X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 
 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - przewodnik

paragrafPRZEWODNIK PO ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie zostało uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2) (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.).


Uaktualnione treści w poszczególnych działach tematycznych, zostały oznaczone kursywą.

DZIAŁ I: Przepisy ogólne
§ 1. Przedmiot ustaleń rozporządzenia.
§ 2. Kiedy stosuje się przepisy rozporządzenia.
§ 3. Słowniczek pojęć.
§ 4. Podział pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
§ 5. Pomieszczenia które nie uważa się za przeznaczone na pobyt ludzi.
§ 6. Jak mierzyć wysokość budynku.


§ 7. Maksymalny pionowy wymiar budynku.
§ 8. Podział budynków w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych.
§ 9. Jak należy rozumieć wymiary określane w rozporządzeniu.

DZIAŁ II: Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Rozdział 1 – Usytuowanie budynku
§ 10. Przeznaczenie budynku – definicja.
§ 11. Lokalizacja budynku przeznaczonego na pobyt ludzi i uciążliwości.
§ 12. Dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków.
§ 13. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów i naturalne oświetlenie.

Rozdział 2 – Dojścia i dojazdy
§ 14. Dostęp działki budowlanej do komunikacji publicznej.
§ 15. Parametry i przeznaczenie ciągu komunikacyjnego prowadzącego do działki budowlanej.
§ 16. Dojścia i dojazdy do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
§ 17. Nachylenie dojść.

Rozdział 3 – Miejsca postojowe dla samochodów osobowych
§ 18. Urządzanie miejsca postojowego dla użytkowników stałych i przebywających okresowo na działce budowlanej.
§ 19. Najbliższe odległości rzeczywiste niezadaszonego zgrupowania miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego o pomieszczeń z oknami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.
§ 20. Odległość miejsc postojowych dla samochodów z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne.
§ 21. Parametry miejsc postojowych dla samochodów.

Rozdział 4 – Miejsca gromadzenia odpadków stałych
§ 22. Miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadków stałych.
§ 23. Odległości miejsc do gromadzenia odpadków stałych od okien i drzwi budynków przeznaczonych na pobyt ludzi i granicy sąsiedniej działki.
§ 24. Zbiorniki na odpady stałe przystosowane do okresowego opróżniania.
§ 25. Zasady lokalizacji trzepaków przy budynkach wielorodzinnych.

Rozdział 5 – Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
§ 26. Przyłączenia uzbrojenia działki lub budynku
§ 27. Wykorzystanie pod zabudowę zagrodową działki, która nie ma możliwości zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
§ 28. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
§ 29. Zmiany naturalnego spływu wód opadowych na teren sąsiedniej nieruchomości.
§ 30. Usytuowanie na działce budowlanej ujęć wody, urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ściekowy oraz odpadów stałych.

Rozdział 6 – Studnie
§ 31. Zasady sytuowania studni.
§ 32. Standardy jakim powinna odpowiadać studnia dostarczająca wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
§ 33. Zabezpieczenie rury studziennej.

Rozdział 7 – Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
§ 34. Lokalizacja zbiorników na nieczystości ciekłe.
§ 35. Zabezpieczenie i zamknięcie zbiorników na nieczystości ciekłe.
§ 36. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
§ 37. Sytuowanie przepływowych, szczelnych osadników podziemnych.
§ 38. Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników.

Rozdział 8 – Zieleń i urządzenia rekreacyjne
§ 39. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania.
§ 40. Placyki zabaw i miejsca rekreacyjne – lokalizacja, % powierzchni biologicznie czynnej, odległości urządzeń.

Rozdział 9 – Ogrodzenia
§ 41. Sytuowanie ogrodzenia na działce.
§ 42. Bramy, furtki i zapory ruchome.
§ 43. szerokość bramy.

