Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – przewodnik

paragraf

fot. paragraf

PRZEWODNIK PO ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie zostało uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2) (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.).

Uaktualnione treści w poszczególnych działach tematycznych, zostały oznaczone kursywą.

DZIAŁ I: Przepisy ogólne
§ 1. Przedmiot ustaleń rozporządzenia.
§ 2. Kiedy stosuje się przepisy rozporządzenia.
§ 3. Słowniczek pojęć.
§ 4. Podział pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
§ 5. Pomieszczenia które nie uważa się za przeznaczone na pobyt ludzi.
§ 6. Jak mierzyć wysokość budynku.
§ 7. Maksymalny pionowy wymiar budynku.
§ 8. Podział budynków w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych.
§ 9. Jak należy rozumieć wymiary określane w rozporządzeniu.

DZIAŁ II: Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Rozdział 1 – Usytuowanie budynku
§ 10. Przeznaczenie budynku – definicja.
§ 11. Lokalizacja budynku przeznaczonego na pobyt ludzi i uciążliwości.
§ 12. Dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków.
§ 13. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów i naturalne oświetlenie.

Rozdział 2 – Dojścia i dojazdy
§ 14. Dostęp działki budowlanej do komunikacji publicznej.
§ 15. Parametry i przeznaczenie ciągu komunikacyjnego prowadzącego do działki budowlanej.
§ 16. Dojścia i dojazdy do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
§ 17. Nachylenie dojść.

Rozdział 3 – Miejsca postojowe dla samochodów osobowych
§ 18. Urządzanie miejsca postojowego dla użytkowników stałych i przebywających okresowo na działce budowlanej.
§ 19. Najbliższe odległości rzeczywiste niezadaszonego zgrupowania miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego o pomieszczeń z oknami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.
§ 20. Odległość miejsc postojowych dla samochodów z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne.
§ 21. Parametry miejsc postojowych dla samochodów.

Rozdział 4 – Miejsca gromadzenia odpadków stałych
§ 22. Miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadków stałych.
§ 23. Odległości miejsc do gromadzenia odpadków stałych od okien i drzwi budynków przeznaczonych na pobyt ludzi i granicy sąsiedniej działki.
§ 24. Zbiorniki na odpady stałe przystosowane do okresowego opróżniania.
§ 25. Zasady lokalizacji trzepaków przy budynkach wielorodzinnych.

Rozdział 5 – Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
§ 26. Przyłączenia uzbrojenia działki lub budynku
§ 27. Wykorzystanie pod zabudowę zagrodową działki, która nie ma możliwości zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
§ 28. Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
§ 29. Zmiany naturalnego spływu wód opadowych na teren sąsiedniej nieruchomości.
§ 30. Usytuowanie na działce budowlanej ujęć wody, urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ściekowy oraz odpadów stałych.

Rozdział 6 – Studnie
§ 31. Zasady sytuowania studni.
§ 32. Standardy jakim powinna odpowiadać studnia dostarczająca wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
§ 33. Zabezpieczenie rury studziennej.

Rozdział 7 – Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
§ 34. Lokalizacja zbiorników na nieczystości ciekłe.
§ 35. Zabezpieczenie i zamknięcie zbiorników na nieczystości ciekłe.
§ 36. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
§ 37. Sytuowanie przepływowych, szczelnych osadników podziemnych.
§ 38. Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników.

Rozdział 8 – Zieleń i urządzenia rekreacyjne
§ 39. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania.
§ 40. Placyki zabaw i miejsca rekreacyjne – lokalizacja, % powierzchni biologicznie czynnej, odległości urządzeń.

Rozdział 9 – Ogrodzenia
§ 41. Sytuowanie ogrodzenia na działce.
§ 42. Bramy, furtki i zapory ruchome.
§ 43. szerokość bramy.

