Rozdział 13 – Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych

paragraf

fot. paragraf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

Przeczytaj również: Formalności przy budowie domu

ROZDZIAŁ 13 – Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych
§43. Zasada prawidłowego działania i stan techniczny instalacji gazowej.
§44. Próba szczelności w nowej, przebudowanej i wyłączonej na dłuższy okres instalacji gazowej.
§45. Częstotliwość przeprowadzania prób szczelności, w przypadku wyłączenia dopływu gazu do instalacji gazowej przez dłuższy okres.
§46. Obowiązek utrzymania właściwego stanu technicznego, nadzór i kontrola instalacji gazowej.
§47. Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
______________________________________________________________________________

Rozdział 13
Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych

§ 43.
Instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

§ 44.
1. W przypadku:

1) wykonania nowej instalacji gazowej,
2) jej przebudowy lub remontu,
3) wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy – należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.

2. Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębne dla części instalacji przed gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy.

3. Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu.

4. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

5. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:
1) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa,
2) 0-,016 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa.

6. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa.

7. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

8. Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.

§ 45.
W przypadku gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności – próbę te należy przeprowadzić ponownie.

§ 46.
Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji gazowej należy:

1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem głównej próby szczelności,
2) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacja zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
3) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej występowania zagrożenia
bezpieczeństwa użytkowników – wyłączenie z użytkowania instalacji lub jej części,
4) występowanie do dostawcy gazu w przypadku konieczności jej napełnienia gazem,
5) zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
6) w przypadku wystąpienia ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali – przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,
7) zawiadamianie dostawcy gazu w każdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w której umieszczono kurek główny gazowy.

§ 47.
Stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.
______________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ROZDZIAŁ 14 – Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym
§48. Wymiana, remont i próba szczelności instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym od dostawcy lub z butli gazowej.
§49. Termin użytkowania i wymiana przewodu elastycznego do pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli.
§50. Zasady korzystania z zasilania instalacji gazowej gazu płynnego z baterii butli i odbiór instalacji.
§51. Warunki korzystania z instalacji gazu płynnego zasilanej ze zbiornika lub grupy zbiorników.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)