DZIAŁ III: Budynki i pomieszczenia

Rozdział 1 – Wymagania ogólne
§ 44. Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych.
§ 45. Zaopatrzenie budynku przeznaczonego na pobyt ludzi.
§ 46. Doprowadzenie ciepłej wody.
§ 47. Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i technologicznych.
§ 48. Miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadowa i nieczystości.
§ 49. Instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur.
§ 50. Przewody kominowe do odprowadzania dymu i spalin.
§ 51. Wentylacja i klimatyzacja.
§ 52. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, baterii butli lub zbiorników stałych gazu płynnego.
§ 53. Wyposażenie w wewnętrzną instalację elektryczną i instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych.
§ 54. Warunki wyposażenia w dźwig osobowy.
§ 55. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych zapewniające dostęp do lokali mieszkalnych.
§ 56. Zaopatrzenie w instalację telekomunikacyjną, telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej.

Rozdział 2 – Oświetlenie i nasłonecznienie
§ 57. Oświetlenie dzienne (oświetlenie zewnętrzne) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi; powierzchnie okien.
§ 58. Oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym.
§ 59. Zasady zaopatrzenia w oświetlenie sztuczne.
§ 60. Wymagany czas nasłonecznienia.

Rozdział 3 – Wejścia do budynków i mieszkań
§ 61. Zasady lokalizacji wejść do budynków i mieszkań.
§ 62. Parametry drzwi wejściowych do budynku i wolnodostępnych pomieszczeń.
§ 63. Ochrona wejść z zewnątrz przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza.
§ 64. Oświetlenie zewnętrzne wejścia do budynku.
§ 65. Lokalizacja domowych skrzynek pocztowych w budynku wielorodzinnym.

Rozdział 4 – Schody i pochylnie
§ 66. Lokalizacja schodów stałych i pochylni w celu dostępu do pomieszczeń położonych na rożnych poziomach.
§ 67. Schody i pochylnie ruchome.
§ 68. Tabela granicznych wymiarów chodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu.
§ 69. Liczba i szerokość stopni w biegu.
§ 70. Wielkości nachyleń pochylni związanych z budynkiem.
§ 71. Pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 5 – Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
§ 72. Tabela wysokości pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
§ 73. Poziom podłogi względem poziomu terenu.
§ 74. Przystosowanie poziomu podłóg do ruchu osób niepełnosprawnych.
§ 75. Wymiary drzwi wewnętrznych.

Rozdział 6 – Pomieszczenia higienicznosanitarne
§ 76. Wymagania dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych.
§ 77. Parametry pomieszczeń higienicznosanitarnych.
§ 78. Ściany i posadzka pomieszczenia higienicznosanitarnego.
§ 80. Kubatura pomieszczenia higienicznosanitarnego.
§ 81. Kabina natryskowa w pomieszczeniu higienicznosanitarnym.
§ 82. Łazienki i wyposażenie łazienek w budynku zamieszkania zbiorowego.
§ 83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
§ 84. Ustępy ogólnodostępne w budynkach użyteczności publicznej.
§ 85. Ustępy ogólnodostępne w budynkach zamieszkania zbiorowego.
§ 86. Przystosowane ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych dla osób niepełnosprawnych.
§ 87. Usytuowanie ustępów publicznych i wymagania jakim powinny odpowiadać.
§ 88. Ustęp publiczny wbudowany w inny obiekt.
§ 89. Przepisy które nie dotyczą budynków zakwaterowania osób „osadzonych”.

Rozdział 7 – Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
§ 90. Przedmiot regulacji niniejszego rozdziału.
§ 91. Przewietrzanie mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
§ 92. Wyposażenie mieszkania w budynkach wielorodzinnych.
§ 93. Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym.
§ 94. Szerokości pomieszczeń w świetle ścian.
§ 95. Korytarze i przedpokoje – kształty i wymiary.

Rozdział 8 – Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
§ 96. Sytuowanie pomieszczeń technicznych.
§ 97. Parametry pomieszczenia technicznego i gospodarczego.
§ 98. Podłogi i zaopatrzenie w instalacje i urządzenia elektryczne.

