Aneks do umowy na wykonanie systemu ociepleń budynku

długopis

fot. długopis

Eksperci ze Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) opracowali wzór aneksu do umowy na wykonanie systemu ociepleń budynku. Dokument przygotowano z myślą o inwestorach indywidualnych, aby mogli oni kontrolować prace ociepleniowe na własnej budowie, bez studiowania wielostronicowych technicznych instrukcji i materiałów informacyjnych.

Aneks ma pomagać w poprowadzeniu inwestycji zgodnie ze sztuką budowania i zaleceniami producentów. To z kolei przełoży się na pożądany i trwały efekt wizualny oraz oszczędności w kosztach zużycia energii budynku.

Aneks to po prostu zwięzły opis czynności niezbędnych przy każdej pracy ociepleniowej, bez względu na jej skalę. Zapisy aneksu są nieskomplikowane, zrozumiałe dla osoby spoza branży budowlanej, która chce ocieplić dom – tłumaczy Wojciech Szczepański ze Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, pomysłodawca i koordynator prac nad dokumentem. – Dokument podpowiada także, jak, na każdym etapie prac, można sprawdzać realizację zobowiązań wykonawcy określonych w aneksie – dodaje ekspert z SSO.

Gotowość do przyjęcia aneksu do umowy to również dobry sprawdzian wiedzy i rzetelności wykonawcy. – Podpisując się pod takim dokumentem, wykonawca oświadcza, że jest odpowiednio przeszkolony, posiada doświadczenie w pracach ociepleniowych oraz zna obowiązujące przepisy i normy – wyjaśnia Szczepański.

Załącznik do umowy zatwierdzony został przez członków komisji technicznej SSO, co oznacza, iż jest on dokumentem, uznawanym przez wiodące firmy z branży ociepleń ETICS.

Wzór dokumentu dostępny jest poniżej:

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O WYKONANIE PRAC OCIEPLENIOWYCH

Firma budowlana ……………………………………………………………… zwana dalej Wykonawcą reprezentowana przez: …………………………………………………………
nr dowodu osobistego…………………………………………………………
NIP: ……………………………………
zobowiązuje się do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku (adres obiektu): ………………………… …………………………………………………………………metodą…………………………………
w systemie……………………………………………………………………………
na zlecenie …………………………………………………………………………… zwanego(ej) dalej Inwestorem z zachowaniem poniższych reguł.

Uwagi ogólne

1.Ocieplenie zostanie wykonane zestawem materiałów posiadającym aktualną aprobatę techniczną nr ……………………………………… z użyciem materiałów (zdefiniowanych w powyższej aprobacie) o następujących nazwach:

a.klej do mocowania materiału termoizolacyjnego: ………………………………………………………………………………………………………………
b.rodzaj i typ materiału termoizolacyjnego: ……………………………………………
c.klej do zatapiania siatki: ……………………………………………………………………………
d.siatka z włókna szklanego: …………………………………………………………………………
e.preparat gruntujący : …………………………………………………………………………………
f.tynk nawierzchniowy: …………………………………………………………………………………
g.farba elewacyjna (jeśli jest stosowana): ………………………………………………
h.inne: …………………………………………………………………………………………………………

2.Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący ocieplenie zostali przeszkoleni w zakresie stosowania powyższego systemu.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ocenę i właściwe przygotowanie podłoża.
W przypadku stwierdzenia uzasadnionej konieczności wykonania czynności dodatkowych w celu optymalnego przygotowania podłoża (np. szpachlowanie, wzmocnienie, gruntowanie), generujących ponadnormatywne zużycie materiału, wykonawca poinformuje inwestora przed przystąpieniem do prac, a koszta te zostaną ujęte w kosztorysie. W przypadku, gdy zgłoszenie nie nastąpi przed przystąpieniem do robót, wszelkie koszty związane z dodatkowym materiałem, niezbędnym do prawidłowego przygotowania podłoża i prowadzenia dalszych etapów prac w zgodzie z wytycznymi wykonawstwa, ponosi Wykonawca.
Ponadnormatywne zużycie materiału na właściwie przygotowanym podłożu, przy przestrzeganiu wszystkich zaleceń producenta, pozostaje przedmiotem roszczeń wykonawcy w stosunku do producenta.

