DZIAŁ X – Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

paragraf

fot. paragraf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Przeczytaj również: Wazon jak z kreskówki

uaktualnione o
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.4)) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2) (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.(4)) wprowadzono zmiany, które w poniższym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

DZIAŁ X : Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
§ 328. Projekt i wykonanie instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych.
§ 329. Zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego.

Wróć do: Przewodnik po warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
_____________________________________________________________________________

§ 328.
Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było otrzymać na racjonalnie niskim poziomie.

§ 329.
1. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyrażone ilością energii przypadającej w ciągu roku na 1 m3 kubatury ogrzewanej części budynku, jest mniejsza od wartości granicznej E0, a także jeżeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.

2. Dla budynku jednorodzinnego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli:

1) wartość wskaźnika E, o którym mowa w ust. 1, jest mniejsza od wartości granicznej E0 oraz jeżeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2 załącznika do rozporządzenia
lub
2) przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.

3. Dla budynku użyteczności publicznej i budynku produkcyjnego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.

4. Wartości graniczne E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku,w zależności od współczynnika kształtu budynku A/V, dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wynoszą:

1) E0 = 29 kWh/(m3 rok) przy A/V ≤ 0,20,
2) E0 = 26,6 + 12 A/V kWh/(m3 rok) przy 0,20 < A/V < 0,90, 3) E0 = 37,4 kWh/(m3 rok) przy A/V ≥ 0,90,

gdzie:
A— jest suma pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi),
dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnica nieogrzewana, stropów nad przejazdami, oddzielających część ogrzewana budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych nieogrzewanych pomieszczeń, liczona po obrysie zewnętrznym,
V — jest kubatura netto ogrzewanej części budynku obliczana jako kubatura brutto budynku pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów dźwigowych, a także zewnętrznych, niezamkniętych ze wszystkich stron części budynku, takich jak: podcienia, balkony, tarasy, loggie i galerie.

5. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego E, o którym mowa w ust. 1, oblicza się zgodnie z Polska Norma dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
_______________________________________________________________________________
Wróć do: Przewodnik po warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

DZIAŁ XI: Przepisy przejściowe i końcowe
§ 330. Kiedy nie stosuje się przepisów rozporządzenia.
§ 331. Rozporządzenie które traci moc.
§ 332. Termin wejścia rozporządzenia w życie.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)