Rozdział 9 – Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
§ 99. Sytuowanie dojść i przejść do dźwignic.
§ 100. Parametry dojść i przejść do dźwignic.
§ 101. Parametry drabin i klamer służących jako dojście lub przejście między różnymi poziomami.

Rozdział 10 – Garaże dla samochodów osobowych
§ 102. Parametry garażu do przechowywania samochodów osobowych jako samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu.
§ 103. Dojazd do garażu – parametry pochylni.
§ 104. Parametry drogi manewrowej do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym.
§ 105. Parametry dojść do garażu podziemnego lub wielopoziomowego.
§ 106. Parametry garażu usytuowanego w budynku o innym przeznaczeniu.
§ 107. Wymagania jakim powinna odpowiadać posadzka garażowa.
§ 108. Wentylacja w garażu zamkniętym.

Rozdział 11 – Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich
§ 109. Jakim potrzebom powinno odpowiadać pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego.
§ 110. Warunki jakie musi spełniać pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego.
§ 111. Uchylony
§ 112. Wyposażenie w i instalacje i urządzenia elektryczne.

DZIAŁ IV: Wyposażenie techniczne budynków

Rozdział 1 – Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
§ 113. Elementy jakie składają się na instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody.
§ 114. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku.
§ 115. Zestaw wodomierza głównego, w połączeniu z siecią wodociągową.
§ 116. Lokalizacja dla zestawu wodomierza głównego.
§ 117. Warunki jakie musi spełnić pomieszczenie lub studzienka, w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego.
§ 118. Instalacja ciepłej wody.
§ 119. Inny sposób ogrzewania wody.
§ 120. Punkty czerpalne ciepłej wody.
§ 121. Urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody.

Rozdział 2 – Kanalizacja ściekowa i deszczowa
§ 122. Instalacja kanalizacyjna.
§ 123. Urządzenia służące do oczyszczania.
§ 124. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna.
§ 125. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej.
§ 126. Odprowadzenie wody opadowej do wyodrębnionej kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
§ 127. Przyłączenie drenażu terenu przy budynku do przewodów odprowadzających ścieki do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej.

Rozdział 3 – Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych
§ 128. Zastosowanie wewnętrznych urządzeń zsypowych do usuwania odpadów.
§ 129. Warunki jakim powinny odpowiadać urządzenia zsypowe zainstalowane budynkiem.
§ 130. Lokalizacja górnej i dolnej komory zsypu.
§ 131. Rozwiązania techniczne urządzeń zsypowych.

Rozdział 4 – Instalacje ogrzewcze
§ 132. Wyposażenie w instalację ogrzewczą.
§ 133. Instalacja ogrzewcza wodna i powietrzna.
§ 134. Szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania budynku – normy i obliczanie.
§ 135. Aparatura kontrolna i pomiarowa instalacji ogrzewczych.
§ 136. Wymagania jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i olej opałowy oraz pomieszczenia składu paliwa i żuzlowni.
§ 137. Magazynowanie oleju opałowego.
§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej.
§ 139. Ochrona elementów wodnych instalacji ogrzewczych przed zamarzaniem.

Rozdział 5 – Przewody kominowe
§ 140. Lokalizacja przewodów (kanałów) kominowych w budynku.
§ 141. Przewody spalinowe i urządzenia wyciągowe, których stosowanie jest zamówione.
§ 142. Wyprowadzenie przewodów kominowych.
§ 143. Wymóg stosowania nasad kominowych.
§ 144. Obciążenie stropami przewodów kominowych.
§ 145. Przyłączenie urządzeń grzewczych do przewodów kominowych.
§ 146. Wloty przewodów kominowych.

