V i VI (pochodzenia organicznego, torfowisk i oczek wodnych) wymagana jest zgoda Wojewody, w przypadku gdy mają być przeznaczone pod budowę zbiorników wodnych, eksploatację kopalin, budowę dróg czy linii kolejowych.
– Pozostałe grunty rolne też wymagają zgody Wojewody.

Zobacz również: Okna skandynawskie od A do Z

Wniosek o zgodę musi wystosować burmistrz (lub wójt, czy prezydent miasta). Jeśli wniosek o zgodę kierowany jest do Skarbu Państwa, należy do niego dołączyć pisemną opinię dyrektora regionalnej dyrekcji lasów państwowych. Jeśli działka leży na terenie parku narodowego dodatkowa opinia powinna pochodzić od dyrektora niniejszego parku. Ponadto wojewoda (wójt lub prezydent miasta) dołącza własną opinię.

Decyzja o wyłączeniu gruntów wymienionych w ustawie może nastąpić wyłącznie po wydaniu decyzji zezwalających, o których mowa wyżej. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody można wystąpić o pozwolenie na budowę. Nawet jeśli zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów została wydana to nie koniec. Osoba która ją uzyskała ma obowiązek zapłaty opłaty rocznej, a w przypadku gruntów leśnych jednorazowego odszkodowania.

Ile wynoszą opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej?
Wysokość opłaty określa ustawa w zależności od klasy gruntu. Zostaje ona pomniejszona o cenę rynkową gruntu dla danej miejscowości na dzień wyłączenia z produkcji. Opłata roczna, o której mowa w poprzednim akapicie liczona jest w wysokości 10% od należności od ton żyta lub m. sześć. drewna, które można otrzymać z wyłączanej powierzchni. W razie wyłączenia trwałego opłatę tą uiszcza się rokrocznie przez 10 lat. Nietrwałe wyłączenie objęte jest opłatami najkrócej przez 20 lat od daty wyłączenia.

Wysokość odszkodowania
Odszkodowanie dotyczy gruntów leśnych i uiszczane jest na wypadek przedwczesnego wyrębu. Jeśli drzewostan jest młody i nie nadaje się do pozyskania drewna, wysokość odszkodowania jest równoznaczna z sumą kosztów poniesionego założenia i pielęgnacji drzewostanów.

Jeśli drzewostan nadaje się do pozyskiwania drewna, kwota odszkodowania to różnica między wartością pozyskanego drewna w prawidłowym czasie rębności, a jego wartością w momencie (przedwczesnego) wyrębu.
Należności (opłata roczna i odszkodowanie) uiszcza się do dnia faktycznego wyłączenia.

Na jakiej podstawie można ubiegać się o zwrot należności?
Jeśli właściciel zrezygnuje całościowo lub częściowo z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. Zwrot następuje proporcjonalnie do powierzchni gruntów nie wyłączonych. Termin zwrotu to trzy miesiące od daty złożenia rezygnacji.

Na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)