Zgłoszenie robót budowlanych

długopis

fot. długopis

Rozpoczęcie niektórych robót budowlanych należy zgłosić odpowiedniemu organowi. Dotyczy to w szczególności obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie, najpóźniej 30 dni przed terminem wyznaczonym na rozpoczęcie prac.

Informacje na temat czynności jakie należy wykonać przed rozpoczęciem robót można znaleźć w przepisach – Prawo budowlane: Rozdział 4 – Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.

Podstawą prawną jest art.30 ust.2, 3, 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – j.t.  Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz.1118 z późniejszymi zmianami).

Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć dodatkowe załączniki:
– mapkę geodezyjną z naniesioną lokalizacją obiektu,
– oświadczenie o prawie do dysponowania własnością na cele budowlane,
– projekt zagospodarowania lub rysunki, szkice sporządzona przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane,
– jeśli roboty budowlane tego wymagają: opinie, pozwolenia i uzgodnienia,
– w przypadku współwłasności także zgoda współwłaściciela na realizację robót.

Jeśli w projekcie uwzględnione są instalacje i przyłącza dodatkowym załącznikiem musi być projekt zagospodarowania terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw ppoż. i opis instalacji wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.

Jeśli zakres planowanych prac tego wymaga: pozostałe pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (opinia z urzędu gminy lub miasta czy zachodzą okoliczności wymienione w art. 59 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Przykład zgłoszenia robót budowlanych:

Katowice, dnia 18 grudnia 2009 r.

Jan Kowalski
ul. Mickiewicza 1/5
50-349 Katowice

Starostwo ………………………
………………………………………
………………………………………
Zgłoszenie zamiaru budowy

W oparciu o art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) zgłaszam zamiar rozpoczęcia robót budowlanych polegających na: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

___________________
Załączniki:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) szkice i rysunki,
3) pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)