Rozdział 6 – Wentylacja i klimatyzacja
§ 147. Zastosowanie wentylacji i klimatyzacji.
§ 148. Instalacja wentylacji i klimatyzacji w zależności od funkcji pomieszczeń.
§ 149. Wymagania jakie musi spełniać powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń.
§ 150. Zasady wentylacji pomieszczeń w zależności od funkcji jakie spełniają.
§ 151. Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego.
§ 152. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.
§ 153. Warunki jakie muszą spełniać przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
§ 154. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
§ 155. Skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

Rozdział 7 – Instalacja gazowa na paliwa gazowe
§ 156. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe.
§ 157. Wymagania jakie musi spełniać instalacja gazowa w budynku.
§ 158. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu.
§ 159. Kurek główny zainstalowany na przyłączu instalacji gazowej budynku zasilanego z sieci gazowej.
§ 160. Zaworu odcinające dopływ gazu.
§ 161. Zawór odcinający traktowany jako kurek główny.
§ 162. Lokalizacja instalacji urządzeń redukcyjnych.
§ 163. Podłączenie instalacji gazowej prowadzonej poniżej poziomu budynku lub z zewnątrz.
§ 164. Miejsca w których nie należy prowadzić instalacji gazowej i sposób jej wykonania.
§ 165. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej i sposób jej prowadzenia.
§ 166. Urządzenia pomiarowe zużycia gazu (gazomierzy).
§ 167. Gdzie nie można instalować gazomierzy.
§ 168. Prawidłowa lokalizacja i instalacja gazomierzy.
§ 169. Rozwiązania techniczne połączeń gazomierzy i urządzeń gazowych z instalacją.
§ 170. Instalacja urządzeń gazowych z otwarta i zamkniętą komorą spalania.
§ 171. Zabezpieczenia urządzeń bazowych pozostających bez stałego dozory w czasie ich użytkowania.
§ 172. Maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury.
§ 173. Warunki jakie należy spełnić przy instalowaniu urządzeń gazowych.
§ 174. Grzewcze urządzenia gazowe oraz przewody i kanały spalinowe.
§ 175. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe.
§ 176. Wymagania jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe.
§ 177. Warunki jakie należy spełnić aby zainstalować w budynku urządzenie gazowe zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli.
§ 178. Zasilanie instalacji gazowych w budynku lub w zespole budynków gazem płynnym z butli gazowej.
§ 179. Zasady zasilania instalacji gazowych w budynku lub w zespole budynków z jednego zbiornika lub ich zespołu gazem płynnym.

Rozdział 8 – Instalacja elektryczna
§ 180. Instalacja i urządzenia elektryczne – funkcje i zastosowanie.
§ 181. Oświetlenie awaryjne.
§ 182. Warunki jakie musi spełniać pomieszczenie stacji transformatorowej.
§ 183. Wymagane elementy instalacji elektrycznych.
§ 184. Uziomy instalacji elektrycznej.
§ 185. Urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej i główne ciągi instalacji elektrycznej.
§ 186. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku.
§ 187. Prowadzenie przewodów i kabli elektrycznych.
§ 188. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym.
§ 189. Wypusty oświetleniowe, gniazda wtyczkowe i łączniki wieloobwodowe.
§ 190. Zasilanie z tablic administracyjnych.
§ 191. Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa i sygnalizacja dzwonkowa.
§ 192. Instalacja telekomunikacyjna budynku.

Rozdział 9 – Urządzenia dźwigowe
§ 193. Parametry techniczno-użytkowe dźwigów.
§ 194. Dostęp do dźwigu.
§ 195. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną
przegrodą.
§ 196. Dźwigi z napędem elektrycznym i hydraulicznym.
§ 197. Zespoły napędowe, sytuowanie maszynowni i jej wyposażenie.
§ 198. Szyby i maszynownie dźwigów – lokalizacja i wykonanie.
§ 199. Prowadzenie dróg komunikacyjnych pod szybami dźwigowymi.
§ 200. Dźwigi w szpitalach i budynkach opieki społecznej.
§ 201. Elementy, które można umieszczać w szybach dźwigowych.
§ 202. Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni, linowni oraz
szyby dźwigów.

