Budowa bez pozwolenia i zgłoszenie robót budowlanych

Budowa bez pozwolenia

Choć wielu przypadkach wzniesienie nowego budynku na posiadanej posesji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, prawo budowlane uwzględnia pewne wyjątki. Podpowiadamy, kiedy zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwa jest budowa na zgłoszenie i jakie warunki należy spełnić w takiej sytuacji.

Budowa wiaty bez pozwolenia

fot. Budowa wiaty bez pozwolenia

Budynek bez pozwolenia – kiedy to możliwe?

Pisaliśmy już o tym, w jakich sytuacjach można postawić budynek gospodarczy na zgłoszenie oraz kiedy pozwolenia na budowę nie wymaga postawienie na działce garażu lub wiaty . To jednak niejedyne konstrukcje uwzględnione w Prawie budowlanym, których wzniesienie wymaga jedynie dokonania zgłoszenia. Zgodnie z artykułem 29 wśród obiektów niewymagających uzyskania pozwolenia wymienia się:

 • obiekty gospodarcze stanowiące uzupełnienie zabudowy rolnej na istniejącej działce siedliskowej, takie jak budynki gospodarcze o powierzchni nieprzekraczającej midx2 i maksymalnej rozpiętości konstrukcji wynoszącej do 4,80 m, płyty do składowania obornika, zbiorniki na gnojówkę, silosy naziemne na materiały sypkie o maksymalnej pojemności do 30 midx³ i wysokości do 7 m, suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 midx2 czy silosy na kiszonkę;
 • wolnostojące jednorodzinne budynki mieszkalne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty lub ganki oraz oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 midx², których łączna liczba nie przekracza dwóch na każde 500 midx² powierzchni działki;
 • wolnostojące parterowe budynki rekreacyjne o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przeznaczone do okresowego wypoczynku, których liczba nie przekracza jednego na każde 500 midx2 powierzchni działki;
 • wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 midx2;
 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 midx2, usytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub która została przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 midx2 powierzchni;
 • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 midx2, pod warunkiem, że łączna liczba tego typu obiektów nie przekracza dwóch na każde 500 midx2 powierzchni działki;

Planując postawić wiatę, oranżerię czy budynek gospodarczy na zgłoszenie należy wiedzieć, że obostrzenia dotyczące liczby obiektów wzniesionych na danym obszarze dotyczy wszystkich obiektów tego typu łącznie. Jeśli więc zdecydujemy się na działce wielkości o 600 m 2 postawić na przykład garaż i budynek gospodarczy, nie będziemy już mogli bez pozwolenia wybudować tam altany i oranżerii.

Budynek gospodarczy bez pozwolenia

fot. Budynek gospodarczy bez pozwolenia

Wyjątek w odniesieniu do niniejszych przepisów stanowią obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym (np. obszar Natura 2000) bądź wpisane do rejestru zabytków. W odniesieniu do nich stosuje się odrębne regulacje prawne i konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Musimy też pamiętać o tym, że nawet niewielkie konstrukcje muszą każdorazowo spełniać założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ile można dobudować do domu bez pozwolenia?

Jak już wspomniano, ganki o powierzchni do 35 m2 możemy dobudować bez pozwolenia, po uprzednim zgłoszeniu robót budowlanych. Należy jednak pamiętać o tym, że łączna liczba konstrukcji wybudowanych na zgłoszenie, takich jak garaż bądź altana nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki. W innym przypadku konieczne staje się uzyskanie pozwolenia.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2015 roku, przebudowa domu jednorodzinnego nie wymaga pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że nie zwiększyła się wspomniana już wcześniej powierzchnia jego oddziaływania. Zgłoszenia z projektem wymagają natomiast jedynie prace związane z przebudową elementów konstrukcyjnych oraz przegród zewnętrznych. Pozostałe zmiany nie wymagają natomiast ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Budowa domu bez pozwolenia

fot. Budowa domu bez pozwolenia

Dom bez pozwolenia – czy to naprawdę możliwe?

Największe wątpliwości budzi zwykle wśród inwestorów zapis mówiący o możliwości wybudowania na zgłoszenie wolno stojącego domu jednorodzinnego. Przepis ten, który wszedł w życie w 2015 roku ma na celu maksymalnie ułatwić inwestorom spełnienie wymogów formalnych związanych ze wzniesieniem własnych czterech ścian. Przyjrzyjmy się jednak przepisom nieco dokładniej.

