Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

długopis

fot. długopis

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy jest potrzebne do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy bądź rozbiórki.

Podstawą prawną dokumentu są przepisy Prawa Budowlanego, a w szczególności: art. 10, 18, 22, 23, 36, 37, 41-46, 57, 60, 75 ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy karne i o odpowiedzialności zawodowej w art. 90-93 i 95, 96 powyższej ustawy.

Treść oświadczenia może wyglądać następująco:

Wrocław dnia 12 marca 2010 r.

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy


W oparciu o art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), ja, niżej podpisany Jan Kowalski zamieszkały przy ul. Mickiewicza 1/2, nr uprawnienia:………………………….., stwierdzone pismem: …………………………………………………………………………………., zawiadamiam o podjęciu obowiązków kierownika budowy/rozbiórki obiektu:

Dane identyfikacyjne inwestycji:
Właściciel inwestycji:………………………………..
Przeznaczenie inwestycji:………………………………..
powierzchnia inwestycji:………………………………..
Miejscowość:………………………………..
Nr działki:………………………………..
Arkusz mapy:………………………………..
Obręb:………………………………..

Dla niniejszej inwestycji została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr ………………………… z dnia ………………………………………. , przez ……………………………………………………………………………….

Niniejszym zobowiązuję się zawiadomić ………………………………………………………………. o wszystkich zamierzonych wstrzymaniach (przerwach) oraz ich przyczynach powierzonych mi robót budowlanych.

Oświadczam, że znam aktualne przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, a w szczególności art. 10, 18, 22, 23, 36, 37, 41-46, 57, 60, 75 ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy karne i o odpowiedzialności zawodowej w art. 90-93 i 95, 96 powyższej ustawy.

………………………………………………………………
(własnoręczny podpis)

Oświadczenie o podjęciu obowiązków rozbiórki skonstruowane jest identycznie. Wystarczy zastąpić określenie podejmowanej czynności: z budowy na rozbiórkę.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)