Pozwolenie na budowę krok po kroku

budowa domu

fot. budowa domu

Każdy, kto planuje budowę domu, musi uzyskać pozwolenie na budowę. Jest to decyzja administracyjna, na podstawie której można legalnie rozpocząć prace budowlane.

Odpowiednio przygotowany wniosek należy złożyć w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa. Gotowe formularze są dostępne w urzędzie.
Cała procedura uzyskania pozwolenia na budowę składa się z kilku etapów. Podpowiadamy, jakie należy podjąć kroki przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, aby cały proces nie przysporzył zbyt wielu kłopotów.

Pozwolenie na budowę krok po kroku
Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zezwalającego na budowę domu, należy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty. Wnioskodawca powinien:
– wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
– uzyskać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, która została sporządzona przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia,
– zakupić projekt domu, uzyskać oświadczenia od Zakładu Energetycznego, Zakładu Gazowniczego, Zakładów Wodociągowych i Kanalizacyjnych, zapewniające dostawę energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków. Należy także otrzymać warunki przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych oraz elektroenergetycznych,

20 kroków do uzyskania pozwolenia na budowę

fot. 20 kroków do uzyskania pozwolenia na budowę

– uzyskać, jeżeli jest taka potrzeba, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwość połączenia działki z drogą publiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
– uzyskać odpowiednie uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej, które dotyczą projektu przyłącza energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz projektu gazowego.

Do złożenia wniosku niezbędny będzie także dokument potwierdzający nabycie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (akt własności nieruchomości). Jeśli nie jesteśmy właścicielami, a jedynie korzystamy z nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub użytkowania, potrzebna będzie, oprócz dokumentów wskazujących właściciela gruntu, jego pisemna zgoda na zabudowanie nieruchomości.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
Na tym etapie posiadamy już działkę budowlaną, projekt domu, niezbędne uzgodnienia, zaświadczenia i opinie. Teraz należy wypełnić wniosek na urzędowym formularzu, który jest dostępny na stronach internetowych starostw. W dokumencie należy wskazać inwestora, a także określić rodzaj inwestycji. Należy także wpisać adres miejsca budowy wraz z oznaczeniem nieruchomości – obręb ewidencyjny oraz numer działki ewidencyjnej.
Do wniosku należy dołączyć:

budowa domu

fot. budowa domu

– w czterech egzemplarzach projekt budowlany z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami. Jest to dokument, który składa się z rysunków technicznych i dokumentacji, wskazującej jak w przyszłości będzie wyglądać obiekt, który chcemy zbudować. Projekt budowlany powinien także zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na mapie w skali 1:500 oraz projekt architektoniczno-budowlany;
– zaświadczenie potwierdzające wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego;
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Pozwolenia na budowę w celach mieszkalnych wydawane są bezpłatnie. Natomiast jeżeli chodzi o koszty pozwolenia na budowę innych obiektów – opłaty uzależnione są od rodzaju inwestycji.

Jeżeli oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę nie zostanie wydane w ciągu 65 dni od złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza starostwu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Warto wiedzieć, że pozwolenie na budowę wygasa, jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja została wydana.

Jeżeli złożony wniosek okaże się niekompletny lub zostaną stwierdzone braki w dokumentach lub dokumentacji projektowej, należy niezwłocznie usunąć nieprawidłowości. Jeżeli do wyznaczonego przez urząd dnia nieprawidłowości nie zostaną usunięte, urzędnicy wydadzą decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)