DZIAŁ V: Bezpieczeństwo konstrukcji
§ 203. Projektowanie i wykonywanie budynków i urządzeń z nimi związanych.
§ 204. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji - stany graniczne.
§ 205. Zabezpieczenia konstrukcji budynków.
§ 206. Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejącego.

DZIAŁ VI: Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 1 – Zasady ogólne
§ 207. Sposób projektowania i wykonania budynku zapewniający bezpieczeństwo w razie pożaru.
§ 208. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków lub ich części.
§ 208a. Klasy reakcji odpowiadające określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący.
§ 209. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe.
§ 210. Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie.
§ 211. Przepisy, których nie stosuje się do budynków zakwaterowania osób „osadzonych”.

Rozdział 2 – Odporność pożarowa budynków
§ 212. Pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części.
§ 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej.
§ 214. Stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne.
§ 215. Warunek przyjęcia klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2.
§ 216. Warunki jakie powinny spełniać elementy budynku odpowiednio do jego odporności pożarowej.
§ 217. Minimalna klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych w budynkach ZL IV i ZL V.
§ 218. Odporność ogniowa przekrycia dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego.
§ 219. Oddzielenie palnej izolacji cieplnej przekrycia dachu od wnętrza budynku.
§ 220. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie i magazyny oleju opałowego – klasy odporności ogniowej.
§ 221. Dach nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem.
§ 222. Sytuowanie pomieszczenia zagrożonego wybuchem, zastosowanie pasa międzykondygnacyjnego.
§ 223. Oddzielenie poziomów pasem międzykondygnacyjnym.
§ 224. Wysokość pasa miedzykondygnacyjnego.
§ 225. Mocowanie elementów okładzin elewacyjnych.

Rozdział 3 – Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
§ 226. Strefa pożarowa.
§ 227. Powierzchnie stref pożarowych ZL i dopuszczalne wielkości.
§ 228. Powierzchnie stref pożarowych PM i dopuszczalne wielkości.
§ 229. Dopuszczalne powiększenie powierzchni stref pożarowych.
§ 230. Zasady powiększenia strefy pożarowej o 100%.
§ 231. Powierzchnie stref pożarowych IN i dopuszczalne wielkości.
§ 232. Wymagania jakie muszą spełniać ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
§ 233. Kurtyna przeciwpożarowa.
§ 234. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego.
§ 235. Warunki jakie musi spełnić ściana oddzielenia przeciwpożarowego.

Rozdział 4 – Drogi ewakuacyjne
§ 236. Ewakuacja z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
§ 237. Odległości do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku.
§ 238. Pomieszczenia, które powinny mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 5 m.
§ 239. Łączna szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia – metody obliczeniowe.
§ 240. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej.
§ 241. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych.
§ 242. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych – metody obliczeniowe.
§ 243. Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL.
§ 244. Elementy, których zabrania się stosować na drogach ewakuacyjnych.
§ 245. Zastosowanie urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służące do usuwania dymu.
§ 246. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe.
§ 247. Zastosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW).
§ 248. Schody, które mogą nie spełniać wymagań stawianych drogom ewakuacyjnym.
§ 249. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej - klasa odporności ogniowej.
§ 250. Piwnice – zabezpieczenie w przypadku ewakuacji.
§ 251. Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze.
§ 252. Elementy, których nie zalicza się do dróg ewakuacji.
§ 253. Przystosowanie dźwigu do potrzeb ekip ratowniczych.
§ 254. Uchylony
§ 255. Uchylony.
§ 256. Długość drogi ewakuacyjnej.
§ 257. Drabiny ewakuacyjne.

Rozdział 5 – Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
§ 258. Zakaz stosowania elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.
§ 259. Odporność ogniowa podłóg, przegród instalacji.
§ 260. Łatwopalne przegrody i stałe elementy wyposażenia w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.
§ 261. Parametry siedzisk ustawionych w rzędach w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci.
§ 262. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone.
§ 263. Okładziny ścienne w łazienkach i saunach z piecykami gazowymi.
§ 264. Zabezpieczenie palnych elementów wystroju wnętrz, przez które prowadzone są przewody ogrzewcze.