DZIAŁ III: Budynki i pomieszczenia

Rozdział 1 – Wymagania ogólne
§ 44. Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych.
§ 45. Zaopatrzenie budynku przeznaczonego na pobyt ludzi.
§ 46. Doprowadzenie ciepłej wody.
§ 47. Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i technologicznych.
§ 48. Miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadowa i nieczystości.
§ 49. Instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur.
§ 50. Przewody kominowe do odprowadzania dymu i spalin.
§ 51. Wentylacja i klimatyzacja.
§ 52. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, baterii butli lub zbiorników stałych gazu płynnego.
§ 53. Wyposażenie w wewnętrzną instalację elektryczną i instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych.
§ 54. Warunki wyposażenia w dźwig osobowy.
§ 55. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych zapewniające dostęp do lokali mieszkalnych.
§ 56. Zaopatrzenie w instalację telekomunikacyjną, telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej.

Rozdział 2 – Oświetlenie i nasłonecznienie
§ 57. Oświetlenie dzienne (oświetlenie zewnętrzne) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi; powierzchnie okien.
§ 58. Oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym.
§ 59. Zasady zaopatrzenia w oświetlenie sztuczne.
§ 60. Wymagany czas nasłonecznienia.

Rozdział 3 – Wejścia do budynków i mieszkań
§ 61. Zasady lokalizacji wejść do budynków i mieszkań.
§ 62. Parametry drzwi wejściowych do budynku i wolnodostępnych pomieszczeń.
§ 63. Ochrona wejść z zewnątrz przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza.
§ 64. Oświetlenie zewnętrzne wejścia do budynku.
§ 65. Lokalizacja domowych skrzynek pocztowych w budynku wielorodzinnym.

Rozdział 4 – Schody i pochylnie
§ 66. Lokalizacja schodów stałych i pochylni w celu dostępu do pomieszczeń położonych na rożnych poziomach.
§ 67. Schody i pochylnie ruchome.
§ 68. Tabela granicznych wymiarów chodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu.
§ 69. Liczba i szerokość stopni w biegu.
§ 70. Wielkości nachyleń pochylni związanych z budynkiem.
§ 71. Pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 5 – Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
§ 72. Tabela wysokości pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
§ 73. Poziom podłogi względem poziomu terenu.
§ 74. Przystosowanie poziomu podłóg do ruchu osób niepełnosprawnych.
§ 75. Wymiary drzwi wewnętrznych.

Rozdział 6 – Pomieszczenia higienicznosanitarne
§ 76. Wymagania dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych.
§ 77. Parametry pomieszczeń higienicznosanitarnych.
§ 78. Ściany i posadzka pomieszczenia higienicznosanitarnego.
§ 80. Kubatura pomieszczenia higienicznosanitarnego.
§ 81. Kabina natryskowa w pomieszczeniu higienicznosanitarnym.
§ 82. Łazienki i wyposażenie łazienek w budynku zamieszkania zbiorowego.
§ 83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
§ 84. Ustępy ogólnodostępne w budynkach użyteczności publicznej.
§ 85. Ustępy ogólnodostępne w budynkach zamieszkania zbiorowego.
§ 86. Przystosowane ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych dla osób niepełnosprawnych.
§ 87. Usytuowanie ustępów publicznych i wymagania jakim powinny odpowiadać.
§ 88. Ustęp publiczny wbudowany w inny obiekt.
§ 89. Przepisy które nie dotyczą budynków zakwaterowania osób „osadzonych”.

Rozdział 7 – Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
§ 90. Przedmiot regulacji niniejszego rozdziału.
§ 91. Przewietrzanie mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
§ 92. Wyposażenie mieszkania w budynkach wielorodzinnych.
§ 93. Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym.
§ 94. Szerokości pomieszczeń w świetle ścian.
§ 95. Korytarze i przedpokoje – kształty i wymiary.

Rozdział 8 – Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
§ 96. Sytuowanie pomieszczeń technicznych.
§ 97. Parametry pomieszczenia technicznego i gospodarczego.
§ 98. Podłogi i zaopatrzenie w instalacje i urządzenia elektryczne.

Rozdział 9 – Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
§ 99. Sytuowanie dojść i przejść do dźwignic.
§ 100. Parametry dojść i przejść do dźwignic.
§ 101. Parametry drabin i klamer służących jako dojście lub przejście między różnymi poziomami.