W przeciwieństwie do obiektów takich jak wiata, czy garaż, konieczne staje się w tym przypadku uzyskanie projektu stworzonego przez uprawnionego architekta. Chcąc postawić mieszkalny budynek na zgłoszenie, należy też pamiętać, że musi on mieć charakter wolnostojący, czyli stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość oraz nie przylegać ścianami do innego budynku. Zgodnie z prawem budowlanym dom jednorodzinny definiuje się jako służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i dopuszcza się wydzielenie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnychi jednego lokalu użytkowego, którego powierzchnia nie może być większa niż 30% powierzchni lokalu mieszkalnego.

W przepisach o Prawie budowlanym znalazł się również zapis o tym, że obszar oddziaływania takiego budynku się w całości na działce lub działkach, na których został on zaprojektowany. Jednak co oznacza ten zapis w praktyce?  Prawo nie definiuje tego niestety w sposób jednoznaczny, tym samym nastręczając nam niekiedy pewnych trudności. Zgodnie z zapisami ustawy jest to obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu, na podstawie odrębnych przepisów, takich jak między innymi Rozporządzenie określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Prawo energetyczne czy przepisy dotyczące ochrony zabytków, ochrony przeciwpożarowej, czy Ustawy o drogach publicznych.

Każdorazowo obszar ten wyznacza projektant przy uwzględnieniu przepisów prawa oraz indywidualnych cech inwestycji. Co ważne, podczas jego wyznaczania, musi on wziąć pod uwagę nie tylko obecny sposób zagospodarowanie terenu, ale także potencjalne możliwości zagospodarowania sąsiednich działek w przyszłości.

Jak już wspomniano, niekiedy obszar oddziaływania ogranicza się jedynie do obszaru działki budowlanej i w takiej właśnie sytuacji, po spełnieniu pozostałych wymienionych w ustawie warunków możemy postawić budynek na zgłoszenie. Jednak gdy obejmuje również działki sąsiednie, konieczne staje się uzyskanie pozwolenia na budowę.

Gdzie i jak złożyć zgłoszenie?

Kiedy ustalimy już w oparciu obowiązujące przepisy, że w przypadku planowanej przez nas inwestycji możliwa będzie budowa na zgłoszenie, pora złożyć je do właściwego starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. W większości przypadków nie musimy jednak nawet pojawiać się tam osobiście, do załatwienia sprawy wystarczy forma listowna lub elektroniczna.  Urząd ma 21 dni od otrzymania zgłoszenia na wyrażenie sprzeciwu, może jednak przed upływem tego terminu poinformować nas o braku podstaw do jego wniesienia. Jeśli po tym czasie nie dostaniemy decyzji odmownej, możemy przystąpić do prac budowlanych.

Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć dodatkowe załączniki:

 • mapkę geodezyjną z naniesioną lokalizacją obiektu,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania własnością na cele budowlane,
 • projekt zagospodarowania lub rysunki, szkice w zależności od potrzeb,
 • gdy roboty budowlane tego wymagają, dodatkowe opinie, pozwolenia i uzgodnienia,
 • w przypadku współwłasności – zgodę współwłaściciela na realizację robót.

Jeśli w projekcie uwzględnione są instalacje i przyłącza, dodatkowym załącznikiem musi być projekt zagospodarowania terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych i opis instalacji wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.

Pamiętajmy też, że przepisy regularnie podlegają zmianom. zanim więc podejmiemy ważne decyzje dotyczące planowanych przez nas inwestycji, warto sprawdzić, jakie formalności musimy wypełnić zgodnie z obowiązującymi aktualnie wymogami prawnymi.

Zgłoszenie robót budowlanych wzór:

 

Adam Nowak

ul. Kwiatowa 1/5

12-345 Poznań

Starostwo ………………………

………………………………………

………………………………………

Zgłoszenie zamiaru budowy

W oparciu o art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) zgłaszam zamiar rozpoczęcia robót budowlanych polegających na: …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

___________________

Załączniki:

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2) szkice i rysunki,

3) pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)