Rozdział 6 – Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
§ 265. Lokalizacja, wykonanie i użytkowanie.
§ 266. Przewody spalinowe i dymowe.
§ 267. Przewody wentylacyjne.
§ 268. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
§ 269. Urządzenia wstrzymujące automatycznie pracę wentylatorów w razie powstania pożaru.
§ 270. Wymagania wobec instalacji wentylacji oddymiającej.

Rozdział 7 – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
§ 271. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego.
§ 272. Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej.
§ 273. Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce budowlanej.

Rozdział 8 – Wymagania przeciwpożarowe dla garaży
§ 274. Opis obiektów wobec których stosuje się wymagania przeciwpożarowe.
§ 275. Klasy odporności pożarowej garaży.
§ 276. Usytuowanie garażu zamkniętego i otwartego.
§ 277. Powierzchnia strefy pożarowej.
§ 278. Wyjścia ewakuacyjne.
§ 279. Podstawowe odległości dla garażu zamkniętego w budynku ZL.
§ 280. Połączenie garażu z budynkiem.
§ 281. Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych.

Rozdział 9 – Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich
§ 282. Klasa odporności pożarowej.
§ 283. Podłogi, ściany i stropy – wykonanie.
§ 284. Wymagania ewakuacyjne.
§ 285. Warunki lokalizacji części mieszkalnej i gospodarczej.

Rozdział 10 – Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych
§ 286. Podstawowe wymagania wykonawcze, odległości od innych budynków, zastosowanie materiałów, wyposażenie w instalacje.
§ 287. Warunki przeznaczenia budynku na cele widowiskowe.
§ 288. Pomieszczenie z obudową pneumatyczną.
§ 289. Wymagane wyposażenie budynku przeznaczonego na cele widowiskowe.
§ 290. Budynek typu namiotowego przeznaczony do celów widowiskowych.

DZIAŁ VII: Bezpieczezństwo użytkowania

§ 291. Wykonanie budynku i urządzeń z nim związanych.
§ 292. Wejścia do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych.
§ 293. zasady wykonania: tablic informacyjnych, daszków, balkonów, wystaw sklepowych, wejść, zewnętrznych schodów, pochylni i urządzeń oświetleniowych.
§ 294. Zasady wykonania: wpustów kanalizacyjnych, osłon otworów w płaszczyźnie chodnika lub przejścia, odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających ponad
poziom płaszczyzny.
§ 295. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli.
§ 296. Schody zewnętrzne i wewnętrzne.
§ 297. Konstrukcja schodów, pochylni, pomostów i galerii.
§ 298. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach.
§ 299. Okna w budynku powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej.
§ 300. Kraty i okiennice
§ 301. Odległość między między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą.
§ 302. Temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania.
§ 303. Zastosowanie balkonów i loggii.
§ 304. Przeszklenia ścian i dachów.
§ 305. Posadzki, dojścia do budynków, wykładziny, pochylni i schodów.
§ 306. Powierzchnie spoczników schodów i pochylni.
§ 307. Zmienne obciążenia użytkowe stropów, schodów lub pomostów roboczych.
§ 308. Wyjście na dach.

DZIAŁ VIII: Higiena i zdrowie

Rozdział 1 – Wymagania ogólne
§ 309. Wymagania projektu i wykonania budynku z zakresu higieny i zdrowia.

Rozdział 2 – Ochrona czystości powietrza
§ 310. Stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie w trakcie użytkowania.
§ 311. Urządzenia unieszkodliwiające działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
§ 312. Materiały budowlane emitujące szkodliwe związki – warunki użytkowania budynku.

Rozdział 3 – Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi
§ 313. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i dla inwentarza żywego – materiały budowlane.
§ 314. Lokalizacja budynku przeznaczonego na pobyt ludzi.