Rozdział 10 – Garaże dla samochodów osobowych
§ 102. Parametry garażu do przechowywania samochodów osobowych jako samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu.
§ 103. Dojazd do garażu – parametry pochylni.
§ 104. Parametry drogi manewrowej do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym.
§ 105. Parametry dojść do garażu podziemnego lub wielopoziomowego.
§ 106. Parametry garażu usytuowanego w budynku o innym przeznaczeniu.
§ 107. Wymagania jakim powinna odpowiadać posadzka garażowa.
§ 108. Wentylacja w garażu zamkniętym.

Rozdział 11 – Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich
§ 109. Jakim potrzebom powinno odpowiadać pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego.
§ 110. Warunki jakie musi spełniać pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego.
§ 111. Uchylony
§ 112. Wyposażenie w i instalacje i urządzenia elektryczne.

DZIAŁ IV: Wyposażenie techniczne budynków

Rozdział 1 – Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
§ 113. Elementy jakie składają się na instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody.
§ 114. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku.
§ 115. Zestaw wodomierza głównego, w połączeniu z siecią wodociągową.
§ 116. Lokalizacja dla zestawu wodomierza głównego.
§ 117. Warunki jakie musi spełnić pomieszczenie lub studzienka, w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego.
§ 118. Instalacja ciepłej wody.
§ 119. Inny sposób ogrzewania wody.
§ 120. Punkty czerpalne ciepłej wody.
§ 121. Urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody.

Rozdział 2 – Kanalizacja ściekowa i deszczowa
§ 122. Instalacja kanalizacyjna.
§ 123. Urządzenia służące do oczyszczania.
§ 124. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna.
§ 125. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej.
§ 126. Odprowadzenie wody opadowej do wyodrębnionej kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
§ 127. Przyłączenie drenażu terenu przy budynku do przewodów odprowadzających ścieki do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej.

Rozdział 3 – Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych
§ 128. Zastosowanie wewnętrznych urządzeń zsypowych do usuwania odpadów.
§ 129. Warunki jakim powinny odpowiadać urządzenia zsypowe zainstalowane budynkiem.
§ 130. Lokalizacja górnej i dolnej komory zsypu.
§ 131. Rozwiązania techniczne urządzeń zsypowych.

Rozdział 4 – Instalacje ogrzewcze
§ 132. Wyposażenie w instalację ogrzewczą.
§ 133. Instalacja ogrzewcza wodna i powietrzna.
§ 134. Szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania budynku – normy i obliczanie.
§ 135. Aparatura kontrolna i pomiarowa instalacji ogrzewczych.
§ 136. Wymagania jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i olej opałowy oraz pomieszczenia składu paliwa i żuzlowni.
§ 137. Magazynowanie oleju opałowego.
§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej.
§ 139. Ochrona elementów wodnych instalacji ogrzewczych przed zamarzaniem.

Rozdział 5 – Przewody kominowe
§ 140. Lokalizacja przewodów (kanałów) kominowych w budynku.
§ 141. Przewody spalinowe i urządzenia wyciągowe, których stosowanie jest zamówione.
§ 142. Wyprowadzenie przewodów kominowych.
§ 143. Wymóg stosowania nasad kominowych.
§ 144. Obciążenie stropami przewodów kominowych.
§ 145. Przyłączenie urządzeń grzewczych do przewodów kominowych.
§ 146. Wloty przewodów kominowych.

Rozdział 6 – Wentylacja i klimatyzacja
§ 147. Zastosowanie wentylacji i klimatyzacji.
§ 148. Instalacja wentylacji i klimatyzacji w zależności od funkcji pomieszczeń.
§ 149. Wymagania jakie musi spełniać powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń.
§ 150. Zasady wentylacji pomieszczeń w zależności od funkcji jakie spełniają.
§ 151. Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego.
§ 152. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.
§ 153. Warunki jakie muszą spełniać przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
§ 154. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
§ 155. Skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

