Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – 6 maja 2010

paragraf

fot. paragraf

Z dniem 6 maja 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).
Sejm na wniosek Senatu uchwalił zmianę art. 49b ust. 2, który mówi o budowie obiektu budowanego bez zgłoszenia.

Zgodnie ze zmianą, jeśli obiekt budowlany jest zgodny z ustaleniami MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie narusza przepisów techniczno-budowlanych, budowa zostanie wstrzymana. Inwestor otrzyma termin 30 dni na dostarczenie dokumentacji wymienionej w art. 49b ust. 2 podpunkty od 1) do 3).

Zmiany do ustawy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. 1)) zostały wprowadzone do treści prawa budowlanego opublikowanej na naszym serwisie, w artykule:
Przewodnik po prawie budowlanym:
Rozdział 5: Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

Treść ustawy z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) została przytoczona poniżej:

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.1)) w art. 49b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem – gdy budowa nie została zakończona – prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:

1)   dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2 i 4;
2)   projektu zagospodarowania działki lub terenu;
3) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.".
 
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
_____________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)