Rozdział 4 – Ochrona przed zawilgoceniem i korozja biologiczna
§ 315. Wykonanie budynku ze względu na działania atmosferyczne.
§ 316. Przenikanie wód gruntowych do pomieszczeń – drenaż.
§ 317. Izolacja przeciwwilgociowa.
§ 318. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych.
§ 319. Spadki umożliwiające odpływ wód opadowych i z topniejącego śniegu.
§ 320. Posadzki balkonów, loggii i tarasów.
§ 321. Temperatura na wewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych.
§ 322. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku.

DZIAŁ IX: Ochrona przed hałasem i drganiami
§ 323. Ochrona akustyczna budynku.
§ 324. Budynek, w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać uciążliwe dla otoczenia hałasy lub drgania.
§ 325. Sytuowanie budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.
§ 326. Wymagania akustyczne dla budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.
§ 327. Lokalizacja urządzeń technicznych o szczególnej uciążliwości.

DZIAŁ X: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
§ 328. Projekt i wykonanie instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych.
§ 329. Zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego.

DZIAŁ XI: Przepisy przejściowe i końcowe
§ 330. Kiedy nie stosuje się przepisów rozporządzenia.
§ 331. Rozporządzenie które traci moc.
§ 332. Termin wejścia rozporządzenia w życie.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Przepisy i rozporządzenia
2016-05-14 12:59:27
Tagi do artykułu: Dz. U. Nr 75, poz. 690 | Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Studnie | oświetlenie zewnętrzne
 
A co urzędasa obchodzi co ja chcę zbudować.
G.. Cię to powinno obchodzić i gdzieś mam czy to się komuś podoba.
Mam działkę i powinienem móc sobie na niej postawić co tylko chcę, tak żeby nie szkodzić sąsiadowi, a jak z czego to powinien być moój problem!
gość_Jarek @ 2012-03-02 02:32:33
Użytkownik irek dnia 31 sierpień 2010 - 21:51 napisałBrawo.Same konkrety.Trzeba mieć łeb żeby napisać coś takiego.Chcę zbudować budynek gospodarczy do 25m2 na zgłoszenie i jeżeli ktoś myśli że to jest takie proste to się myli.To co może wymyślić urzędnik to przechodzi ludzkie pojęcie a ma takie prawo.Chcą żebym się ustosunkował do 8.paragraf.Życzę powodzenia żeby to zrobić trzeba rozgryść jeszcze 20 innych bo jeden oddnosi się do drugiego czyli masło jest maślane.Jeżeli ktoś myśli że budowa na zgłoszenie to tylko kwestia złożenia wniosku to się myli do tego jeszcze rysunki rzuty itp.jak do budowy domu
..
NO ALEŻ OCZYWIŚCIE , NAJLEPIEJ JESZCZE ... więcej na forum
gość_booa @ 2012-02-21 07:33:53
Pokaż więcej komentarzy
 
 
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać nowy komentarz...
 
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
formalności

Decyzja o warunkach zabudowy

Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace.
paragraf

Rozdział 15 - Użytkowanie instalacji elektrycznej

Rozdział 15 reguluje zasady prawidłowego funkcjonowania oraz sposób użytkowania i konserwacji instalacji elektrycznej...
wózek widłowy

BHP pracy wózkiem widłowym

Bezpieczeństwo i higienę pracy z wózkiem widłowym reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Przepisy określają w sposób jednoznaczny i dokładny jak należy transportować przedmioty ze względu na ich ciężar.
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

DZIAŁ II - Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

paragraf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - DZIAŁ II : Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

DZIAŁ XI - Przepisy przejściowe i końcowe

paragraf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - DZIAŁ XI : Przepisy przejściowe i końcowe

DZIAŁ X - Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

paragraf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - DZIAŁ X : Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

DZIAŁ IX - Ochrona przed hałasem i drganiami

paragraf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - DZIAŁ IX : Ochrona przed hałasem i drganiami