Rozdział 7 – Instalacja gazowa na paliwa gazowe
§ 156. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe.
§ 157. Wymagania jakie musi spełniać instalacja gazowa w budynku.
§ 158. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu.
§ 159. Kurek główny zainstalowany na przyłączu instalacji gazowej budynku zasilanego z sieci gazowej.
§ 160. Zaworu odcinające dopływ gazu.
§ 161. Zawór odcinający traktowany jako kurek główny.
§ 162. Lokalizacja instalacji urządzeń redukcyjnych.
§ 163. Podłączenie instalacji gazowej prowadzonej poniżej poziomu budynku lub z zewnątrz.
§ 164. Miejsca w których nie należy prowadzić instalacji gazowej i sposób jej wykonania.
§ 165. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej i sposób jej prowadzenia.
§ 166. Urządzenia pomiarowe zużycia gazu (gazomierzy).
§ 167. Gdzie nie można instalować gazomierzy.
§ 168. Prawidłowa lokalizacja i instalacja gazomierzy.
§ 169. Rozwiązania techniczne połączeń gazomierzy i urządzeń gazowych z instalacją.
§ 170. Instalacja urządzeń gazowych z otwarta i zamkniętą komorą spalania.
§ 171. Zabezpieczenia urządzeń bazowych pozostających bez stałego dozory w czasie ich użytkowania.
§ 172. Maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury.
§ 173. Warunki jakie należy spełnić przy instalowaniu urządzeń gazowych.
§ 174. Grzewcze urządzenia gazowe oraz przewody i kanały spalinowe.
§ 175. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe.
§ 176. Wymagania jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe.
§ 177. Warunki jakie należy spełnić aby zainstalować w budynku urządzenie gazowe zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli.
§ 178. Zasilanie instalacji gazowych w budynku lub w zespole budynków gazem płynnym z butli gazowej.
§ 179. Zasady zasilania instalacji gazowych w budynku lub w zespole budynków z jednego zbiornika lub ich zespołu gazem płynnym.

Rozdział 8 – Instalacja elektryczna
§ 180. Instalacja i urządzenia elektryczne – funkcje i zastosowanie.
§ 181. Oświetlenie awaryjne.
§ 182. Warunki jakie musi spełniać pomieszczenie stacji transformatorowej.
§ 183. Wymagane elementy instalacji elektrycznych.
§ 184. Uziomy instalacji elektrycznej.
§ 185. Urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej i główne ciągi instalacji elektrycznej.
§ 186. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku.
§ 187. Prowadzenie przewodów i kabli elektrycznych.
§ 188. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym.
§ 189. Wypusty oświetleniowe, gniazda wtyczkowe i łączniki wieloobwodowe.
§ 190. Zasilanie z tablic administracyjnych.
§ 191. Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa i sygnalizacja dzwonkowa.
§ 192. Instalacja telekomunikacyjna budynku.

Rozdział 9 – Urządzenia dźwigowe
§ 193. Parametry techniczno-użytkowe dźwigów.
§ 194. Dostęp do dźwigu.
§ 195. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną
przegrodą.
§ 196. Dźwigi z napędem elektrycznym i hydraulicznym.
§ 197. Zespoły napędowe, sytuowanie maszynowni i jej wyposażenie.
§ 198. Szyby i maszynownie dźwigów – lokalizacja i wykonanie.
§ 199. Prowadzenie dróg komunikacyjnych pod szybami dźwigowymi.
§ 200. Dźwigi w szpitalach i budynkach opieki społecznej.
§ 201. Elementy, które można umieszczać w szybach dźwigowych.
§ 202. Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni, linowni oraz
szyby dźwigów.

DZIAŁ V: Bezpieczeństwo konstrukcji
§ 203. Projektowanie i wykonywanie budynków i urządzeń z nimi związanych.
§ 204. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji – stany graniczne.
§ 205. Zabezpieczenia konstrukcji budynków.
§ 206. Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejącego.

DZIAŁ VI: Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 1 – Zasady ogólne
§ 207. Sposób projektowania i wykonania budynku zapewniający bezpieczeństwo w razie pożaru.
§ 208. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków lub ich części.
§ 208a. Klasy reakcji odpowiadające określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący.
§ 209. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe.
§ 210. Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie.
§ 211. Przepisy, których nie stosuje się do budynków zakwaterowania osób „osadzonych”.

