Budując dom skorzystaj z możliwości rozliczenia różnicy w podatku VAT

budowa domu

fot. budowa domu

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wzrosła stawka podatku VAT na część materiałów budowlanych z 7% do 22 %. Budowa domu to inwestycja pochłaniająca znaczące środki finansowe, dlatego warto postarać się o odzyskanie chociaż części wydatków.

Dzięki ustawowej możliwości rozliczenia różnicy w podatku każdy podatnik (osoba fizyczna) nie będący płatnikiem podatku VAT budując lub remontując dom czy mieszkanie może odzyskać część poniesionych kosztów. Warunkiem koniecznym jest jednak posiadanie faktur za zakupione materiały budowlane oraz wykonanie prac systemem gospodarczym.

Urząd Skarbowy zwraca różnicę między stawką 22 i 7 proc., ale tylko za te materiały, które po 1 maja 2004 r. zostały obłożone wyższą stawką podatku VAT. Aktualny wykaz materiałów dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Na tej samej stronie opublikowane zostały również formularze (zwykłe i interaktywne) do pobrania oraz praktyczny przewodnik, który ułatwia samodzielne wypełnienie wniosku. Po formularze można udać się także bezpośrednio do urzędów skarbowych. Do składanego wniosku należy dołączyć kopie pozwolenia na budowę (jeśli inwestycja go wymagała, materiały nie muszą być zakupione po uzyskaniu pozwolenia na budowę), formularze: VZM-1, VZM-1A, ew. VZM-1B, VZM-1C (jeśli brakuje oznaczeń PKWiU na fakturach), kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego oraz zgromadzone faktury. Faktury powinny posiadać oznaczenie ewidencyjne towarów (PKWiU) – zwróćmy na to uwagę sprzedawcy. Jeśli zabraknie oznaczeń, fiskus będzie musiał zbadać czy towary wskazane na fakturze objęte są zwolnieniem – co niepotrzebnie wydłuży postępowanie. Co ważne o zwrot VAT-u można ubiegać się już podczas trwania inwestycji (ale nie częściej niż raz w roku) lub też po jej zakończeniu, jednak nie później niż 6 miesięcy od zakończenia budowy. Decyzję o zwrocie i jego wysokości wydaje naczelnik urzędu skarbowego. Decyzja wydawana jest w terminie:
– 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku w przypadku wniosków złożonych do 23 kwietnia 2010 r. włącznie;
– 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku w przypadku wniosków złożonych po 23 kwietnia 2010 r.

Zobacz również: Wnętrze w stylu rustykalnym

Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji. Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie:
– 25 dni od dnia doręczenia decyzji, albo jeżeli ze względu na prawidłowość wniosku decyzja nie była wydawana:
– 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku w przypadku wniosków złożonych do 23 kwietnia 2010 r. włącznie;
– 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku w przypadku wniosków złożonych po 23 kwietnia 2010 r.

Jakie informacje powinien zawierać poprawnie wypełniony wniosek
Wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane i można zrobić to samemu, można także zlecić wyliczenie zwrotu księgowemu w biurze rachunkowym.
Konieczne informacje:
– imię i nazwisko,
– numer NIP albo numer PESEL jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku, gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska,
– adres zamieszkania, a w przypadku małżonków – obojga małżonków,
– wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,
– rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy,
– rok rozpoczęcia inwestycji,
– wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami polegającymi m.in. na budowie budynku mieszkalnego, remoncie budynku (lokalu) mieszkalnego,
– kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy,
– oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę,
– wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot,
– podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków (czyli osób pozostających w związku małżeńskim z wyjątkiem osób, w stosunku do których sąd orzekł separację) podpisy obojga małżonków.
Ile można zyskać składając wniosek w III kwartale 2010r
Składając wniosek w III kwartale 2010 r., będzie można odzyskać maksymalnie 37 627,62 zł – w przypadku inwestycji z pozwoleniem na budowę oraz 16 126,12 zł – w przypadku remontu. Wskaźnik publikowany kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest podstawą do wyliczania kwoty limitu zwrotu VAT za materiały budowlane na drugi kolejny kwartał licząc od tego, za który został opublikowany, Wskaźnik ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego podany na I kwartał 2010r. wynosił 4372 zł i obowiązuje także w III kwartale 2010r (lipiec- wrzesień 2010r.). Niższe limity przysługują osobom, które z tytułu nabycia tych samych materiałów budowlanych korzystały z ulgi remontowej w PIT w latach 2004–2005. Będą one mogły odzyskać: 30 478,52 zł z tytułu budowy oraz 13 062,22 zł z tytułu remontu.

Mechanizm wyliczania zwrotu
Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobę fizyczną, która nie korzystała z ulg mieszkaniowych. Kwota zwrotu wynosi: 68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych nie więcej niż:
– 12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 x cena 1m2 – jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę,
– 12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 x cena 1m2 – jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę
Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobę fizyczną, która korzystała z ulg mieszkaniowych
Kwota zwrotu wynosi: 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych nie więcej niż:
– 9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 x cena 1m2 – jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę,
– 9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 x cena 1m2 – jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyliczania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane (z przykładami), obowiązujące limity, wykaz materiałów oraz broszurę jak krok po kroku wypełnić wniosek znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/index.php?const=1&dzial=106&wysw=4⊂=sub7

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)