Kolejne etapy prac:

1.Za pomocą łączników mechanicznych i w razie nierówności podkładek poziomujących zostaną zamontowane listwy cokołowe:

a.właściwie wypoziomowane
b.pomiędzy listwami zostanie zachowana odległość ok. 1 mm umożliwiająca ruchy termiczne listwy (zaleca się dodać łączniki międzylistwowe)
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

2.Płyty termoizolacyjne zostaną przyklejone do ściany jedną z dwóch poniższych metod (zaznaczyć wybrane pole):

[] „obwodowo-punktową”
[] całopowierzchniową

Odbiór tego etapu nastąpi po przerwie technologicznej (określonej w kartach technicznych producenta systemu) , poprzez ucisk (kciukiem lub dłonią) wybranych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem narożników płyt. W przypadku wątpliwości, czy płyty zostały przyklejone zgodnie z pkt.2 Wykonawca wykona odkrywkę (zdjęcie całej płyty termoizolacyjnej) w miejscu wskazanym przez inwestora.

3.Dodatkowe mocowanie płyt termoizolacyjnych z użyciem łączników mechanicznych nastąpi po przerwie technologicznej (zgodnie z okresem przewidzianym przez systemodawcę). W zależności od rodzaju materiału termoizolacyjnego łączniki posiadać będą trzpień stalowym lub tworzywowym.

a.Mocowanie przy pomocy łączników mechanicznych posiadających aprobatę techniczną nr…………………………………… będzie wykonane w następujący sposób:
[] w podwyższonym standardzie: łączniki będą zagłębione w otworach a następnie zadeklowane krążkiem z materiału termoizolacyjnego (tzw. termodyble)
[] metodą zwykłą: talerzyki łączników zlicowane z płaszczyzną elewacji 1)
[] łączniki nie są wymagane
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

4.Wszystkie szczeliny pomiędzy płytami zostaną wypełnione:

przeznaczoną do tego niskorozprężną pianką PU
[] paskami materiału zastosowanego do termoizolacji
[] Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

5.Nierówności powierzchni przyklejonych płyt termoizolacyjnych zostaną zniwelowane przez szlifowanie

6.Przed wykonaniem warstwy zbrojącej wszystkie narożniki otworów zostaną zazbrojone paskami siatki (wymienionej w pkt. 1 Uwag Ogólnych) o wymiarach min. 25×35 cm, wklejanymi pod kątem 45º
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

7.Ocieplenie ościeży okien i drzwi zostanie wykonane:

[] z zastosowaniem profili przyokiennych lub taśm rozprężnych
[] bez wyżej wymienionych elementów

Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

8.Warstwa zbrojąca zostanie wykonana po odpowiednim czasie od przyklejenia warstwy termoizolacji, zgodnie z wskazaniami producenta systemu, w taki sposób, aby jej grubość była zgodna z aprobatą techniczną i zaleceniami producenta. Siatka powinna być całkowicie zatopiona w kleju. Wykonanie warstwy zbrojącej nastąpi w jednej lub dwóch czynnościach roboczych (zatapianie siatki + szpachlowanie nierówności powierzchni).
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne.

9.Równość powierzchni warstwy zbrojącej powinna odpowiadać dopuszczalnym odchyleniom jak dla tynków kategorii III, zgodnie z normą PN-70/B-10100 tj. odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie będzie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

10.Warstwa gruntująca (gruntowanie pod wyprawę tynkarską) aplikowana będzie po odpowiednim czasie od położenia warstwy zbrojącej 2) Czas ten zgodny będzie z długością przerwy technologicznej określonej przez producenta systemu ociepleń Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne.

11.Powłoka tynkarska lub inne warstwy wykończeniowe zostaną wykonane po odpowiednim czasie od wykonania powłoki pośredniej, zgodnie z okresem wskazanym przez systemodawcę
Odbiór końcowy nastąpi poprzez wizualną ocenę nieuzbrojonym okiem, z odległości większej niż 3 m, przy świetle naturalnym.

Uwagi końcowe


W sytuacjach spornych strony mogą zasięgnąć opinii systemodawcy lub niezależnych ekspertów.

____________
1) w takim rozwiązaniu należy liczyć się z możliwością wystąpienia tzw. „efektu biedronki” – czyli uwidocznienia talerzyków łączników na elewacji w okresie niskich temperatur lub wysokiej wilgotności względnej powietrza.

2) warstwa pośrednia może być pominięta wyłącznie jeśli wynika to z aprobaty technicznej

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)