Rozdział 2 – Odporność pożarowa budynków
§ 212. Pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części.
§ 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej.
§ 214. Stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne.
§ 215. Warunek przyjęcia klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2.
§ 216. Warunki jakie powinny spełniać elementy budynku odpowiednio do jego odporności pożarowej.
§ 217. Minimalna klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych w budynkach ZL IV i ZL V.
§ 218. Odporność ogniowa przekrycia dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego.
§ 219. Oddzielenie palnej izolacji cieplnej przekrycia dachu od wnętrza budynku.
§ 220. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie i magazyny oleju opałowego – klasy odporności ogniowej.
§ 221. Dach nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem.
§ 222. Sytuowanie pomieszczenia zagrożonego wybuchem, zastosowanie pasa międzykondygnacyjnego.
§ 223. Oddzielenie poziomów pasem międzykondygnacyjnym.
§ 224. Wysokość pasa miedzykondygnacyjnego.
§ 225. Mocowanie elementów okładzin elewacyjnych.

Rozdział 3 – Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
§ 226. Strefa pożarowa.
§ 227. Powierzchnie stref pożarowych ZL i dopuszczalne wielkości.
§ 228. Powierzchnie stref pożarowych PM i dopuszczalne wielkości.
§ 229. Dopuszczalne powiększenie powierzchni stref pożarowych.
§ 230. Zasady powiększenia strefy pożarowej o 100%.
§ 231. Powierzchnie stref pożarowych IN i dopuszczalne wielkości.
§ 232. Wymagania jakie muszą spełniać ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
§ 233. Kurtyna przeciwpożarowa.
§ 234. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego.
§ 235. Warunki jakie musi spełnić ściana oddzielenia przeciwpożarowego.

Rozdział 4 – Drogi ewakuacyjne
§ 236. Ewakuacja z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
§ 237. Odległości do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku.
§ 238. Pomieszczenia, które powinny mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 5 m.
§ 239. Łączna szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia – metody obliczeniowe.
§ 240. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej.
§ 241. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych.
§ 242. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych – metody obliczeniowe.
§ 243. Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL.
§ 244. Elementy, których zabrania się stosować na drogach ewakuacyjnych.
§ 245. Zastosowanie urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służące do usuwania dymu.
§ 246. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe.
§ 247. Zastosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW).
§ 248. Schody, które mogą nie spełniać wymagań stawianych drogom ewakuacyjnym.
§ 249. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej – klasa odporności ogniowej.
§ 250. Piwnice – zabezpieczenie w przypadku ewakuacji.
§ 251. Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze.
§ 252. Elementy, których nie zalicza się do dróg ewakuacji.
§ 253. Przystosowanie dźwigu do potrzeb ekip ratowniczych.
§ 254. Uchylony
§ 255. Uchylony.
§ 256. Długość drogi ewakuacyjnej.
§ 257. Drabiny ewakuacyjne.

Rozdział 5 – Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
§ 258. Zakaz stosowania elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.
§ 259. Odporność ogniowa podłóg, przegród instalacji.
§ 260. Łatwopalne przegrody i stałe elementy wyposażenia w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.
§ 261. Parametry siedzisk ustawionych w rzędach w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci.
§ 262. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone.
§ 263. Okładziny ścienne w łazienkach i saunach z piecykami gazowymi.
§ 264. Zabezpieczenie palnych elementów wystroju wnętrz, przez które prowadzone są przewody ogrzewcze.

Rozdział 6 – Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
§ 265. Lokalizacja, wykonanie i użytkowanie.
§ 266. Przewody spalinowe i dymowe.
§ 267. Przewody wentylacyjne.
§ 268. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
§ 269. Urządzenia wstrzymujące automatycznie pracę wentylatorów w razie powstania pożaru.
§ 270. Wymagania wobec instalacji wentylacji oddymiającej.

Rozdział 7 – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
§ 271. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego.
§ 272. Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej.
§ 273. Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce budowlanej.

Rozdział 8 – Wymagania przeciwpożarowe dla garaży
§ 274. Opis obiektów wobec których stosuje się wymagania przeciwpożarowe.
§ 275. Klasy odporności pożarowej garaży.
§ 276. Usytuowanie garażu zamkniętego i otwartego.
§ 277. Powierzchnia strefy pożarowej.
§ 278. Wyjścia ewakuacyjne.
§ 279. Podstawowe odległości dla garażu zamkniętego w budynku ZL.
§ 280. Połączenie garażu z budynkiem.
§ 281. Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych.

