X
 
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Roboty ziemne

maszyna budowlana
W świetle prawa roboty ziemne i roboty budowlane należy rozróżnić. Roboty ziemne, szczególnie niwelacja i podnoszenie terenu, nie zawsze mają związek z robotami budowlanymi.

O pracach niwelacyjnych mów art.41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. W myśl przepisów niwelacje i podnoszenie terenu wchodzą w skład prac przygotowawczych, które są uwzględnione w pozwoleniu na budowę. Jednak dotychczasowe orzeczenia sądów mają odmienne zdanie na ten temat. Według wyroku sądowego Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2005 r. Niwelacja terenu, wyrównanie poziomu gruntu czy tez jego podwyższenie, nie stanowią robót budowlanych podlegających prawu budowlanemu i mogą być oceniane w świetle naruszenia stosunków wodnych. Według Prawa Ochrony Środowiska właściciel nie może zmieniać stosunków wodnych na swojej działce ze szkodą dla gruntów sąsiadujących.

W związku z tymi wymaganiami najlepiej aby plan robót ziemnych miał swoje odzwierciedlenie na rysunku planu w granicach opracowania projektu. Składa się go wraz z projektem budowlanym i uzgadnia.Klasyfikacja
Roboty ziemne dzieli się na trzy podstawowe grupy.
Pierwsza z nich to roboty podstawowe do których zalicza się: makroniwelację, wykopy przestrzenne, wykopy wąskoprzestrzenne, liniowe, niwelacje i ostateczne ukształtowanie terenu.
Druga grupa to roboty ziemne wykończeniowe do których zalicza się: wyrównanie wykopów przestrzennych, wykopy pod ławy i stropy, nasypy, wyrównanie skarp, mikroniwelację, aranżację małej architektury, rozkład ziemi roślinnej i darni.
Ostatnia grupa to roboty przygotowawcze i porządkowe, które polegają na: usunięciu darni i ziemi, wycince, karczowaniu, wytyczaniu obrysu budowli, odprowadzeniu wód opadowych, porządkach.

Zasady przedmiarowania robót ziemnych
Przedmiarowanie to pomiar robót w jednostkach miary zależnych od rodzaju wykonywanych prac. Procedurę tą powinny poprzedzać klasyfikacje wykopów, gruntów i określenie sposobu zabezpieczeń ścian wykopów i nasypów.
Roboty kubaturowe (inaczej przestrzenne) – to wszelkie wykopy i nasypy mierzone w m3.
Roboty liniowe- wykopy i nasypy wąskoprzestrzenne (takie jak: drogi, linie kolejowe, wały ochronne, instalacje itp.) Wykonywane są jako czasowe lub stałe. Jednostką mary jest także m3. Wyjątek stanową roboty energetyczne, które mierzy się w metrach.
Roboty powierzchniowe- wykonuje się na powierzchni placu budowy (dotyczy małych głębokości). Jednostką miary jest m2.
Roboty ziemne towarzyszące- Mianem tym określa się roboty przygotowawcze, pomiary, wykończenia, roboty specjalistyczne i porządkowe.

Kiedy odebrać roboty ziemne?
Wykopy pod fundamenty i fundamenty trzeba wykonać jak najszybciej. Wówczas minimalizuje się ryzyko osunięcia, rozluźniania i zamarzania. Najpopularniejszym urządzeniem stosowanym do robót ziemnych jest koparko-spycharka. Jest uniwersalna i wydajna. Dla budynków niepodpiwniczonych jednorodzinnych podkop można wykonać jednego dnia. Odbiór nie zostanie dokonany pomyślnie, jeśli wykop nie będzie posiadał odwodnienia. Mogą to być zwykłe rowki prowadzące do większego zagłębienia na działce. Każdy odbiór należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

BHP robót ziemnych
Zarówno roboty ziemne jak i budowlane muszą być przeprowadzane bezpiecznie, w sposób określony w projekcie organizacyjnym robót i instrukcjach stanowiskowych. Oto co powinien zawierać projekt robót ziemnych:
- aktualny plan sytuacyjny z warstwicami, oznaczonymi reperami (punkty nawiązania), obiektami, budowlami i urządzeniami (naziemnymi i podziemnymi)
- rozpoznanie warunków geologicznych i wodno-gruntowych adekwatne do rodzaju inwestycji
- przekroje terenu wraz z projektowaną bryłą
- bilans i rozdział mas ziemnych
- wykaz maszyn i rozpisany plan pracy
- zestawienie środków transportowych
- ustalenie tras, którymi będą się poruszały maszyny do urobku gruntu
Ponadto teren trzeba ogrodzić. Jeśli nie został całkowicie ogrodzony, należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą o następującej treści: „Zakaz wstępu osobom nieupoważnionym”, a niebezpieczne obszary oznakować i ogrodzić. Przygotowanie terenu pod roboty ziemne wiąże się często z wycinką drzew i wyburzeniami. Osoby zajmujące się tym i inni uczestnicy powinni być dobrze zapoznani z terenem i usunąć przeszkody, które mogą utrudnić ucieczkę w razie niebezpieczeństwa. Te i inne wymagania dostępne są w formie przepisów BHP Robót ziemnych.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Roboty ziemne
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-08-21 06:55:44
Tagi do artykułu: roboty ziemne | prawo budowlane | niwelacje | wykopy | nasypy | fundamenty | koparko-spycharka | odwodnienia | dziennik budowy | maszyny budowlane | wycinka drzew | BHP
Podyskutuj na forum (0):
 
Bądź pierwszym, który doda komentarz do tego artykułu. Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać nowy komentarz...
 
 
    Najlepsze projekty domów