Wypowiedzenie umowy najmu – wzór, omówienie, wskazówki

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego bądź najemcę wymaga przygotowania odpowiedniego pisma oraz uwzględnienia okresu wypowiedzenia, który obowiązuje bez względu na to, czy został wcześniej uzgodniony przez strony. Podpowiadamy, jak napisać wypowiedzenie umowy najmu oraz na co zwrócić uwagę, decydując się na podjęcie takiej decyzji.

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego lub najemcę

Zasady wypowiedzenia umowy różnią się w zależności od tego, czy została ona zawarta na czas określony, czy też nieoznaczony, przy czym za tę drugą uważa się również umowę, w której nie wyznaczono jasno czasu jej trwania, a nie wynika on w jednoznacznie z okoliczności.

Umowa na czas nieoznaczony

Umowa  na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana z inicjatywy jednej ze stron w dowolnym momencie. Warto wiedzieć, że okres wypowiedzenia obowiązuje nas bez względu na to, czy został wcześniej wyszczególniony w umowie. Jeśli w treści nie określono warunków wypowiedzenia, umowa może zostać zerwana przy zachowaniu terminów ustawowych wskazanych w Kodeksie cywilnym:

 • dla najmu dziennego – dzień wcześniej,
 • gdy czynsz jest płatny w okresach krótszych niż miesiąc – 3 dni naprzód,
 • gdy czynsz opłacany jest raz w miesiącu – miesiąc naprzód pod koniec miesiąca kalendarzowego,
 • gdy w czynsz opłacany jest w odstępach dłuższych niż raz w miesiącu – na  koniec kwartału kalendarzowego,
 • najpóźniej trzy miesiące naprzód.

Bywają jednak szczególne sytuacje, w których wynajmujący może złożyć wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez zachowania powyższych terminów. Ma on do tego prawo:

 • kiedy najemca użytkuje lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem pomimo pisemnego upomnienia,
  gdy  lokal został przez najemcę wynajęty, podnajęty albo oddany do użytku osobie trzeciej bez pisemnej zgody wynajmującego,
 • gdy postępowanie najemcy prowadzi do naruszenia porządku w lokalu i powstania szkód,
 • gdy pojawiają się zaległości w opłatach czynszu, o czym najemca został wcześniej poinformowany na piśmie, a mimo to nie dotrzymał wyznaczonego terminu uiszczenia zaległości.

Najemca ma natomiast prawo do zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli odkryje, że lokal ma wady, o których nie został on uprzedzony w momencie jego przekazania.

Umowa na czas określony

Umowa najmu na czas określony daje nam dużo mniejsze możliwości w zakresie złożenia wypowiedzenia, chyba że zostało to wcześniej przewidziane w jej treści. Jeśli kwestia ta nie została uregulowana w momencie zawarcia umowy, jej zerwanie nastąpi wyłącznie w szczególnych przypadkach. Aby uniknąć w przyszłości ewentualnych komplikacji związanych z wypowiedzeniem umowy najmu lokalu mieszkalnego, warto zadbać o umieszczenie w dokumencie informacji, na jakich warunkach zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem przed terminem.

Wypowiedzenie umowy najmu

fot. Wypowiedzenie umowy najmu krok po kroku

Rozwiązanie umowy najmu – wzór

Bez względu na to, która ze stron składa wypowiedzenie, powinno ono zostać sporządzone na piśmie z uwzględnieniem pewnych stałych elementów:

 • dane osoby wypowiadającej oraz tej, wobec której wypowiedziana zostaje umowa – imię, nazwisko, adres oraz  numer i seria dowodu osobistego,
 • podstawa prawna wypowiedzenia (np. numer paragrafu zawartego w umowie najmu bądź przepis kodeksu cywilnego),
 • przedmiot wypowiedzenia (np. adres lokalu, którego wypowiedzenie dotyczy),
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy najmu, obowiązkowe w przypadku lokalu mieszkalnego,
 • własnoręczny podpis każdej ze stron.

Poniżej prezentujemy przykładowe wypowiedzenie umowy najmu mieszkania –  wzór możemy modyfikować przy zachowaniu niezbędnych elementów.

Trąbki Wielkie, 1 kwietnia 2019 r.

Marta Nowak
Ul. Dębowa 15/2
12-345 Trąbki Wielkie
Dowód osobisty seria ABC nr 123456
zwana dalej Najemcą/Wynajmującym

Do Pana

Piotra Kowalskiego
ul. Świerkowa 14/3
12-478 Bielsko-Biała
zwanego dalej Najemcą/Wynajmującym

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU PRZEZ NAJEMCĘ/WYNAJMUJĄCEGO

Podstawa wypowiedzenia: par. 6 pkt 5 umowy najmu lokalu mieszkalnego, zawartej w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Uprzejmie informuję, że wypowiadam wynajem/najem lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 45/5 w Kudowie-Zdroju. Na podstawie par. 8 pkt 2 umowy najmu lokalu mieszkalnego, zawartej 12 czerwca 2018 roku, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc od daty otrzymania niniejszego dokumentu. Zobowiązuję się do uiszczenia zaległych zobowiązań, a  także opuszczenia lokalu do dnia 1 maja 2019 roku.

Uzasadnienie: Wypowiadam wynajem lokalu mieszkalnego z powodu wyjazdu na studia i zmiany miejsca zamieszkania.

Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………….
(podpis Wynajmującego)

…………………..
(podpis Najemcy)

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór

fot. Wypowiedzenie umowy najmu – wzór

Przykładowe uzasadnienie wypowiedzenia umowy najmu

W przypadku umowy na czas nieokreślony wypowiedzenie może zostać złożone w dowolnym momencie. Uzasadnieniem takiej decyzji może być więc na przykład zmiana sytuacji życiowej – decyzja o podjęciu pracy, wyjazd na studia czy w przypadku najmującego chęć sprzedaży mieszkania.

Wypowiedzenie umowy najmu  – wzór to nie wszystko

Kwestie związane z ewentualnym wypowiedzeniem umowy najmu warto zawsze uzgodnić już na etapie jej zawierania. Choć Kodeks Cywilny oraz  Ustawa o ochronie praw lokatorów uwzględnia informacje na temat okresu wypowiedzenia umów na czas nieokreślony, to już w przypadku umów o oznaczonym czasie trwania uregulowanie tych kwestii leży po naszej stronie. Ujęcie w umowie odpowiednich zapisów nie wymaga zbyt wiele wysiłku, tymczasem może pomóc nam uniknąć kłopotliwych sytuacji w przyszłości.

Sending
Ocena artykułu
5 (1 głos)