Rozdział 9 – Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich
§ 282. Klasa odporności pożarowej.
§ 283. Podłogi, ściany i stropy – wykonanie.
§ 284. Wymagania ewakuacyjne.
§ 285. Warunki lokalizacji części mieszkalnej i gospodarczej.

Rozdział 10 – Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych
§ 286. Podstawowe wymagania wykonawcze, odległości od innych budynków, zastosowanie materiałów, wyposażenie w instalacje.
§ 287. Warunki przeznaczenia budynku na cele widowiskowe.
§ 288. Pomieszczenie z obudową pneumatyczną.
§ 289. Wymagane wyposażenie budynku przeznaczonego na cele widowiskowe.
§ 290. Budynek typu namiotowego przeznaczony do celów widowiskowych.

DZIAŁ VII: Bezpieczezństwo użytkowania

§ 291. Wykonanie budynku i urządzeń z nim związanych.
§ 292. Wejścia do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych.
§ 293. zasady wykonania: tablic informacyjnych, daszków, balkonów, wystaw sklepowych, wejść, zewnętrznych schodów, pochylni i urządzeń oświetleniowych.
§ 294. Zasady wykonania: wpustów kanalizacyjnych, osłon otworów w płaszczyźnie chodnika lub przejścia, odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających ponad
poziom płaszczyzny.
§ 295. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli.
§ 296. Schody zewnętrzne i wewnętrzne.
§ 297. Konstrukcja schodów, pochylni, pomostów i galerii.
§ 298. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach.
§ 299. Okna w budynku powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej.
§ 300. Kraty i okiennice
§ 301. Odległość między między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą.
§ 302. Temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania.
§ 303. Zastosowanie balkonów i loggii.
§ 304. Przeszklenia ścian i dachów.
§ 305. Posadzki, dojścia do budynków, wykładziny, pochylni i schodów.
§ 306. Powierzchnie spoczników schodów i pochylni.
§ 307. Zmienne obciążenia użytkowe stropów, schodów lub pomostów roboczych.
§ 308. Wyjście na dach.

DZIAŁ VIII: Higiena i zdrowie

Rozdział 1 – Wymagania ogólne
§ 309. Wymagania projektu i wykonania budynku z zakresu higieny i zdrowia.

Rozdział 2 – Ochrona czystości powietrza
§ 310. Stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie w trakcie użytkowania.
§ 311. Urządzenia unieszkodliwiające działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
§ 312. Materiały budowlane emitujące szkodliwe związki – warunki użytkowania budynku.

Rozdział 3 – Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi
§ 313. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i dla inwentarza żywego – materiały budowlane.
§ 314. Lokalizacja budynku przeznaczonego na pobyt ludzi.

Rozdział 4 – Ochrona przed zawilgoceniem i korozja biologiczna
§ 315. Wykonanie budynku ze względu na działania atmosferyczne.
§ 316. Przenikanie wód gruntowych do pomieszczeń – drenaż.
§ 317. Izolacja przeciwwilgociowa.
§ 318. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych.
§ 319. Spadki umożliwiające odpływ wód opadowych i z topniejącego śniegu.
§ 320. Posadzki balkonów, loggii i tarasów.
§ 321. Temperatura na wewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych.
§ 322. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku.

DZIAŁ IX: Ochrona przed hałasem i drganiami
§ 323. Ochrona akustyczna budynku.
§ 324. Budynek, w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać uciążliwe dla otoczenia hałasy lub drgania.
§ 325. Sytuowanie budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.
§ 326. Wymagania akustyczne dla budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.
§ 327. Lokalizacja urządzeń technicznych o szczególnej uciążliwości.

DZIAŁ X: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
§ 328. Projekt i wykonanie instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych.
§ 329. Zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego.

DZIAŁ XI: Przepisy przejściowe i końcowe
§ 330. Kiedy nie stosuje się przepisów rozporządzenia.
§ 331. Rozporządzenie które traci moc.
§ 332. Termin wejścia rozporządzenia w życie.

Sending
Ocena artykułu
1 (1 głos)