Rozdział 6 – Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych

paragraf

fot. paragraf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

ROZDZIAŁ 6 – Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych
§22. Stan techniczny oraz sposób użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych.
§23. Zasady prawidłowego użytkowania instalacji urządzeń wentylacyjnych.
§24. Warunki zmian w instalacji i urządzeniach wentylacyjnych w lokalu.

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
_______________________________________________________________________________

Rozdział 6
Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych

§ 22.
1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie.

2. Instalacje i urządzenia, o których mowa w ust. 1, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

§ 23.
W okresie użytkowania instalacji i urządzeń, o których mowa w § 22 ust. 1, należy zapewniać:

1) pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,
2) utrzymywanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,
3) realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
5) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.

§ 24.
Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i urządzeniach wentylacyjnych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.
_______________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ROZDZIAŁ 7 – Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych
§25. Zasada prawidłowego działania kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych w budynku.
§26. Utrzymanie i prawidłowy stan techniczny kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych w budynku.
§27. Warunki zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)